fbpx
Петък, 16 Март 2018 10:22 Written by 

Изграждане Оранжерии с капково напояване в пи № 65334.121.8 и пи №65334.121.10 в местността „Ушите“, землище на гр.Сандански

До Директора на РИОСВ-Благоевград
До Кмета на Община Сандански
Уважаеми г-н Георгиев,
Уважаеми г-н Koтев,

           

Във връзка с писмо изх.№338/5/ от 2.03.2018г.  на РИОСВ-Благоевград, приложено представяме Ви:

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно Приложение №2 къмчл.6 от Наредбата за ОВОС

Обект: „Изграждане Оранжерии с капково напояване в пи № 65334.121.8 и пи №65334.121.10 в местността „Ушите“, землище на гр.Сандански“

 

1. Информация за контакт с възложителя: арх. Васка Стоянова Терзиева – пълномощник на „ЕКОПРО М“ ЕООД, гр.Сандански, ул.“Първи май“№40, тел. 0898616109, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Търговско наименование, седалище и ЕИК на юридическо лице:  „ЕКОПРО М“ ЕООД, със седалище : гр.Сандански, ул.“Кочо Честименски“ №26, ЕИК 101684132, управител на фирмата възложител: Димитър Стоянов Сухарев

3. Пълен пощенски адрес: гр.Сандански, ул.Първи май“40

4. Телефон:0898 61 61 09  , ел. поща (е-mail): Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

5. Лице за контакти и адрес за кореспонденция: арх. Васка Стоянова Терзиева, гр.Сандански, ул.“Първи май“№40, тел. 0898616109, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

6. Резюме на инвестиционното предложение

Предвижда се на основание чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ и чл.3, ал.2 от ППЗОЗЗ без промяна на предназначението в част от пи № 65334.121.8 и част от пи №65334.121.10 в местността „Ушите“ да се разположат оранжерии със система за капково напояване, както е показано на приложената ситуация. Капковото напояване ще се изгради само за новопредвидените оранжерии. Оранжериите представляват метална сглобяема конструкция с покритие от стъкло.  Отопление на оранжериите не се предвижда. За напояване на зеленчуковите насаждения се предвижда изграждане на система за капково напояване захранена с вода  от техническата инфраструктура на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София изградена и захранваща имот №121010 , собственост на възложителя, в който са изградени „Оранжерийни блокове и обслужваща стопанска сграда“ съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №79/13.10.2008г. на Главния архитект на Община Сандански и видно от служебна бележка от 19.01.2018г. на „Напоителни системи“ЕАД. След  изграждането на  оранжериите в тях ще се засаждат зеленчуци – предимно краставици, домати и салата, като културите ще се редуват периодично с цел да не се износва почвата. Зеленчуците ще се отглеждат сезонно, според вида им. Основните процеси ще се състоят в следното: отглеждане на разсад, разсаждане на културата, манипулация по окопаване, подхранван и пръскане. Капацитета на новопредвидените и на съществуващите оранжерии е 12т/дка/годишно домати и 6т/дка/годишно за краставици.

            Интензитет на оранжерийното производство – до 3 култури. По технология за обработването на зеленчуците са необходими брой работници и персонал както следва:

-          за краставици – 1(един) работник за 1.1 дка;

-          за домати - 1(един) работник за 1.4 дка;

т.е в най-натоварените летни месеци се предвижда в оранжериите да работят до 4 човека. За нуждите на работниците ще бъдеосигурена бутилирана питейна вода и ще се ползват изградените санитарни възли и битови помещение в обслужващата стопанска сграда в имот №121010 , собственост на възложителя .

Имотите ще бъде оградени с лека ограда от бетонови колове през 2м и метална поцинкована мрежа с квадрати 5х5см с височина до 2м.

По време на изграждането на системата за капково напояване не се очакват значителни въздействия върху околната среда в района. Хумусния пласт няма да бъде нарушен, тъй като след обратното засипване на фундаментите на конструкцията, хумусът ще се разстелен отново над изкопите.

            Инвестиционното предложение е за разширение на производствената дейност.

 

7. Характеристика на инвестиционното предложение:

а/ размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост:

- капацитет: общата застроена площ : площ около 3 дка

- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.) : Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура.Имотите са захранение с ток и вода,  видно от договор за присъединяване към ВиК система №5/25.01.2008г. и договор за продажба на ел.енергия №210039103617/23.01.2018г. Достъпът се осъществява от съществуващи полски пътища 65334.110.131 , 65334.117.284 и 65334.117.479

- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:  Изкопни работи се предвиждат само за фундаменти на металната конструкция на оранжерията с дълбочина до 80см. Взривни дейности не се предвиждат.

б/ Връзка и кумулиране с други съществуващи и одобрени инвестиционни предложения: Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Няма връзка с други одобрени устройствен или друг план. Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществи в рамките на имота и не се предвижда развитие, засягащо съседни или други територии.

в/ използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие: По време на експлоатация ще се използва  вода за напояване по време на поливния сезон от техническата инфраструктура на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София , изградена и захранваща имот №121010 , собственост на възложителя, в който са изградени „Оранжерийни блокове и обслужваща стопанска сграда“ съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №79/13.10.2008г. на Главния архитект на Община Сандански и видно от служебна бележка от 19.01.2018г. на „Напоителни системи“ЕАД.

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди : няма

- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) : няма

г/ генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране и отпадъчни води:

За подхранване на растенията ще се ползват листни разтворими торове, като видове - фосфорни, калциев нитрат и калиев нитрат с разходна норма от 2,5 до 4,0 кг на дка в зависимост от големината на растенията. Торовете ще се доставят в разфасовки за еднократно ползване и ще се ползват без да се съхраняват на площадката.

            При отглеждането на зеленчуците в оранжериите ще се използват добри растително защитни практики.

            За растителна защита от болести по домати ще се ползват някой от следните препарати: профилактично с контактни препарати: бордолезов разтвор - 1%, Шампион ВП - 0,15%, Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15%, Дитан М-45 - 0,2%, Дитан ДГ - 0,2%, Санкоцеб 80 ВП - 0,3% и др. След появата на първите признаци на болестта по листата ще се прилагат системно действащи препарати с лечебен ефект: Верита ВГ - 0,15%, Икуейшън про - 0,04%, Корсейт М ДФ - 0,25%, Корсейт Р ВП - 0,25%, Полирам ДФ - 0,2%, Превикур 607 СА - 0,25%, Ридомил голд МЦ 68 ВГ - 0,25% и др.

            За растителна защита от неприятели по домати ще се ползват някой от следните препарати: биоинсектициди (Ним Азал Т/С, Дипел ВП, Афърм 095 СГ), или контактни инсектициди като Децис 2,5 ЕК, Требон 30 ЕК, Фюри 10 ЕК, Карате Зеон и др.

            За растителна защита от болести по краставици ще се ползват някой от следните препарати: Куадрис 25 СК - 0.075%;  Ридомил голд МЦ 68 ВГ - 0.25%, Корсейт М ДФ - 0.25%, Акробат МЦ - 0.1% Байфидан 250 ЕК - 0,02%, Вектра 10 СК - 0,03 %, Топаз 100 ЕК - 0,03%, Топсин М 70 ВП - 0.05%, Фоликур 250 ЕК - 0,05%, Шавит 25 ЕК - 0,02% и други.

            За растителна защита от неприятели по краставици ще се ползват някой от следните препарати: Вазтак нов 100 ЕК-0,03%; Моспилан 20 СП, Газел-0,02%; Децис 2,5 ЕК-0,05%; Нуреле Д-0,1%, Суми алфа 5 ЕК – 0,02%, Суперсект 10 ЕК- 0,03%.

Препаратите се доставят  на разфасовки за еднократно пръскане и не се предвижда съхраняването им на площадката.

Няма очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители.  Отпадъците, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране са:

- които се очаква да се генерират /по време на строителството и експлоатацията на обекта/:

·              Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 - код на отпадъка 17 05 04;

·              Минимално количество изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 – код на отпадъка 17 05 06;

·              Смесени битови отпадъци в количество около 1 м3/год. – код на отпадъка 20 03 01;

·              Отпадъци от растителни тъкани в количество 5 м3/год. - код на отпадъка 02 01 03.

·              Отпадъци от опаковки хартиени и картонени 3м3/год– 150101

·              Отпадъци от пластмасови опаковки 0,8м3/год - 150102

- предвиждания за тяхното третиране:

Излишните земни маси, почва и камъни ще бъдат депонирани на депото за строителни отпадъци. Битовите отпадъци се събират и извозват до регионалното депо от фирмата извършваща съответните услуги в община Сандански. Отпадъците от опаковки  ще бъдат предавани лица, извършващи дейностите по чл.12 от ЗУО. Растителните отпадъци ще бъдат извозвани до новопроектираната компостиращата инсталация на Община Сандански, на определеното от общината място  и няма да се извършва компоста на обекта. При полагане на системата за капково напояване няма да бъдат генерирани отпадъци.  Амбалажните материали, предвидени да се ползват са за многократна употребаи не генерират отпадък. Начинът на третиране на отпадъците да се съобрази с изискванията, разписани в чл. 6, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.), а именно приоритетния ред (йерархия) при управлението им. За отпадъците, образувани в процеса строителството следва да се осигури последващо оползотворяване, съобразено с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО (Наредба за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89/2012 г.). Дейностите по събиране, подготовка преди оползотворяване и рециклиране на СО, както и площадките, на които се извършват тези дейности, трябва да отговарят на минимално заложените изисквания в приложение № 12 към Наредбата. Третирането на строителните отпадъци следва да се извършва съгласно План за управление на строителните отпадъци, включен в обхвата на инвестиционните проекти по глава осма от Закона за устройство на територията, одобрен по реда на чл. 11, ал. 4 от ЗУО.

  При изграждане на оградата не се предвижда генериране на остатъчен отпадък, тъй като дейностите и материалите, с които ще бъде изпълнена – бетонови колове и поцинкована мрежа, сами по себе си не генерират остатъчен отпадък. По време на беритбата продукцията няма да се задържа на полето, а ще се транспортира с хладилен камион до местата за съхранение съобразно нейната спецификация и изисквания

-          Отпадъчни води: Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени) са : не се очакват, работата на полето е сезонна и почасова. За битово-фекални води се ползва изградената инфраструктура в имот 65334.121.10, собственост на възложителя. Предвиден начин на тяхното третиране : изгребна яма.

д/ замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда: Замърсяване и дискомфорт на околната среда в най-голяма степен ще се прояви по време на строителството,а именно:

-шумово натоварване от строителната механизация,която ще се използвана обекта;

- замърсяване на атмосферния въздух в района на площадката от нетоксичен прах и изгорели газове от двигатели с вътрешно горене на строителната механизация, която ще се използва при изграждане на обекта;

По време на експлоатацията не се очаква замърсяване на околната среда.

Замърсяване и дискомфорт на околната среда в най-голяма степен ще се прояви по време на строителството, а именно:

- шумово натоварване от строителната механизация, която ще се използва на обекта;

- физическо увреждане на почвата в района на строителната площадка;

- замърсяване на атмосферния въздух в района на площадката от нетоксичен прах и изгорели газове от двигатели с вътрешно горене на строителната механизация, която ще се използва при изграждане на обекта;

е/ риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

Риск от инциденти е възможен по времена строителството. В тази връзка към работния проект ще бъде приложен план за безопасност и здраве изготвен съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2004год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Възможен е разлив на петролни продукти от неизправна механизация. За целта е необходимо да се използва изправна строителна механизация, както и да не се извършва смяна на отработените масла на строителната площадка.

Риск от инцидент може да възникне и при пожар .Мерки и средства за предотвратяване на пожари – създаване на инструкции запожарна безопасност. Експлоатационните мероприятия обхващат: забрана за пушене и палене на огън в района на обекта,съхраняванетона горимите материали да става на определените за целта места.

ж/ рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на §1 т.12 от ДР на ЗЗ.

Не се очаква неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на §1 т.12 от ДР на ЗЗ. Техническата инфраструктура за питейно-битово водоснабсяване в изградена. Имотите са извъх границите на урбанизираната територия и не се предвиждат шум и вибрации над допустимите норми по  НАРЕДБА № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите

за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:

- населено място: гр.Сандански

- община: Сандански

-  квартал: местност „Ушите“

- номер на поземлен имот/и: 65334.121.8 и 65334.121.10

- собственост: на „Екопро М“ЕООД

- географски координати в 2005 UTM 27(6) зона 35

№ по ред
№ на точка
      X
      Y
 
    1
  126926
4477198.66
8493577.36
 
    2
  126927
4477181.60
8493667.90
 
    3
  127036
4477148.47
8493659.77
 
    4
  126846
4477126.57
8493654.39
 
    5
  127033
4477145.87
8493567.37
 
Не е необходима допълнителна площ за временни дейности по време на строителството, тъй като всички необходими за обслужването обекти са изградени в 65334.121.8 и ще се ползват по време на строителството. По време на строителството няма да се използват временни площадки за съхранение на строителни материали и други извън границите на имота, а ако се наложи такова ще бъде изискано разрешително от ОбА-Сандански по реда на чл.56 от ЗУТ и чл.65 от ЗОС.

3. Описание на основните процеси /по проспектни данни/, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение 3 към ЗООС.

- капацитет: общата застроена площ : площ около 3 дка

Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура.Имотите са захранение с ток и вода,  видно от договор за присъединяване към ВиК система №5/25.01.2008г. и договор за продажба на ел.енергия №210039103617/23.01.2018г. Достъпът се осъществява от съществуващи полски пътища 65334.110.131 , 65334.117.284 и 65334.117.479. Изкопни работи се предвиждат само за фундаменти на металната конструкция на оранжерията с дълбочина до 80см. Взривни дейности не се предвиждат.

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура : Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Достъпът се осъществява от съществуващи полски пътища 65334.110.131 , 65334.117.284 и 65334.117.479

5. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо ползване.

Етапи на реализиране не инвестиционното предложение:

·               Изготвяне на работни проекти, одобряване и получаване на разрешение за строеж;

·               Изграждане на обекта;

·               Експлоатация.

Дейностите по строителството включват:

         - вертикална планировка на терена;

         - строителни и монтажни работи;

Обекта ще се изгради и пусне в експлоатация на един етап.

Към момента не можем да определим точния срок за започване на строителството.

Обекта ще се изгради приблизително за 2 месеца

6. Предлагани методи за строителство.

Строителните работи ще бъдат извършвани ръчно и механизирано. Ще се използват традиционни методи прилагани в строителството

 

7..Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Създаването на оранжерията има за цел развитие на земеделското стопанство, чрез отглеждането и обработката на зеленчуци (предимно краставици, домати и салата), с което да се увеличи общото годишно производство на зеленчуци. С настоящата инвестиция се цели осигуряване на независимост на дейността по обслужването и обработките на насажденията, повишаване конкурентоспособността на пазара чрез модернизирането на производствените условия, допринасящи за производството на висококачествени земеделски продукти при ниска себестойност, подобряване опазването на околната среда чрез прилагане на екологосъобразна земеделска технология, опазваща компонентите на агро екосистемите и понижаваща ефекта на антропогенното въздействие върху тях.

Осъществяването на инвестиционното намерение ще има социален ефект със създаване на около нови работни места, ще спомогне за развитие на малкия бизнес на територията на общината.

 

8..План, карти и снимки ,показващи границите на инвестиционното предложение ,даващи информация за физическите , природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Прилагаме скица на имота в мащаб 1: 1000 . Горецитираните имоти, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Горецитираните имоти, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в неоген-Сандански“ с код BG4G00000N012, видно от Становище изх.№П-01-59/22.02.2018г.на Басейнова дирекция „ЗБР“. Инвестиционното предложение не попада в границите на зони за защита по чл.119а от ЗВ и в санитарно-охранителни зони по чл.119 ал.4 от ЗВ. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително въздействие върху природните местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница.

 

9.Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение

Съседните имоти са земеделски земи с изградени в някои от тях оранжерии. Изграждането на обекта няма да се отрази върху ползването на съседните терени и не е необходимо да се предприемат специални мерки. Няма да се променя предназначението на земите за не земеделски нужди.Няма одобрен ОУП. Действащия план към момента е план за земеразделяне на землището на гр.Сандански

 

10 .Чувствителни територии в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Горецитираните имоти, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в неоген-Сандански“ с код BG4G00000N012, видно от Становище изх.№П-01-59/22.02.2018г.на Басейнова дирекция „ЗБР“. Инвестиционното предложение не попада в границите на зони за защита по чл.119а от ЗВ и в санитарно-охранителни зони по чл.119 ал.4 от ЗВ

Районът, в който е предвидено да се реализира инвестиционното намерение  се характеризира със следното:

Растителността е предимно ливадна, характерна за необработваеми земи, каквито са в района и която се характеризира с добра пластичност. Тази растителност може да се възобновява в кратки срокове.

Животинския свят е представени предимно от видове, които са свикнали и са се адаптирали към човешко присъствие. 

При експлоатацията на обекта единствения природен ресурс, който ще бъде ползван в чист непреработен вид е водата.

Няма да се ползват други природни ресурси.

 

11. Други дейности свързани с инвестиционното предложение (например добивна строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство,третиране на отпадъчните води).

Не се предвижда добив на строителни материали, както и други природни ресурси.             От дейността на обекта няма да се генерират отпадъчни води. Няма да се захранват с ток, ако е необходимо ще се ползва генератор.

 

12. Необходимост от други разрешителни,свързани с инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение за строителство подлежи на съгласуване и разрешаване по реда на ЗУТ.

 

ІII. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1.       Съществуващо и одобрено замеползване – не се променя начина на трайно ползване на имотите – земеделски земи.

2.       Мочурища, крайречни области, речни устия – инвестиционнот предложение не попада в райони със значителен риск от наводнения видно от Становище изх.№П-01-59/22.02.2018г.на Басейнова дирекция „ЗБР

3.       Крайбрежни зони и морска околна среда – няма

4.       Планински и горски райони – не попада

5.       Защитени със закон територии - Горецитираните имоти, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии

6.       Засегнати елементи от НЕМ – няма

7.       Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност –

Ландшафта в района на разглеждания обект се определя като устойчив, тъй като запазва, в условията на антропогенни въздействия, своята структура и свойства, при което изпълнява и определени социално-икономически функции. Липсата на сериозни замърсители на отделните компоненти на околната среда е предпоставка за добър самоочистващ и възстановителен потенциал на ландшафта. В района няма обекти с историческа, културна или археологическа стойност

8.       Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита- Инвестиционното предложение не попада в границите на зони за защита по чл.119а от ЗВ и в санитарно-охранителни зони по чл.119 ал.4 от ЗВ, и в района не са налични обекти, подлежащи на здравма защита.

9.       Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат впредвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие реализацията на инвестиционното предложение:

Не се очаква дейността на обекта да се отрази отрицателно върху здравния статус на населението в района. В съседство няма обекти замърсители на околната среда.

На практика няма да има значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

10.   Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Повърхностниводи:

При изграждането на обекта няма да бъдат изпускани отпадъчни води. По време на експлоатацията на обекта ще се формират само битово-фекални отпадъчни води, за което е изградена изгребна яма.

 

Оценка на качеството на атмосферния въздух:

За района на разглеждания обект не са правени замервания и няма налични данни за чистотата на атмосферния въздух. Обектът е разположен в район, където няма изградени и не функционират промишлени предприятия и производства, които с дейността си биха нарушили чистотата на въздуха. Дейността на обекта също не предполага замърсяване на атмосферния въздух.

Очакваните замърсители на атмосферния въздух в района на площадката от нетоксичен прах при изграждане на обекта и изгорели газове от двигатели с вътрешно горене на строителната механизация, която ще се използва при изграждане на обекта.

При работа на ДВГ атмосферния въздух се замърсява основно с СО2, малки количества СО, въглеводороди /СНх/, азотни окиси /NОx/, серни окиси /SOх/, нетоксичен прах и др. Количеството и вида на замърсителите се определя  от типа на двигателя, неговата мощност и режим на работа, степен на износване и типа на използваното гориво. Не се очаква замърсяване на атмосферния въздух с оловни аерозоли, тъй като се използват безоловни бензини.

Емисиите от СО, СНх, NOx, SОx, сажди, прах и др. отделяни от строителната механизация са нищожни в сравнение с тези при движение на МПС по пътищата. Те не са опасни за здравето на хората, живеещи в съседство на обекта.

Почви:

Очаква се физическо увреждане на почвата в рамките на строителната площадка в имотите.

Вредни физични фактори-шум, вибрации:

В района на обекта по настоящем няма източници на шум и вибрации. Не се очаква наднормено шумово натоварване и врамките на самата площадка.

Въздействие върху растителния и животински свят:

Дейността на обекта няма да доведе до пряко унищожаване на местообитания.

Няма негативно въздействие върху миграционните пътища и не се създават миграционни бариери.

Въздействие върху ландшафта:

Ландшафта в района на разглеждания обект се определя като устойчив, тъй като запазва, в условията на антропогенни въздействия, своята структура и свойства, при което изпълнява и определени социално-икономически функции.

Липсата на сериозни замърсители на отделните компоненти на околната среда е предпоставка за добър самоочистващ и възстановителен потенциал на ландшафта.

Въздействия от генерираните отпадъци:

Смесените битови отпадъци се събират в контейнер и се извозват от фирмата извършваща услугите по сметосъбиране и сметоизвозване до депото за ТБО. Растителните отпадъци ще бъдат компостирани на определените от Община Сандански места и компоста няма да се извършва на обекта .

При спазване изискванията на ЗУО, местната нормативна уредба по управление на отпадъците и мерките описани в т. 12, раздел І няма да има значителни неблагоприятни въздействия от генерираните от обекта отпадъци.

Въздействие върху природни и защитени обекти:

Не се засягат съществуващи природни и защитени обекти.

В района на разглежданата площадка не се намират исторически, археологически и архитектурни паметници

Като цяло неблагоприятните въздействия от строителството и експлоатацията на обекта ще са незначителни.

 

11.   Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Горецитираните имоти, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в неоген-Сандански“ с код BG4G00000N012, видно от Становище изх.№П-01-59/22.02.2018г.на Басейнова дирекция „ЗБР“. Инвестиционното предложение не попада в границите на зони за защита по чл.119а от ЗВ и в санитарно-охранителни зони по чл.119 ал.4 от ЗВ. Изграждането на обекта няма да окаже влияние върху защитените зони.

 

12.   Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии или бедствия – не се очакват

 

13.   .Вид и естество на въздействието /пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средноидълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.

Вид на въздействието – пряко.

Степен на въздействие – незначителна.

Краткотрайно – само по време на строителството (за негативните въздействия).

Кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.

 

14.   Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места/наименование, вид, град, село,курортноселище,брой жители и др./.

 

Териториален обхват – малък.

гр.Сандански, община Сандански – 27 000 жители, но местоположението на обекта, предмет на инвестиционното намерение е извън границите на населеното място и вличнието му е ограничено.

 

15.   Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Въздействието (негативното) върху околната среда ще се прояви в най-голяма степен по време на строителството.

 

16.   Очаквано настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

По време на строителството, въздействието ще бъде непрекъснато в рамките на работното време с продължителност около два месеца (това е срока за извършване на строително-монтажните работи). Обратимо по отношение на всички компоненти на околната среда с изключение на почвите.

По време на експлоатацията на обекта въздействието ще бъде продължително през сезоните на отглеждане на културите

 

17.   Комбинирането с въздействия на други съществуващи или одобрени инвестиционни предложения. - Комбинира се с изградените „Оранжерийни блокове и обслужваща стопанска сграда“ съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №79/13.10.2008г. на Главния архитект на Община Сандански в имот 65334.121.8, собственост на възложителя.

 

18.   Възможността на ефективно  намаляване на въздействия – възможно е ефективно  намаляване на въздействия чрез мерки за намаляване на запрашеността на територията на строителния обект , чрез  недопускане  замърсяване на прилежащите терени със строителни и всякакви други отпадъци, чрез използване на изкопаните земни маси във вертикалната планировка, чрез събиране на отпадъците.

 

19.   Трансграничен характер на въздействията.

Негативните въздействия върху компонентите на околната среда са незначителни (минимални) с малък териториален обхват (врамките на строителната площадка). В този смисъл въздействията нямат трансграничен характер.

 

20.   Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване и компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

 

-          Мерки за намаляване на запрашеността на територията на строителния обект – добро състояние на пътя, технологична дисциплина, изправна механизация.

 

-          Да не се допуска замърсяване на прилежащите терени със строителни и всякакви други отпадъци.

 

-          Хумусния пласт от почвата да се изземе и депонирана определено място на площадката, като се иззема само от частта, предвидена за трайно застрояване След завършва не настроителството хумусния пласт да се използва при вертикалната планировка.

 

-          Строителните отпадъци да се събират на едно определено място на площадката и да не се допуска замърсяване на околните терени с тях. След завършване на строителството да се извозят на депото за строителни отпадъци.

 

21.   Обществен интерес към инвестиционното предложение

 

Заявителят е уведомил Община Сандански за инвестиционното си намерение със заявление Вх.№94-00-379 от 8.02.2018г. и е публикувал същото на интернет страницата на sandanskinews.com  на 09.02.2018г. Уведомлението бе залепено  на таблото в сградата на Община Сандански и на информационното табло в офиса на „Графити ТТ“ЕООД с адрес : гр.Сандански, ул.“Първи май“40   на 09.02.2018г.

Съгласно писмо изх.№26-00-31/1.03.2018г на Община Сандански в резултат на осигурения 14-дневен достъп до уведомлението за инвестиционното предложение  няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.

Видно от декларациите на възложителя и управителя на „„Графити ТТ“ЕООД“ в резултат на осигурения 14-дневен достъп до уведомлението за инвестиционното предложение на страницата на sandanskinews.com  , в сградата на Община Сандански и на информационното табло в офиса на „Графити ТТ“ЕООД с адрес : гр.Сандански, ул.“Първи май“40   няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.

 

 

 

 

 

--Дата: 8.03.2017г.                                Възложител/пълномощник:

„ЕКОПРО М“ ЕООД чрез пълномощника арх.Васка Терзиева

                                                           

 

 

 

 

Видяна 2430 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.