fbpx
Събота, 05 Август 2017 01:37 Written by 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

(по приложение № 2 към чл. 6 на „Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии – Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 3 от 2011 г. Бр. 12 от 2016г., в сила от 12.02.2016г)

I. Информация за контакт с възложителя:
1. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)
Име, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.
Име: „АЛЕКС-АВ” ЕООД - управител Георги Благоев Георгиев
Местожителство: гр. Сандански, ул. Никола Вапцаров 43, ап.12
Гражданство на възложителя – физическо лице: България
Седалище: гр. Сандански, ул. Никола Вапцаров 43, ап.12
Единен идентификационен номер: 811209525.
2. Пълен пощенски адрес - гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, ул. Никола Вапцаров 43, ап.12
3. Телефон, факс и e-mail - 0895 710 338
4. Лице за контакти – Димитрина Мешкова

II. Характеристики на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението.
Предмет на предложението е изграждане на предприятие за производство на имитиращи млечни продукти с капацитет 4000 литра възстановено сухо мляко дневно. Обектът е предвиден за изграждане в местността Мацкова градина, землище на с. Поленица, община Сандански в кв. 1 УПИ VІI. Теренът е собственост на инвеститора (нотариален акт – Приложение 1) и е разположен в зона, разрешена за производствена дейност (схема – приложение 2).
Новото строителство и преустройството на съществуващата сграда се налага поради необходимостта от обособяване на технологично свързани производствени и складови помещения, които отговарят на ветеринарно- санитарните и хигиенните изисквания при изграждането и експлоатацията на млекопреработвателните предприятия съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 852/2004. Предвидени са нужните подходи за товаро-разтоварни дейности по приемане на опаковки, оборотен амбалаж и експедиция на готова продукция.
В сградата с обща застроена площ 432,00 кв.м. ще се обособят производствени и складови помещения, хладилни зали и спомагателни помещения.
В помещенията са предвидени нужните сифони, ивични канали и наклони към тях.
Всички комуникации - електрически, вода, хладилни тръби и др. са скрит монтаж, като в помещенията са предвидени само вертикални спусъци в бяла PVC тръба.
Дограмата е алуминиева в подходящ цвят. Предвидени са комарници на всички отваряеми части на прозорците. Предвидени са защитни устройства на входовете и изходите на предприятието.
Основното количество топлина ще се осигурява от котел с топлинна мощност до 30 Kw. За котела е предвидено самостоятелно помещение.
В мандрата има предвиден хладилен склад със съответните агрегати и автоматика. Агрегатите ще се монтират в близост до сградата.
Обезпечена е вентилация на санитарните и производствените помещения с интензивно отделяне на водни пари.
Осигурено е естествено и изкуствено осветление.
Всички помещения, климатизирани, съобразно с условията на технологичния процес.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Целта на възложителя при реализация на инвестиционното предложение е да бъдат спазени всички действащи в Република България конструктивни, екологични санитарно- хигиенни и други нормативни документи и съобразени с европейските изисквания за добра производствена практика.
Необходимостта от инвестиционното предложение произтича от желанието на възложителя да произвежда имитиращи млечни продукти – бяло саламурено сирене и цедено мляко.
С реализиране на инвестиционното предложение за ново млекопреработвателно предприятие ще се открият и нови работни места, което ще има и социален ефект.
Възложителят има необходимите финансови възможности за реализация на намерението.

3. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.
Съгласно инвестиционното предложение обекта ще се реализира на собствен терен, попадащ в регулационните граници на населеното място. Имотът е разположен в промишлена зона на гр. Сандански, местността „Мацкова градина”. Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществи в рамките на имота и не се предвижда развитие, засягащо съседни или други територии. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с оказване на отрицателно въздействие на други дейности.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
Алтернативи по отношение реализация на инвестиционното предложение „Изграждане на цех за имитиращи млечни продукти в УПИ VІІ, кв.1, местността „Мацкова градина” с.Поленица, общ.Сандански“ не са разглеждани, поради следните причини:
• Имотът е разположен в промишлената зона на гр. Сандански и не се налага промяна предназначение на земеделска земя;
• Имотът е собственост на Възложителят;
• Не се предвижда да се изгражда нова пътна инфраструктура или да се изменя съществуващата такава. Достъпът се осъществява от уличната мрежа;
• Имотът е водоснабден и електроснабден от разпределителните мрежи на населеното място.
• Нивото на влияние върху околната среда е незначително;
• Реализацията на обекта няма да окаже отрицателно влияние върху живеещи наблизо, върху детски и здравни заведения и други обекти подлежащи на хигиенна защита.
Възложителят на разглежданото инвестиционно предложение има финансови възможности за реализира намерението. След изготвяне на изискващата се документация и издаване на съответните разрешителни документи, няма да има пречки за реализацията на инвестиционното намерение. Инвестиционното предложение ще има и социален ефект – разкриване на нови работни места.
В района на гр. Сандански няма действащи други такива предприятия, което прави инвестиционното предложение особено атрактивно.
Оборудването в предприятието напълно отговаря на изискванията на Наредба №26/ 14.10.2010 г. на Министерството на земеделието за изискванията за доставка на малки количества суровини и храни от животински продукти, Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, както и посочените в Регламент (ЕО) №852/2004 на ЕП и Съвета от 29.04.2004 г. относно хигиената на храните и Регламент (ЕО) №853/2004 на ЕП и Съвета от 29.04.2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход.
Прилаганата технология за производство и съхранение на имитиращи млечни проукти не представляват заплаха за околната среда.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ VІІ, кв.1, Стопански двор „Мацкова градина”, местност „Друма”, землище на с. Поленица, общ. Сандански. По време на строително-ремонтните работи за строителството ще са необходими да се определят площи за временно разтоварване и складиране на строителни материали /варови разтвори, водопроводни тръби, ел.кабели и др./, както и площи за временно събиране на отпадъци (непозволяващо разпиляването им). Тези площи ще са необходими с цел да се опазят от замърсяване съседни терени, а и самия обект.
Общата площ на предприятието е 432 m2. Общата площ, вкл. необходимата за временни дейности по време на строителството ще възлезе на 500 m2.

6. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.
В цеха ще бъдат произвеждани имитиращи млечни продукти за европейския пазар –бяло саламурено сирене и цедено кисело мляко. Програмата на инвеститора предвижда преработка на максималното дневно количество възстановено сухо мляко до 4т, по асортимент както следва:
• Имитиращ продукт на цедено мляко – 4т дневно
• Имитиращ продукт на сирене – 4 т дневно
Продуктите ще бъдат произвеждани в различни дни с цел избягване на кръстосано замърсяване, като в един ден ще се произвежда само единия продукт. Производството ще бъде съобразено със заявките на клиентите.
В съществуващата сграда ще се преустроят помещения и ще се построят нови, като ще се обособят производствени и складови помещения, хладилни зали и спомагателни помещения както следва:
- Лаборатория / физико-химична и микробиологична/, в която има работни плотове и необходимото лабораторно оборудване;
- Цех за производство на имитиращ продукт сирене и цех за производство на имитиращ продукт цедено мляко
- Помещения за :
– пастьоризация, хомогенизация, охлаждане
– възстановяване на сухото мляко, разтапяне на растителната мазнина
– ЦИС/централна измивна система/, помещение за миещи препарати
- Склад за материали, опаковки и амбалаж
- Склад за съхранение на сухо мляко, склад за съхранение на растителна мазнина
- Хладилни камери за охлаждане и съхранение на готовата продукция
- Санитарен пропуск за персонала
- Помещение за почивка на персонала
- Котелно помещение
Технологичният процес при производство на имитиращо бяло саламурено сирене включва следните процеси:
 Възстановяване на сухото мляко – възстановяването на сухото мляко се извършва в помещение за възстановяване на сухо мляко. Необходимото количество се измерва на кантар и в установката за разтваряне сухото обезмаслено мляко се разтваря във вода с температура 70°С, посредством циркулация през помпа.
 Възстановяване на растителната мазнина – растителната мазнина се разтопява в двустенен съд при температура до 70°С.
 Прибавяне на растителната мазнина към възстановеното сухо мляко – по тръбен път става смесването на растителната мазнина с възстановеното мляко. Сместта се хомогенизира добре чрез циркулация през помпата на установката.
 Хомогенизация на получената смес 55-60˚С и налягане 13-14МРа.
 Пастьоризация при температура 83-85˚С със задръжка 20-30 min.
 Охлаждане на сместта до температура 40-45 ˚С.
 Подсирване на сместта при температура 40-42 ˚С – преди подсирването в сиренарските вани се прибавя директна закваска за сирене, 50% калциев двухлорид и сирищен фермент сух или течен.
 Обработване на сиренината, което включва:
- Рязане - след 60-70 мин. сиренината се нарязва на кубчета с размери 25/25 мм. Следва покой от 20-25 мин.
- Изпичане. Извършва се обръщане на сиренината с помощта на сиренарска лъжица 2-3 пъти, следва покой от 15-20мин.
- Оцеждане. Изтегляне на полиетилена. Завързване на цедилото за самопресоване за около 15мин. Развързване на цедилото, начупване на сиренината, загъване на цедилото и поставяне на пластмасови плоскости. Продължаване на самопресоването за около 20мин.
Окончателно оформяне на сиренината.
- Пресоване, в продължение на 2ч.-2ч. 30мин.
- Нарязване. Извършва се на парчета с размери 11,8/11,8, когато киселинността на суроватката достигне 80 -110˚Т
 Осоляване – водно осоляване - парчетата се поставят в саламура с концентрация 18 - 20% сол, киселинност на саламурата до 35˚Т и температура 14-15 ˚С през лятото и 17-18˚С през зимата в продължение на 16-18 часа. В края на осоляването парчетата трябва да съдържат 2,5-3 % сол.
 Нареждане /амбалиране/ на продукта – парчетата се подбират по дебелина и височина и се поставят в пластмасови кутий от 10 кг. Желателно е подреждането да става на два пъти.
 Затваряне на опаковките - извършва се когато киселинността на продукта достигне не по-малко от 170˚Т. Доливането на пластмасовите кутии се извършва със саламура 7-9 % сол и киселинност 140˚Т.
 Съхранение до експедиция в хладилна камера при температура 0 - +4°С.

Технологичният процес при производство на имитиращо цедено кисело мляко включва:
 Съхранение – млякото се съхранява в склад за суровини до включването му в производството.
 Смесване – сухото мляко се изсипва в приеният съд и се хомогенизира с вода загрята до 60-65°С. Към хомогенизираното мляко се прибавя предварително загрятата палмова мазнина.
 Хомогенизиране – подгрятото мляко се хомогенизира на бутален хомогенизатор при налягане 14-20 МРа.
 Пастьоризация и задръжка на млякото – извършва се с използването на пластинчат пастьоризатор при температура 93 - 95°С със задръжка 15-20 минути.
 Регенеративно охлаждане на млякото – при преминаването на млякото през регенеративната секция на пастьоризатора – то се охлажда до 45-46ºС, след което се прехвърля с помпа до буферен съд в помещението за производство на кисело мляко.
 Подквасване на млякото – млякото се подквасва с директна закваска за кисело мляко чрез поставянето и в буферния съд при включени бъркалки.
 Разфасоване – с помощта на самозасмукваща помпа подквасеното мляко се подава незабавно към полуавтоматична разфасоваща машина, която извършва дозиране в кофи.
 Ферментация – напълнените и затворени кофи се поставят на палета. Палетте се внасят в термостатната камера, в която се поддържа температура 41-45°С. Тук за около 2-5 часа се извършва коагулация на киселото мляко. Краят на процеса се определя по достигнатата киселинност 75-80 °Т.
 Охлаждане и съхранение – при достигане на киселинност 75-80 °Т, млякото се премества в хладилната камера за готов продукт, където се охлажда до температура 2-6°С. В края на охлаждането киселинността на млякото не трябва да бъде по-висока от 90°Т. При тази температура млякото се съхранява до момента на експедицията му.
 Експедиция и транспорт – извършва се със специализирани хладилни транспортни средства.

ИЗМИВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ
Предвидена е централна измивна система/ЦИС/. Принципът на действие на ЦИС е първо измиване с алкален препарат, изплакване и след това измиване с киселинен препарат и изплакване.
Предвидените алкални препарати за измиване съдържат натриев хипохлорит и натриев хидроокис, а на киселинна основа- азотна киселина. Тъй като в концентриран вид, при доставката, тези препарати имат корозивно действие, те ще се съхраняват в специален склад, с ограничен достъп, в оригиналните им опаковки от производителя. Приготвянето им за употреба ще става в специализирано помещение, като се спазват съответните технологични инструкции и инструкциите за безопасност, разработени на основа информацоионните листове за безопсност. Готовите за употреба препарати са в много ниска концентрация от 0,5 до 1,5 %. Тези препарати не съдържат ПАВ (повърхностно активни вещества) и не са запалими.
Промивните води ще се отделят в ЦИС и след неутрализация се включват във фуния, свързана с площадковата канализация. След преминаване през локално пречиствателно съоръжение – Мазниноуловител, производствените отпадни води ще се събират в общ колектор с битовофекалните от площадката и ще се заустват в канализационната система на гр. Сандански.
Ниската концентрация на измиващите препарати и неутрализацията им до нормално pH, както и пречистването в мазниноуловителя гарантират, че канализацията няма да бъде замърсена с опасни вещества и осъществяването на инвестиционното предложение, няма да доведе до замърсяване на повърхностния воден обект, в който се зауства канализацията на гр. Сандански – р. Струма.
Съгласно данни, публикувани в т. 3.3.5.1.2. от Reference Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries, January 2006, количествата на производствените отпадъчни води са от 1 до 2 л/кг преработено мляко. Тези води се формират от измиване на помещения и технологични линии.
Очакваното количество отпадъчни води на ден от дейността на обекта ще възлиза на около 4 куб.м./ден.
Обектът няма да бъде източник на замърсяване на повърхностни и подземни води, тъй като не се очакват разливи и замърсявания с опасни вещества.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕТО
Монтирането на машините и съоръженията ще се извърши след завършване на строителните работи, канализацията и пода. При монтирането на съоръженията да се спазят всички изисквания указани в тяхната документация (захранване с ел. ток, вода в т.ч. гореща и ледена и отстоянията ).

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНИЯ КОНТРОЛ
В предприятието е предвидена лаборатори. Мандрата е оборудвана с нужните прибори и консумативи за измерване и контрол на всички технологични параметри на суровината и готовата продукция.
Микробиологични анализи се извършват във външна оторизирана лаборатория, по периодика утвърдена в предприятието. Резултатите се съхраняват също в предприятието.
Производственият процес се осъществява при въведен в предприятието HACCP.

ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОТОЦИ
Основните технологични потоци в предприятието са :
- приемане на суровини;
- приемане на помощни материали за производството и тяхното складиране;
- производство на имитиращ продукт сирене;
- производство на имитиращ продукт цедено кисело мляко
- експедиция на готовата продукция.
- отпадъци – течни и твърди
Като отпаден продукт от производството на сирене- суроватка: ще се влага в производството за саламура.
При разположение на производствените помещения не е допуснато кръстосване на пътищата на изходната суровина и готовата продукция при спазване на поточността на производствения процес. Технологичното оборудване в цеха е произведено от материали, които не взаимодействат с хранителните продукти, не отделят токсични вещества. Машините и съоръженията са корозионно устойчиви от действието на киселини, основи и издържат на постоянно измиване и дезинфекция.
Разположението на машините и съоръженията е видно от приложения чертеж за технологичния процес.
С разработването на работния проект ще бъде определен и обема на мазниноуловителя. За осигуряване на необходимата температура за подсирване и подквасване на съответния продукт се предвижда да бъде направено котелно, в което да бъде монтиран котел с мощност до 30 кW. Вид на гориво – дизел.
Технологичният процес е представен схематично в Приложение 3. За гарантиране безопасността на продукта в предприятието ще бъде въведена система за управление на качеството, ТД за всеки продукт,ТИ за всеки процес и HACCP.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Не се налага промяна в съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура. За обслужването на мандрата ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура.

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
Строителство: Сградата е съществуваща. Предвижда се промяна само на технологичното оборудване и частично преграждане с цел осигуряване на технологичния процес със леки алуминиеви прегради. Преустройството се очаква до три-четири календарни месеца.
Експлоатация: Предприятието - мандра ще се експлоатира целогодишно и дългосрочно. При възникване на необходимост от закриване ще се предприемат съответните дейности, съобразени с изискванията на действащото в страната законодателство.

9. Предлагани методи за строителство.
Сградата е съществуваща. Технологията налага преграждане с алуминиеви стени.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.
По време на реконструкцията ще се използват вода и електроенергия, с които обекта е захранен.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.
Ще се генерират битови отпадъци и отпадъци по време на строителството.
Строителни отпадъци – тези отпадъци ще се получат в резултат от осъществяване на реконструкцията на сградата. Това са материали, които не могат да бъдат използвани по нататък в процеса на строителството. Същите ще трябва да се събират на определено място и извозвани на депо за строителни отпадъци. Тези отпадъци по обем ще бъдат много малко. Количествата на строителните отпадъци ще бъдат около 1,5 м3. Същите ще трябва да се събират на определено място и третират съгласно изискванията на ЗУО.
Отпадъци, които могат да се получат при строителствота са:
17 01 01 Бетон
17 01 02 Тухли
17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
17 01 07 Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия. Точните количества на строителните отпадъци ще бъдат определени с изготвянето на работния проект и Плана за управление на строителни отпадъци.
Смесени битови отпадъци с код 20 03 01 – отпадъци от работещите на територията на площадката по време на строителния процес. Количеството на тези отпадъци ще бъде малко.
Предвиждания за тяхното третиране: ще се извозват от общинската фирма по сметосъбиране и сметоизвозване – „Стройкомтранс“ ЕООД на депото за твърди битови отпадъци в м.“Могилата“ – гр.Сандански, а строителните отпадъци на определеното от ОбА-Сандански място, описано в строителното разрешение.
Отпадъци от производство по време на експлоатацията:
Производствени отпадъци:
• 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки – Очаква се генерирането на този вид отпадък на площадката – от опаковани суровини и материали за производството, в количество 0,03 тона/ год.
• 15 01 02 Пластмасови опаковки – Очаквано количество генериран на площадката, такъв отпадък от доставени за производството суровини и материали – 0,012 т/ год.
• 15 01 04 Метални опаковки – метални боксове за съхранение на готова продукция. Очаквано годишно количество – 0,13 тона. Очаквано количество генериран на площадката, такъв отпадък – негодни за употреба боксове. – 0,012 т/ год.
• 20 01 11 Текстилни материали – това са негодни цедила, които се използват при производството на готовия продукт. Материал – 100% памук (тензух). Използват с многократно, след изпиране. Очаквано годишно количество 0,002 тона.
• 20 01 21* флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; Количество: 1-2бр/год – 0,002т/год
• 20 01 39 пластмаси(от опаковъчно фолио); Очаквано годишно количество – 0,02 тона. Очаквано количество генериран на площадката, такъв отпадък от доставени за производството суровини и материали – 0,02 т/ год.
• 20 03 01 Смесени битови отпадъци –отпадат от обслужващя персонал. Това са хранителни отпадъци, хартия, пластмасови опаковки (чаши, полиетиленови торбички) и смет. Очаквано годишно количество 0,8 тона/год.


Прогнозните годишни количества и начина на управление на отпадъците, формирани от дейността на предприятието и повлияни от инвестиционното предложение са дадени в таблицата, по-долу

№ Вид на отпадъка Код на отпадъка Количества годишно Начин на третиране
1. Хартиени и картонени опаковки 15 01 01
-0,03 тона -Сключен договор с организация за оползотворяване на отпадъци и опаковки
-Събира се ежедневно и се съхраняват временно в обособен, склад до предаването им за оползотворяване
2. Пластмасови опаковки 15 01 02
-0,012 тона
-Сключен договор с организация за оползотворяване на отпадъци и опаковки
-Съхраняват се временно, до предаването им за рециклиране в полиетиленови чували, в обособен склад
3. Метални опаковки 15 01 04 -0,13 тона

-0,012 тона - Сключен договор с организация за оползотворяване на отпадъци и опаковки -Съхраняват се временно, до предаването им за рециклиране, в обособен склад
4. Текстилни материали 20 01 11 0,002 тона Негодните цедила се изпират и събрани в полиетиленови чували се изхвърлят в контейнера за ТБО
5. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 20 01 21* 0,002 тона Временно ще се съхраняват в обособен склад до предаването им за обезвреждане на фирми притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО
6. Пластмаси(от опаковъчно фолио) 20 01 39 0,02 тона

0,02 тона -Сключен договор с организация за оползотворяване на отпадъци и опаковки
-Съхраняват се временно, до предаването им за рециклиране в полиетиленови чували, в обособен склад
7. Смесени битови отпадъци 20 03 01 0,8 тона Временно се съхраняват в контейнер до извозването им на общинско депо за ТБО Сандански
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.
Основен източник за отрицателно въздействие върху околната среда са отпадните води.
Предвижда се отпадните води от производствената дейност да се отвеждат към съществуваща канализационна мрежа. По пътя им ще се изгради мазниноуловител. Отпадните битово-фекални води се заустват в съществуваща канализационна мрежа.
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).
Не се предвиждат.
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
-разрешително за строеж на мандрата
15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда
Предвиденото в инвестиционното предложение няма да води до замърсяване и дискомфорт на отделните компоненти на околната среда: почви, води и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.
16. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в силаот 12.02.2016 г.) Рискотаварии и инциденти.
При реализиране на инвестиционното предложение ще се спазят всички изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, както по време на строителството, така и при експлоатация на мандрата.
Предвижда се инструктаж по безопасност на работещите и оборудването им с подходящи лични предпазни средства.
С работещите ще се провежда периодичен инструктаж за действия при пожар, земетресение и наводнения. Мандрата ще бъде снабдена с пожарогасители, които ще бъдат обозначени подходящо.
На територията на площадката не се предвижда използване на химически вещества, които да бъдат предпоставка или биха предизвикали замърсяване на околната среда.
III. Местоположение на инвестиционното предложение
1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
Инвестиционното предложение ще се реализира в промишлената зона на гр. Сандански, разположена в кв. 1, УПИ VІІ, Стопански двор „Мацкова градина”, местност „Друма”, землище на с. Поленица, общ. Сандански. Скица на имота е представена в приложение към настоящата информация.
В близост до площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение няма защитени територии и елементи на Националната екологична мрежа (резервати, защитени местности, природни забележителности), така че, не може да се очаква негативно въздействие върху тях.
По-долу е приложена схема на района на инвестиционното предложение

Схема на района на инвестиционното предложение
– местоположение на Предприятието - мандра.
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.
Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е собствен и е разположен в промишлена зона „Мацкова градина“ на гр. Сандански. Той е ситуиран в район, разрешен за производствено-преработвателна дейност, съгласно приложената скица в Приложение 2. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв начин ползвателите на заобикалящите го имоти и не изисква промяна в достъпа до тях.
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
Теренът е собствен и е с трайно предназначение на територията – производствена дейност.
4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони,уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
Районът не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при експлоатацията на мандрата няма да се налага спазването на ограничения, задължителни норми и изисквания.
Около теренът, на който ще се реализира инвестиционното предложение, и в близост до него, няма други обекти, които са важни и чувствителни от екологична гледна точка. Въпреки това при експлоатацията на мандрата инвеститорът ще наблюдава и упражнява контрол по време на работа за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и други щети.
На територията на инвестиционното предложение и в близост до него:
 Няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, които могат да бъдат засегнати от предложението – например размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция;
 Няма ландшафни или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението;
 Няма пътища и съоръжения за достъп за места за отдих, които могат да бъдат засегнати от предложението.
Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от земетресения, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при реализация на предложението.
Имотът, върху който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Защитени видове в района на инвестиционното предложение няма. В района не се срещат лечебни растения и такива със стопанско значение или от видове под специален режим на опазване и ползване.
Птиците са предимно от видове, свързани с открити терени и характерни за селищната система.
Имотът не попада в санитарно-охранителна зона на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.
4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
Реализацията и последващата експлоатация на предприятието - мандра няма да води до предпоставки за възникване на събития, оказващи негативно влияние и въздействие върху регенеративната способност на природните ресурси в района.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
Теренът, върху който ще се реализира инвестиционното предложение е собственост на инвеститора. Други алтернативи за местоположение не се разглеждат.
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
1.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве – Очаква се положително въздействие чрез откриване на работни места без риск за здравето на работещите и живеещите.
1.2. Въздействие върху земеползването – Имотът е в рамките на производствена зона, не се използва за земеделска дейност и е с трайно предназначение – промишлена дейност.
1.3. Въздействие върху материалните активи – положително, ще бъдат създадени нови, отговарящи на европейските изисквания, материални активи.
1.4. Въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата– оценява се като нулево, не се очакват неорганизирани и организирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.
1.5. Въздействие върху водите, почвата и земните недра – оценява се като нулево, не се очаква никакво въздействие в резултат на реализиране на инвестиционното предложение.
1.6. Въздействие върху ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи– не се очаква и се оценява като нулево.
1.7. Въздействие върху културното наследство – в близост до терена няма паметници на културата. Въздействието се оценява като нулево.
1.8. Въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси– Не се очакват и въздействието се определя като нулево.
1.9. Въздействие на различни видове отпадъци и тяхното местонахождение – Битовите отпадъци ще се третират съгласно прилаганата за гр.Сандански за събирането и обезвреждането им.
1.10. Рискови енергийни източници: шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми – Въздействия от този вид не са в обхвата на инвестиционното предложение поради което те се оценяват като нулеви.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.
Не се очаква негативно въздействие на елементи от Националната екологична мрежа, тъй като теренът на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на ЗЗТ. От експлоатацията на новата мандра не се очаква засягане на ценни и уязвими територии, на културно-историческото наследство, райони и ландшафти, които имат признат национален, обществен и международен статут на защита.
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
Въз основа на анализа в т.IV-1. по-горе може да се направи следната обща оценка на въздействието от реализиране на инвестиционното предложение:


Компоненти на
околната среда Предполагаемо въздействие –
териториален обхват, интензитет, продължителност, пряко, непряко, кумулативен ефект
1. Здраве на хората:
а/ Обслужващ персонал Пряко, постоянно, минимално – в допустимите норми за техника на безопасност и санитарна хигиена на труда;
б/ Население Не се очаква
2. Атмосферен въздух Не се очаква
3. Хидрология, повърхностни води Не се очаква
4. Подземните води Не се очаква
5. Земни недра (геоложка основа) Не се очаква
6. Земи и почви Локално, пряко, незначително в обхвата на производствената площадка, не се очаква– в района на обекта
7. Ландшафт Локално в обхвата на производствената площадка, напълно възвратимо след прекратяване на дейността, без кумулативен ефект.
8. Растителен и животински свят Не се очаква
9. Природни обекти (защитени територии) Не се очаква
10. Рискови енергийни източници – шум, вибрации, лъчения Не се очаква – за обслужващия персонал и за населението в района
11. Културно наследство Не се очаква

От представената по-горе информация следва, че при строителството и експлоатацията на обекта не се очакват трайни и неизбежни въздействия върху околната среда.
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).
Обхватът на въздействието от реализацията на инвестиционното предложение е локален, в рамките на имота, собственост на инвеститора. Въздействието е незначително, минимално, с възможност за възстановяване.
5. Вероятност на поява на въздействието
Оценява се като малка, което ще се гарантира чрез спазване на всички законови изисквания, действащи на територията на страната в тази сфера.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
Въздействието е обратимо и дългосрочно.
7. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
От направения по-горе анализ следва, че от инвестиционното предложение не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда, поради което не се налага включване на специфични мерки за тяхното намаляване. Въпреки това при реализация на предложението и при последващата експлоатация на обекта ще се спазват всички правила за електро- и пожаро- безопасност, за действие при аварийни ситуации, изискванията за санитарно-хигиеничен контрол и безопасност на храните.

8.Трансграничен характер на въздействията – Не е приложимо.

 

ИНВЕСТИТОР:………………………………


07.08.2017 г.

Видяна 2566 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.