fbpx
Петък, 09 Февруари 2018 08:45 Written by 

Уведомяваме Ви, че „ЕКОПРО М“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане Оранжерии с капково напояване

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ГР. БЛАГОЕВГРАД

КОПИЕ:
До КМЕТА на Община Сандански
На Ваш изх.338/1/от 5.02.2018г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение
от „ЕКОПРО М“ ЕООД
гр.Сандански, ул.“Кочо Честименски“ №26, ЕИК 101684132
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)
Пълен пощенски адрес: гр.Сандански, ул.Първи май“40
Телефон:0898 61 61 09 , ел. поща (е-mail): Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Димитър Стоянов Сухарев
Лице за контакти и адрес за кореспонденция: арх. Васка Стоянова Терзиева, гр.Сандански, ул.“Първи май“№40, тел. 0898616109, askone @abv.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че „ЕКОПРО М“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане Оранжерии с капково напояване в пи № 65334.121.8 и пи №65334.121.10 в местността „Ушите“, землище на гр.Сандански“

Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението
Предвижда се на основание чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ и чл.3, ал.2 от ППЗОЗЗ без промяна на предназначението в част от пи № 65334.121.8 и част от пи №65334.121.10 в местността „Ушите“ да се разположат оранжерии със система за капково напояване, както е показано на приложената ситуация. Капковото напояване ще се изгради само за новопредвидените оранжерии. Оранжериите представляват метална сглобяема конструкция с покритие от стъкло. Отопление на оранжериите не се предвижда. За напояване на зеленчуковите насаждения се предвижда изграждане на система за капково напояване захранена с вода от техническата инфраструктура на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София изградена и захранваща имот №121010 , собственост на възложителя, в който са изградени „Оранжерийни блокове и обслужваща стопанска сграда“ съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №79/13.10.2008г. на Главния архитект на Община Сандански и видно от служебна бележка от 19.01.2018г. на „Напоителни системи“ЕАД. След изграждането на оранжериите в тях ще се засаждат зеленчуци – предимно краставици, домати и салата, като културите ще се редуват периодично с цел да не се износва почвата. Зеленчуците ще се отглеждат сезонно, според вида им. Основните процеси ще се състоят в следното: отглеждане на разсад, разсаждане на културата, манипулация по окопаване, подхранван и пръскане. Капацитета на новопредвидените и на съществуващите оранжерии е 12т/дка/годишно домати и 6т/дка/годишно за краставици.
Интензитет на оранжерийното производство – до 3 култури. По технология за обработването на зеленчуците са необходими брой работници и персонал както следва:
- за краставици – 1(един) работник за 1.1 дка;
- за домати - 1(един) работник за 1.4 дка;
т.е в най-натоварените летни месеци се предвижда в оранжериите да работят до 4 човека. За нуждите на работниците ще бъдеосигурена бутилирана питейна вода и ще се ползват изградените санитарни възли и битови помещение в обслужващата стопанска сграда в имот №121010 , собственост на възложителя .
Имотите ще бъде оградени с лека ограда от бетонови колове през 2м и метална поцинкована мрежа с квадрати 5х5см с височина до 2м.
По време на изграждането на системата за капково напояване не се очакват значителни въздействия върху околната среда в района. Хумусния пласт няма да бъде нарушен, тъй като след обратното засипване на фундаментите на конструкцията, хумусът ще се разстелен отново над изкопите.
Инвестиционното предложение е за разширение на производствената дейност.
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
- капацитет: общата застроена площ : площ около 3 дка
- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.) :
Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура.Имотите са захранение с ток и вода, видно от договор за присъединяване към ВиК система №5/25.01.2008г. и договор за продажба на ел.енергия №210039103617/23.01.2018г. Достъпът се осъществява от съществуващи полски пътища 65334.110.131 , 65334.117.284 и 65334.117.479
- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
Изкопни работи се предвиждат само за фундаменти на металната конструкция на оранжерията с дълбочина до 80см. Взривни дейности не се предвиждат.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Орган по разрешаване съгласно ЗУТ – Главния архитект на Община Сандански
4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)
- населено място: гр.Сандански
- община: Сандански
- квартал: местност „Ушите“
- номер на поземлен имот/и: 65334.121.8 и 65334.121.10
- собственост: на „Екопро М“ЕООД
- географски координати в 2005 UTM 27(6) зона 35
№ по ред № на точка X Y
1 126926 4477198.66 8493577.36
2 126927 4477181.60 8493667.90
3 127036 4477148.47 8493659.77
4 126846 4477126.57 8493654.39
5 127033 4477145.87 8493567.37
- близост до или засягане на защитени територии: няма
- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: няма
- очаквано трансгранично въздействие: не се очаква
- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: пътната инфраструктура е съществуваща- полски пътища 65334.110.131 и 65334.117.479 и 65334.117.479
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)
По време на експлоатация ще се използва вода за напояване по време на поливния сезон от техническата инфраструктура на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София , изградена и захранваща имот №121010 , собственост на възложителя, в който са изградени „Оранжерийни блокове и обслужваща стопанска сграда“ съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №79/13.10.2008г. на Главния архитект на Община Сандански и видно от служебна бележка от 19.01.2018г. на „Напоителни системи“ЕАД.
- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди : няма
- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) : няма
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
За подхранване на растенията ще се ползват листни разтворими торове, като видове - фосфорни, калциев нитрат и калиев нитрат с разходна норма от 2,5 до 4,0 кг на дка в зависимост от големината на растенията. Торовете ще се доставят в разфасовки за еднократно ползване и ще се ползват без да се съхраняват на площадката.
При отглеждането на зеленчуците в оранжериите ще се използват добри растително защитни практики.
За растителна защита от болести по домати ще се ползват някой от следните препарати: профилактично с контактни препарати: бордолезов разтвор - 1%, Шампион ВП - 0,15%, Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15%, Дитан М-45 - 0,2%, Дитан ДГ - 0,2%, Санкоцеб 80 ВП - 0,3% и др. След появата на първите признаци на болестта по листата ще се прилагат системно действащи препарати с лечебен ефект: Верита ВГ - 0,15%, Икуейшън про - 0,04%, Корсейт М ДФ - 0,25%, Корсейт Р ВП - 0,25%, Полирам ДФ - 0,2%, Превикур 607 СА - 0,25%, Ридомил голд МЦ 68 ВГ - 0,25% и др.
За растителна защита от неприятели по домати ще се ползват някой от следните препарати: биоинсектициди (Ним Азал Т/С, Дипел ВП, Афърм 095 СГ), или контактни инсектициди като Децис 2,5 ЕК, Требон 30 ЕК, Фюри 10 ЕК, Карате Зеон и др.
За растителна защита от болести по краставици ще се ползват някой от следните препарати: Куадрис 25 СК - 0.075%; Ридомил голд МЦ 68 ВГ - 0.25%, Корсейт М ДФ - 0.25%, Акробат МЦ - 0.1% Байфидан 250 ЕК - 0,02%, Вектра 10 СК - 0,03 %, Топаз 100 ЕК - 0,03%, Топсин М 70 ВП - 0.05%, Фоликур 250 ЕК - 0,05%, Шавит 25 ЕК - 0,02% и други.
За растителна защита от неприятели по краставици ще се ползват някой от следните препарати: Вазтак нов 100 ЕК-0,03%; Моспилан 20 СП, Газел-0,02%; Децис 2,5 ЕК-0,05%; Нуреле Д-0,1%, Суми алфа 5 ЕК – 0,02%, Суперсект 10 ЕК- 0,03%.
Препаратите се доставят на разфасовки за еднократно пръскане и не се предвижда съхраняването им на площадката.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очакват

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
- които се очаква да се генерират /по време на строителството и експлоатацията на обекта/:
• Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 - код на отпадъка 17 05 04;
• Минимално количество изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 – код на отпадъка 17 05 06;
• Смесени битови отпадъци в количество около 1 м3/год. – код на отпадъка 20 03 01;
• Отпадъци от растителни тъкани в количество 5 м3/год. - код на отпадъка 02 01 03.
• Отпадъци от опаковки хартиени и картонени 3м3/год– 150101
• Отпадъци от пластмасови опаковки 0,8м3/год - 150102
- предвиждания за тяхното третиране:
Излишните земни маси, почва и камъни ще бъдат депонирани на депото за строителни отпадъци. Битовите отпадъци се събират и извозват до регионалното депо от фирмата извършваща съответните услуги в община Сандански. Отпадъците от опаковки ще бъдат предавани лица, извършващи дейностите по чл.12 от ЗУО. Растителните отпадъци ще бъдат извозвани до новопроектираната компостиращата инсталация на Община Сандански, на определеното от общината място и няма да се извършва компоста на обекта. При полагане на системата за капково напояване няма да бъдат генерирани отпадъци. Амбалажните материали, предвидени да се ползват са за многократна употребаи не генерират отпадък. Начинът на третиране на отпадъците да се съобрази с изискванията, разписани в чл. 6, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.), а именно приоритетния ред (йерархия) при управлението им. За отпадъците, образувани в процеса строителството следва да се осигури последващо оползотворяване, съобразено с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО (Наредба за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89/2012 г.). Дейностите по събиране, подготовка преди оползотворяване и рециклиране на СО, както и площадките, на които се извършват тези дейности, трябва да отговарят на минимално заложените изисквания в приложение № 12 към Наредбата. Третирането на строителните отпадъци следва да се извършва съгласно План за управление на строителните отпадъци, включен в обхвата на инвестиционните проекти по глава осма от Закона за устройство на територията, одобрен по реда на чл. 11, ал. 4 от ЗУО.

При изграждане на оградата не се предвижда генериране на остатъчен отпадък, тъй като дейностите и материалите, с които ще бъде изпълнена – бетонови колове и поцинкована мрежа, сами по себе си не генерират остатъчен отпадък. По време на беритбата продукцията няма да се задържа на полето, а ще се транспортира с хладилен камион до местата за съхранение съобразно нейната спецификация и изисквания
9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени) са : не се очакват, работата на полето е сезонна и почасова. За битово-фекални води се ползва изградената инфратсруктура в имот 65334.121.10, собственост на възложителя.
- предвиден начин на тяхното третиране : изгребна яма
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)
Не се предвижда

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.
ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):
Прилагам:
1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
3.1.1. Актуална скица на имота, в които ще се реализира инвестиционното предложение .– бр. 2
3.1.2. Документ/и за собственост на имота - бр. 2
3.1.3. договор за присъединяване към ВиК система №5/25.01.2008г.- 1бр
3.1.4. договор за продажба на ел.енергия №210039103617/23.01.2018г.- 1бр.
3.1.5.Служебна бележка от 19.01.2018г. на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София- 1бр
3.1.6. Удостоверение за въвеждане в експлоатация №79/13.10.2008г. на Главния архитект на Община Сандански
3.1.7.Пълномощно
3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб. -1бр.
4. Електронен носител - 1 бр.
5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 8.02.2018г. Уведомител: /Димитър Сухарев – управител на „Екопро М“ЕООД/ чрез арх.В.Терзиева в качеството й на пълномощник
(подпис)

 

Видяна 2683 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.