fbpx
Понеделник, 25 Септември 2017 14:53 Written by 

За инвестиционно предложение от „Драг-Далас“ЕООД

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ГР. БЛАГОЕВГРАД

До Кмета на Община Сандански
До Кмета на с.Плоски

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение
от „Драг-Далас“ЕООД чрез Румен Георгиев Анастасов – управител,  ЕИК 101653507

 

Пълен пощенски адрес:  с.Ново Делчево, ул.“Братя Миладинови“ №10
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0895422166, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Лице за контакти: арх.Биляна Петрова Тумбева, гр.Сандански, ул.“Първи май“№40

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че юридическото лице „Драг-Далас“ЕООД чрез Румен Георгиев Анастасов – управител, има следното инвестиционно предложение:  Изграждане на паркинг за товарни автомобили в пи  №052088 в местността „Поручик Минков“, землище на с.Плоски , община Сандански“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението
С план застрояване се предвижда да се отреди за застроояване  имот 052088  за „Открит паркинг“ в зона за транспортна инфраструктура на основание чл.4 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. Предвидено е ниско свободно застрояване при показатели за застрояване както следва: Пл –80% и Кинт – 2.5. Предвижда се  паркингът  да е с капацитет до 30 места за товарни автомобили при норматив съгласно по чл.55 т.4 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ – 40m2. Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура, тъй като ще се ползва изцяло изградената такава на съседните упи I,II,III,IV – имот 052087/бивш стопански двор/, собственост на възложителя, където са разположени мотел с ресторант „Драг-Далас”. На площадката на пи 052087 са изградени водопровод , изгребна яма и е захранен от собствен трафопост. Ще бъде изграден каломаслоуловител, изгребна яма- 10м3 и озеленителен пояс.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

Предвижда се  паркингът  да е с капацитет до 30 места за товарни автомобили при норматив съгласно чл.55 т.4 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ – 40m2. Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура, тъй като ще се ползва изцяло изградената такава на съседните упи I,II,III,IV – имот 052087/бивш стопански двор/, собственост на възложителя. Предвидени са изкопни работи за вертикалната планировка на площадката, с дълбочина на изкопните работи до 20см.Ще се изгарди каломаслоуловител и изгребна яма с капацитет 10м3.  Не се предижда ползване на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

няма

4. Местоположение:

 (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

- населено място: с.Плоски
- община: Сандански
-  местност:        „Поручик Минков“
- номер на поземлен имот/и: 052088
- георафски координати в 2005 UTM 27(6) зона 35

  Номер          X                                    Y 

1         4481492,030                           8490230.850 
2         4481479,940                           8490229.950 
3         4481459,340                           8490230.200 
4         44814431,090                         8490243.540 
5         4481397,720                           8490282.100
6         4481397,720                           8490282.100
7         4481400,840                           8490288.770
8.        4481376,580                           8490281.150
9.         4481392,440                          8490269.250
10.      4481379,830                           8490180.030

- собственост: Драг-Далас“ЕООД
- близост до или засягане на защитени територии: няма
- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: няма
- очаквано трансгранично въздействие: не се очаква
- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: не е необходимо изграждане на нова пътна инфратструктура. Достъпът до имота е осигурен тристранно – чрез пътища 052028, 052019 и чрез съществуващия паркинг в имот 052087, собственост на възложителя.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на строителството ще се ползва стандартни строителни материали – чакъл, пясък,асфалтова смес ,  а по време на експлоатация –електрическа енергия и вода.

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди : няма
- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) : ще се ползва реализираната техническа инфраструктура на съседните упи I,II,III,IV – имот 052087/бивш стопански двор/, собственост на възложителя, където са разположени паркинг, мотел с ресторант „Драг-Далас”.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очаква

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
ще се генерират битови отпадъци и отпадъци по време на строителството
- предвиждания за тяхното третиране: ще се извозват от общинската фирма по сметосъбиране и сметоизвозване на депото за твърди битови отпадъци
Строителни отпадъци ще се извозват на определените от Община Сандански за целта места.

8. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
Третирането на площадковите отпадъчни води – дъждовни преминават през  каломаслоуловител  и се  оттичат повърхностно. Битовите отпадъчни води се включват в изгребна яма.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се предвижда

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение - .

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение – скица №882/3.08.2017г. на ОбС“Земеделие“-Сандански; нотариален акт 99 том II рег.№2480 дело 267 от 20.09.2016г., нотариален акт 46 том II рег.№4906 дело 234 от 22.08.2017г., Договор за черпене на утайки от съществуваща изгребна яма №5/25.05.2017г. с „УВЕКС“ЕООД; Договор по ЗУО от 4.05.2017г.; Договор по ЗУО от 1.12.2016г.

4. Електронен носител – 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 25.09.2017г.

Драг-Далас“ЕООД чрез Румен Георгиев Анастасов – управител

Видяна 3076 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.