fbpx
Сряда, 27 Май 2015 20:01 Written by 

Дирекция „ Бюро по труда „ Сандански информира всички работодатели от региона

Дирекция „ Бюро по труда „ Сандански информира всички работодатели от региона, че започва приемане на заявки за разкриване на свободни работни места по проект „ Нова възможност за младежка заетост”, схема „ Младежка заетост” по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”.

Допустими по настоящата схема са всички работодатели, които попадат в приложното поле на регламент 1407/2013 г. на Европейската комисия, с изключение на структурите на държавната и общинска администрация, както и общински предприятия и фирми, осъществяващи дейност в сферата на селско, горско и рибно стопанство и аквакултури.

Работодателите от реалния сектор се включват в проекта, ако те и техните представляващи лица отговарят на следните условия:
1.Да не са в положение на конфликт на интереси с финансовите участници и другите лица, участвуващи в изпълнението и управлението на бюджета по настоящия Проект.
2.Да не разкриват работни места по схема „ Младежка заетост”, за коитоса получили финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема.
3.Да не са обявени в несъстоятелност или в ликвидация, както и да не се намират в открито производство по несъстоятелност или ликвидация или в други подобни процедури.
4.Да нямат просрочени задължения към държавата/ вноски за социално и здравно осигуряване и данъци, в съответствие с правните разпоредби на страната/.
5.Да нямат просрочени задължения към общината за плащане на местни данъци и такси, съгласно Закона за местните данъци и такси.
6.Да не са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност, доказано с всякакви средства.
7.Лицата, които имат правомощия да представляват работодатела, да не са осъждани с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност.
8.Лицата, които представляват работодателя да не са осъждани за престъпления по служба, с влязла в сила присъда от компетентен орган.
9.Получените от работодателят и свързаните с него фирми държавни помощи през последните 3 финансови години да не надхвърлят левовата равностойност на 200 000 евро.

На разкритите работни места се приемат за стажуване или обучение по време на работа, безработни младежи до 29 годишна възраст, насочени от дирекция „ Бюро по труда”.
Младежите трябва да отговарят на следните изисквания:
1.Регистрирани в дирекции „ Бюро по труда”;
2.Възраст до 29 години;
3.Да не участвуват в никаква форма на заетост/ трудово или служебно правоотношение, да не осъществяват стопанска дейност или свободна професия и др./;
4.Да не участвуват в никакви форми на образование или обучение, вкл.редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.
Проектът предоставя на работодателите две възможности:
• Назначаване на младежи с висше и средно образование за стажуване, по придобитата от тях специалност в образователната система.
• Назначаване на младежи по трудов договор, с условие за обучение по време на работа/ чл.230 от КТ/.Работодателят извършва обучението по професии , съобразени с неговите потребности от работна сила.

Стажуването се осъществява под ръководството на наставник, в продължение на 6 месеца. Младежите се назначават по трудов договор, при условията на чл.233б от КТ, на длъжност, съответстваща на придобитата от тях специалност, в системата на образованието. Работодателят получава от бюджета на Проекта средства за трудово възнаграждение на наетото за стажуване лице, в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии и социалните и здравни осигуровки, които са за сметка на работодателя. Ако заетостта на младежа бъде запазена след изтичане на стажуването , работодателят получава допълнителна субсидия, в размер на социалните осигуровки през следващите 6 месеца.
Обучението в процеса на работа е за срок от 6 месеца и се осъществява от наставник , при условията на чл.230 от КТ. Наставници по проекта могат да бъдат, както определени от работодателя негови работници и служители, така и физически лица, които представляват работодателя.
За времето на обучение , работодателят получава субсидия в размер на 90 на сто от минималната работна заплата и социалните осигуровки за всяко наето за обучение лице и възнаграждение за всеки наставник, в размер на ½ от минималната работна заплата. Възнаграждение за наставник се осигурява само за лицата, наети по трудов договор.
Работодателите, които желаят да се включат в проекта, следва да подадат заявка по образец, в дирекция „ Бюро по труда” Сандански. Процедурата е с краен срок за подаване на заявки до 31.12.2015г или до изчерпване на финансовите средства.

За повече информация , можете да се обръщате към служителите от дирекция „ Бюро по труда”, на адрес гр.Сандански, ул.Свобода № 20, последен етаж, и на телефон 0746/ 3 09 26 или 0746/3 09 27.

Видяна 4058 пъти
Рейтинг
(1 Глас)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.