fbpx
Неделя, 05 Ноември 2017 15:54 Written by 

Изграждане на паркинг за товарни автомобили в пи №052088 в местността „Поручик Минков“, землище на с.Плоски , община Сандански“

До Директора на РИОСВ-Благоевград
До Кмета на Община Сандански
До Кмета на с.Плоски
Уважаеми г-н Георгиев,
Уважаеми г-н Котев,
Уважаеми г-жо Джиджиева,

Във връзка с писмо изх.№2622/1/ от 08.09.2017г. на РИОСВ-Благоевград, приложено представяме Ви:

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно Приложение №2 къмчл.6 от Наредбата за ОВОС

Обект: Изграждане на паркинг за товарни автомобили в пи №052088 в местността „Поручик Минков“, землище на с.Плоски , община Сандански“

І.Информация законтакт с възложителя:

от „Драг-Далас“ЕООД чрез Румен Георгиев Анастасов – управител, ЕИК 101653507
Пълен пощенски адрес: с.Ново Делчево, ул.“Братя Миладинови“ №10
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0895422166, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Лице за контакти: арх.Биляна Петрова Тумбева, гр.Сандански, ул.“Първи май“№40

ІІ.Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението.
С план застрояване се предвижда да се отреди за застроояване имот 052088 за „Открит паркинг“ в зона за транспортна инфраструктура на основание чл.4 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. Предвидено е ниско свободно застрояване при показатели за застрояване както следва: Пл –80% и Кинт – 2.5. Предвижда се паркингът да е с капацитет до 30 места за товарни автомобили при норматив съгласно по чл.55 т.4 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ – 40m2. Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура, тъй като ще се ползва изцяло изградената такава на съседните упи I,II,III,IV – имот 052087/бивш стопански двор/, собственост на възложителя, където са разположени мотел с ресторант „Драг-Далас”. На площадката на пи 052087 са изградени водопровод , изгребна яма и е захранен от собствен трафопост. Допълнително в имота ще бъде изграден каломаслоуловител, изгребна яма- 10м3 и озеленителен пояс.
2.Доказване на необходимостта от инвестиционнотопредложение.
Осъществяването на инвестиционното намерение ще има и социален ефект със създаване на нови работни места, ще спомогне за развитие на малкия бизнес на територията на общината.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствени или друг план дейности.
Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществи в рамките на имота и не се предвижда развитие, засягащо съседни или други територии.
4.Подробна информация за разгледани алтернативи.
Предвидената с инвестиционното предложение дейност не предполага съществени замърсявания на компонентите на околната среда. Посочената площадка е собственост на възложителя, и е съседен на останалите имоти собственост на възложителя - упи I,II,III,IV – имот 052087/бивш стопански двор/, където са разположени мотел с ресторант „Драг-Далас”. На площадката на пи 052087 са изградени водопровод , изгребна яма и е захранен от собствен трафопост, т.е изградена е инфратсруктура, която ще се ползва. В тази връзка изграждането на обекта на друго място не може да се осъществи. Избора на площадката и целите, които си поставя възложителя за изграждане на такъв вид обект са удачни поради местонахождението на имота - в близост до АМ Струма, осигурен достъп, изградена техническа инфраструктура , и т.н. В тази връзка не са разглеждани други алтернативи.
5. Местоположение на площадката ,включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

- населено място: с.Плоски
- община: Сандански
- местност: „Поручик Минков“
- номер на поземлен имот/и: 052088
- георафски координати в 2005 UTM 27(6) зона 35

Номер X Y
1 4481492,030 8490230.850
2 4481479,940 8490229.950
3 4481459,340 8490230.200
4 44814431,090 8490243.540
5 4481397,720 8490282.100
6 4481397,720 8490282.100
7 4481400,840 8490288.770
8. 4481376,580 8490281.150
9. 4481392,440 8490269.250
10. 4481379,830 8490180.030
По време на строителството няма да се използват временни площадки за съхранение на строителни материали и други извън границите на имота, а ако се наложи такова ще бъде изискано разрешително от ОбА-Сандански по реда на чл.56 от ЗУТ и чл.65 от ЗОС.

6.Описание на основните процеси, капацитет.
Предвижда се паркингът да е с капацитет до 30 места за товарни автомобили при норматив съгласно чл.55 т.4 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ – 40m2. Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура, тъй като ще се ползва изцяло изградената такава на съседните упи I,II,III,IV – имот 052087/бивш стопански двор/, собственост на възложителя. Предвидени са изкопни работи за вертикалната планировка на площадката, с дълбочина на изкопните работи до 20см. Ще се изгарди каломаслоуловител и изгребна яма с капацитет 10м3. Не се предижда ползване на взрив.

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Не е необходимо изграждане на нова пътна инфратструктура. Достъпът до имота е осигурен тристранно – чрез пътища 052028, 052019 и чрез съществуващия паркинг в имот 052087, собственост на възложителя.

8.Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо ползване.
Етапи на реализиране на инвестиционното предложение:
• Промяна на предназначението на имота по реда на ЗОЗЗ
• Изготвяне на технически проект ,одобряване и получаване на разрешение за строеж;
• Изграждане на обекта;
• Експлоатация.
Дейностите по строителството включват:
-вертикална планировка на терена;
-строителни и монтажни работи;
Обекта ще се изгради и пусне в експлоатация на един етап. Към момента не можем да определим точния срок за започване на строителството. Обекта ще се изгради приблизително за 1 месец.
9.Предлагани методи за строителство.
Строителните работи ще бъдат извършвани ръчно и механизирано.
Ще се използват традиционни методи прилагани в строителството.

10.Природни ресурси , предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.
По време на строителството ще се използват следните природни ресурси : филц, пясък,асфалт и вода в количества, необходими за изграждането на обекта. Точна информация за необходимите количества строителни материали ще се получи след изготвяне на техническия
За изграждането на обекта ще се използват : асфалт, пясък, чакъл, строителни смеси и материали. Същите ще се ползват под формата на готови строителни изделия.
На площадката на пи 052087 са изградени водопровод и другите мрежи на техническата инфраструктура.
11.Отпадъци ,които се очаква да се генерират – видове количества и начин на третиране.
- които се очаква да се генерират /по време на строителството и експлоатацията на обекта/:
• Смесени битови отпадъци в количество около 2 м3/год. – код на отпадъка 20 03 01;
• Изкопани земни маси в количество около 3 м3 – код на отпадъка 17 05 06;
• Опаковки – код 15 01 01 и код 15 01 02
• Отпадъци от песъкоуловители 19 08 02
- предвиждания за тяхното третиране:
Строителните отпадъци ще бъдат депонирани на депото за строителни отпадъци. Битовите отпадъци се събират и извозват до регионалното депо от фирмата извършваща съответните услуги в община Сандански. Третирането ще се извършва от лица, притежаващи разрешително по чл.35 от ЗУО и чл.117 от ЗОС.Начинът на третиране на отпадъците да се съобрази с изискванията, разписани в чл. 6, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.), а именно приоритетния ред (йерархия) при управлението им. За отпадъците, образувани в процеса строителството на новите следва да се осигури последващо оползотворяване, съобразено с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО (Наредба за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89/2012 г.). Дейностите по събиране, подготовка преди оползотворяване и рециклиране на СО, както и площадките, на които се извършват тези дейности, трябва да отговарят на минимално заложените изисквания в приложение № 12 към Наредбата. Третирането на строителните отпадъци следва да се извършва съгласно План за управление на строителните отпадъци, включен в обхвата на инвестиционните проекти по глава осма от Закона за устройство на територията, одобрен по реда на чл. 11, ал. 4 от ЗУО.

12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.
12.1.Мерки за намаляване на запрашеността на територията на строителния обект.
12.2.Да се спазва технологичната и производствена дисциплина.
12.3.При извършването на строителните работи да се използва изправна механизация. Да не се извършват ремонти на място,както и зареждане с горива и масла.
12.4.Да не се допуска замърсяване със строителни и други отпадъци на прилежащите терени.
12.5.Да се поддържа необходимата чистота в обекта и прилежащите терени.
12.6. Да не се допуска разпиляване и разхвърляне на отпадъци извън съдовете за смет.
12.7. Отпадъците да се предават само на фирми притежаващи разрешително за дейности със съответния отпадък.

13.Други дейности свързани с инвестиционното предложение (например добивна строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство,третиране на отпадъчните води).
Не се предвижда добив на строителни материали, както и други природни ресурси. Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура / удостоверение изх.№96/28.01.2017г. на „Увекс” ЕООД и становище изх.№ 569/29.05.2017г. на „Увекс” ЕООД /, тъй като ще се ползва изцяло изградената такава на съседните упи I,II,III,IV – имот 052087/бивш стопански двор/, собственост на възложителя, където са разположени мотел с ресторант „Драг-Далас”/Разрешение за ползване №118/27.06.2003г. на РДНСК-Благоевград/. На площадката на пи 052087 са изградени водопровод, изгребна яма и е захранен от собствен трафопост. Допълнително ще бъде изграден каломаслоуловител, изгребна яма- 10м3 и озеленителен пояс. За отвеждане на водите от паркинга е предвиден каломаслоуловител и акомулиращ резервоар 10м3, който ще се използва за поливни нужди , а през зимния период , ако е необходимо ще се изчерпва от лицензиран оператор. Предвижда изгребна ямата да е с капацитет 10м3 в имота с периодичност на изгребване 3 месеца. Очакваното годишно количество битови отпадъчни води е 6м3/година,които ще бъдат отвеждани в изгребна яма, а очакваното годишно количество производствени отпадъчни води – 100м3/година е предвиден каломаслоуловител и акомулиращ резервоар 10м3.

14. Необходимост от други разрешителни,свързани с инвестиционното предложение.
Инвестиционното предложение за строителство подлежи на съгласуване и разрешаване по реда на ЗУТ.

15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
Замърсяване и дискомфорт на околната среда в най-голяма степен ще се прояви по време на строителството,а именно:
-шумово натоварване от строителната механизация,която ще се използвана обекта;
- замърсяване на атмосферния въздух в района на площадката от нетоксичен прах и изгорели газове от двигатели с вътрешно горене на строителната механизация, която ще се използва при изграждане на обекта;
По време на експлоатацията не се очаква замърсяване на околната среда, тъй като автомобилите са паркирани, т.е в престой.

16.Риск от инциденти.
Възможен е разлив на петролни продукти от неизправна механизация. За целта е необходимо да се използва изправна строителна механизация, както и да не се извършва смяна на отработените масла на строителната площадка.
Риск от инцидент може да възникне и при пожар .Мерки и средства за предотвратяване на пожари – създаване на инструкции за пожарна безопасност. Експлоатационните мероприятия обхващат:забрана за пушене и палене на огън в района на обекта,съхраняванетона горимите материали да става на определените за целта места.

ІІІ.Местоположение на инвестиционното предложение.

1.План, карти и снимки ,показващи границите на инвестиционното предложение ,даващи информация за физическите , природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
Прилагаме скица на имота в мащаб 1: 1500. Обекта на инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.
Изграждането на обекта няма да се отрази върху ползването на съседните терени и не е необходимо да се предприемат специални мерки.

3.Зониране или земеползване съгласно одобрени планове.
Няма одобрен ОУП. Имот 052088, предмет на инвестиционното предложение и имот 052012 са земеделски, незастроени. Имот 052078 е застроен с производствена сграда, а съседните упи I,II,III,IV – имот 052087/бивш стопански двор/, собственост на възложителя, са застроени с мотел с ресторант „Драг-Далас”/Разрешение за ползване №118/27.06.2003г. на РДНСК-Благоевград и бензиностанция / Удостоверение №АБ-02-23/10.05.2008г./. Дейността не създава шумови нива над хигиенните норми, определени с Наредба №6 от 2006г. за показателите за шум в околната среда .

4.Чувствителни територии в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
Обекта не попада в защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Обекта не попада в санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване .
4а.Качество и регенеративна способност на природните ресурси.
Районът,в който е предвидено да се реализира инвестиционното намерение се характеризира със следното: земеделски земи и бивш стопански двор
При експлоатацията на обекта единствения природен ресурс,който ще бъде ползван в чист непреработен вид е водата.
Няма да се ползват други природни ресурси.

5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
Подробна информация за разгледаните алтернативи за местоположение е дадена в т.4 от раздел ІІ-Характеристика на инвестиционното приложение.

ІV.Характеристики на потенциалното въздействие /кратко описание на възможните въздействия в следствие на реализацията на инвестиционното предложение/.

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата ,както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове ,вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
Не се очаква дейността на обекта да се отрази отрицателно върху здравния статус на населението в района, тъй като в близост няма населени места. В съседство няма обекти замърсители на околната среда с изключение на АМ“Струма“. На практика няма да има значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда.
Повърхностниводи:
При изграждането на обекта няма да бъдат изпускани отпадъчни води. По време на експлоатацията на обекта ще се формират само битово-фекални отпадъчни води , за които се предвижда изгребна яма с капацитет 10м3 в имота с периодичност на изгребване 3 месеца . За отвеждане на водите от паркинга е предвиден каломаслоуловител и акомулиращ резервоар 10м3, който ще се използва за поливни нужди , а през зимния период , ако е необходимо ще се изчерпва от лицензиран оператор.
Оценка на качеството на атмосферния въздух:
За района на разглеждания обект важат данните за чистотата на атмосферния въздух на с.Плоски. Обектът е разположен в район, където няма изградени и не функционират промишлени предприятия и производства ,които с дейността си биха нарушили чистотата на въздуха. Дейността на обекта също не предполага за мърсяване на атмосферния въздух.
Очакваните замърсители на атмосферния въздух в района на площадката от нетоксичен прах при изграждане на обекта и изгорели газове от двигатели с вътрешно горене от АМ“Струма“
При работа на ДВГ атмосферния въздух се замърсява основно сСО2, малки количества СО,въглеводороди /СНх/, азотни окиси/NОx/,серни окиси/SOх/, нетоксичен прах и др. Количеството и вида на замърсителите се определя от типа на двигателя, неговата мощности режим на работа, степен на износване и типа на използваното гориво. Не се очаква замърсяване на атмосферния въздух с оловни аерозоли, тъй като се използват без оловни бензини.
Емисиите от СО, СНх, NOx, SОx, сажди, прах и др. отделян и от строителната механизация са нищожни в сравнение с тези при движение на МПС по пътищата.
Почви:
Очаква се физическо увреждане на почвата в рамките на строителната площадка около 80%.
Вредни физични фактори-шум, вибрации:
В района на обекта по настоящем няма източници на шум и вибрации. Не се очаква наднормено шумово натоварване и врамките на самата площадка.
Въздействие върху растителния и животински свят:
Дейността на обекта няма да доведе до пряко унищожаване на местообитания.
Няма негативно въздействие върху миграционните пътища и не се създават миграционни бариери.
Въздействие върху ландшафта:
Предвидения обект няма значителни въздействия върху ландшафта извън рамките на имота.
Въздействия от генерираните отпадъци:
Смесените битови отпадъци се събират в контейнер и се извозват от фирмата извършваща услугите по сметосъбиране и сметоизвозване до депото за ТБО, находящосе в м."Могилата".
Очаква се формиране на определено количество отпадъци от строителни материали. Същите ще се депонират на депото за строителни отпадъци.
При спазване изискванията на ЗУО, местната нормативна уредба по управление на отпадъците и мерките описани в т.12, раздел І няма да има значителни неблагоприятни въздействия от генерираните от обекта отпадъци. Представени са Договор за черпене на утайки от съществуваща изгребна яма №5/25.05.2017г. с „УВЕКС“ЕООД; Договор по ЗУО от 4.05.2017г.; Договор по ЗУО от 1.12.2016г.

Въздействие върху природни и защитени обекти:
Не се засягат съществуващи природни и защитени обекти.
В разглежданата площадка не са открити исторически, археологически и архитектурни паметници.
Като цяло неблагоприятните въздействия от строителството и експлоатацията на обекта ще са незначителни.

2.Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.
Обекта не попада в защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо разположените защитени зони са: BG 0001023 „Рупите – Струмешница“ по директивата за местообитанията и BG 0002072 „Мелнишки пирамиди“ по директивата за птиците.
Изграждането на обекта няма да окаже влияние върху защитените зони.

3.Вид на въздействието /пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средноидълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.
Вид на въздействието – пряко.
Степен на въздействие – незначителна.
Краткотрайно – само по време на строителството (за негативните въздействия).
Кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.

4.Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места/наименование, вид, град, село,курортноселище,брой жители и др./.
Териториален обхват – малък(само в границите на обекта).
с.Плоски – 589 жители.

5.Вероятност от поява на въздействието.
Въздействието (негативното) върху околната среда ще се прояви в най-голяма степен по време на строителството.

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
По време на строителството, въздействието ще бъде в рамките на работното време с
продължителност около три месеца (това е срока за извършване на строително-монтажните работи). Обратимо по отношение на всички компоненти на околната среда с изключение на почвите.
По време на експлоатацията на обекта въздействие то ще бъде непрекъснато и продължително.

7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързанис предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

7.1.Мерки за намаляване на запрашеността на територията на строителния обект – добро състояние на пътя, технологична дисциплина, изправна механизация.

7.2.Да не се допуска замърсяване на прилежащите терени със строителни и всякакви други отпадъци.

7.3.Хумусния пласт от почвата да се изземе и депонирана определено място на площадката. След завършва не настроителството хумусния пласт да се използва при вертикалната планировка.

7.4.Строителните отпадъци да се събират на едно определено място на площадката и да не се допуска замърсяване на околните терени с тях. След завършване на строителството да се извозят на депото за строителни отпадъци.

8.Трансграничен характер на въздействията.
Негативните въздействия върху компонентите на околната среда са незначителни (минимални) с малък териториален обхват (врамките на строителната площадка). В този смисъл въздействията нямат трансграничен характер.

 

 

Възложител/пълномощник: Драг-Далас“ЕООД чрез Румен Георгиев Анастасов – управител
(име , подпис и печат на възложителя)

Видяна 2946 пъти
Рейтинг
(1 Глас)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.