fbpx
Събота, 10 Май 2014 17:05 Written by 

Отдаване под наем на 2 бр. помещения

ОБЩИНА САНДАНСКИ

З А П О В Е Д

№ОБС - 27
гр.Сандански  29.04.2014 г.


         На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 и 2 от ЗОС, Решение № 185/21.11.2008 г. на Общински съвет – Сандански с приложение № 185/08-2, чл.32 ал.1и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет- Сандански


Н А Р Е Ж Д А М:

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. помещения –. Модули – частна общинска собственост за срок от 5 / пет / години за търговска дейност с начална тръжна петгодишна наемна цена в размер на 2 574.00 лв. за всеки модул, в  гр. Сандански , ул.”Григор Пърличев, ІІІ зона, всеки с площ 12.81 кв.м. както следва:
               
        1.Модул 5А
        2.Модул 3Б
     
ІІ. Депозита за участие  e в размер на 10 %  от първоначално обявената  петгодишна тръжна цена в размер на 257.40 лв. платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “УниКредит Булбанк” клон Сандански, ВІС UNCRBGSF, IBAN BG65UNCR96603300107417 в срок до 14,00 часа на 21.05.2014г.
     
ІІІ. Публичния търг  да се проведе  в сградата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала от 9,30 часа на 22.05.2014 г.както следва:
             
       1.Модул 5А  -  09.30 часа
       2.Модул 3Б  -  10.00 часа
     
ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:
       - заповед на кмета на община Сандански ;
          -  копие от решението на ОбС – Сандански;
          -  акт за собственост
          -  условия на публичния търг;    
       -  скица на обекта
         -  проект за договор за наем – 1 бр.;
         - заявление за участие - образец;
       - ценово предложение – образец;
         - пликове – 3 бр. – А, В и С;
         - условия за оглед на обекта
         - адрес и телефон на организатора

V.  Тръжната документация се закупува от касата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 30.00 лв. без ДДС в срок до  12.00 часа на 21.05.2014 г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, ЕИК съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  21.05.2014 г.
 
VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:
       - заявление за участие по образец;
       - удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър
       - копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;
       - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез         пълномощник;
       - документ за закупена тръжна документация;
       - документ за внесен депозит;
       - удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
       - служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;
       - ценово предложение – по образец;

VІІІ. На основание чл. 8, ал. 2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на общ. Сандански, най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.

ІХ. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Управление на собствеността”.

Съгласувал:
Илка Поповчева
гл.юрисконсулт

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

ИС/ВС
гр. Сандански, бул. “Свобода” №16, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Видяна 3129 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.