fbpx
Вторник, 03 Април 2018 08:53 Written by 

Инвестиционно предложение от „ПРИМОТРЕЙД“ ЕООД

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ГР. БЛАГОЕВГРАД
КОПИЕ:
До КМЕТА на ОБЩИНА САНДАНСКИ
КОПИЕ:
До КМЕТА НА С.ПОЛЕНИЦА,

          

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение
от „ПРИМОТРЕЙД“ ЕООД
гр,Сандански, Главен път Е79,Търговски център,  ЕИК 101109893

 

Пълен пощенски адрес: гр.Сандански, ул.Първи май“40
Телефон:0898 61 61 09  , ел. поща (е-mail): Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Даниела Кирилова Джогова
Лице за контакти и адрес за кореспонденция: арх. Васка Стоянова Терзиева, гр.Сандански, ул.“Първи май“№40, тел. 0898616109, askone @abv.bg

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ПРИМОТРЕЙД“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Пристройка към хладилен склад в упи XVa-055015, в местността „Валога“, землище на с.Поленица“

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пристройка към хладилен склад в упи XVa-055015, в местността „Валога“, землище на с.Поленица. Функционално се обособяват три броя минусови хладилни камери. Обслужващите помещения -  санитарни възли с битови помещения за персонала; стая за почивка и др. са изградени в съществуващия склад, предмет на пристрояването, въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация №78/22.08.2005г.  Пристройката е предвидено да се изгради с метална конструкция – колони и ригели, с ограждащи стени от термопанели и покривни термопанели . Дограмата е алуминиева, осигуряваща необходимите параметри по БДС.              Инвестиционното предложение е за разширение на съществуващата дейност видно от Становище изх.№2030/4.08.2009г. на РИОСВ-Благоевград.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Инвестиционното предложение предвижда разширение съществуващия хладилен склад , предназначен за съхранение на месо и месни продукти в упи XVa-055015, имот в местността „Валога“, землище на с.Поленица чрез пристрояването му с около 1050м2. Функционално се обособяват нови три броя хладилни камери за съхранение на месо и месни продукти при температура -180С . Обслужващите помещения -  санитарни възли с битови помещения за персонала; стая за почивка и др. са изградени в съществуващия склад, предмет на пристрояването, въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация №78/22.08.2005г.  Пристройката е предвидено да се изгради с метална конструкция – колони и ригели, с ограждащи стени от термопанели и покривни термопанели . Дограмата е алуминиева, осигуряваща необходимите параметри по БДС.

- капацитет: застроена площ на пристройката около 1050м2, застроена площ на съществуващия склад 1290м2

- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.) :

Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Имотът е захранен с ток и вода, и   видно от Удостоверение за въвеждане в експлоатация №78/22.08.2005г.на Главния архитект на Община Сандански. Пътната инфраструктура е изградена – бетонов път, реализиран при изграждане на хладилния склад през 2005г. видно от Разрешение за строеж №64/31.05.2005г.

- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:   Изкопни работи се предвиждат за основите на сгарадата с дълбочина до 80см и ширина до 40см. Взривни дейности не се предвиждат.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение има връзка с ПРЗ, одобрен със Заповед №АБ-66/30.08.2012г. ; Удостоверение за въвеждане в експлоатация №78/22.08.2005г.на Главния архитект на Община Сандански ; Становище изх.№2030/4.08.2009г. на РИОСВ-Благоевград.

Орган по разрешаване съгласно ЗУТ – Главния архитект на Община Сандански.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

- населено място: с.Поленица

- община: Сандански

-  квартал: местност „Валога“

- номер на поземлен имот/и: XVa-055015

- собственост: “ПРИМОТРЕЙД“ ЕООД

- географски координати в 2005 UTM 27(6) зона 35

№ по ред

№ на точка

X

Y

Метод на определяне

1

4346

4474946.80

8494341.00

Точки от КВС

2

4313

4474935.40

8494348.80

Точки от КВС

3

5066

4474918.00

8494360.60

Точки от КВС

4

4377

4474894.20

8494376.80

Точки от КВС

5

4621

4474854.40

8494313.40

Точки от КВС

6

4631

4474831.00

8494276.00

Точки от КВС

7

4632

4474867.00

8494260.00

Точки от КВС

8

5185

4474900.21

8494250.84

Точки от КВС

 


 

- близост до или засягане на защитени територии: няма

- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: няма

- очаквано трансгранично въздействие: не се очаква

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: пътната инфраструктура е съществуваща

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди : вода за промишлени цели не се ползва

- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) : захранването на имота с вода е реализирано видно от Удостоверение за въвеждане в експлоатация №78/22.08.2005г.на Главния архитект на Община Сандански.

     6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

            Не се очакват

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват. Организирани емисии от горивни източници – няма. Организирани емисии от производствена дейност – няма. Разположената на площадката охлаждаща инсталация, осигуряваща необходимата работна температура ще работи с фреон 404, вещество, което е извън обхвата на постановление №254 на МС/3.12.1999г. Наличце е програма за техническата поддръжка на охлаждащите съоръжения, системата е компютъризирана и се извършва непрекъснато наблюдение. Шум над допустимите нива не се очакват. Източници на неприятни миризми при нормалната експлоатация на обекта не се очакват. Разположената на площадката охлаждаща инсталация ще работи с фреон 449А с количество на охлаждащия реагент 200л.

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

- които се очаква да се генерират /по време на строителството и експлоатацията на обекта/: ще се генерират битови отпадъци и отпадъци по време на строителството. Производствени отпадъци не се очаква да се образуват.

- предвиждания за тяхното третиране: ще се извозват от общинската фирма по сметосъбиране и сметоизвозване – „Стройкомтранс“ ЕООД на депото за твърди битови отпадъци в м.“Могилата“ – гр.Сандански, а строителните отпадъци на определеното от ОбА-Сандански място, описано в строителното разрешение.

 

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Съществуващите количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени) са : – битови – 0,30л/сек , промишлени-  не се очакват . Нови количества отпадни води не се очакват.

- предвиден начин на тяхното третиране : съществуващата канализация видно от Становище изх.№2030/4.08.2009г. на РИОСВ-Благоевград.

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се предвижда

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.1.1. Актуална скица на имота, в които ще се реализира инвестиционното предложение – бр. 1

3.1.2. Документ/и за собственост на имота - бр. 2

3.1.3 Удостоверение за въвеждане в експлоатация №78/22.08.2005г.на Главния архитект на Община Сандански

3.1.4 Становище изх.№2030/4.08.2008г. на РИОСВ-Благоевград,

3.1.5.Хигиенно становище изх.№580/10.05.2003г. на ХЕИ-Благоевград

3.1.6 Разрешение за строеж №64/31.05.2005г

4. Електронен носител - 1 бр.

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

Дата: 30.03.2018г.
Уведомител:

Даниела Кирилова Джогова – управител на „Примотрейд“ ЕООД

(подпис)

Видяна 2197 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.