fbpx
Вторник, 03 Април 2018 09:33 Written by 

Инвестиционно предложение от „ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК“ ООД

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ГР. БЛАГОЕВГРАД

КОПИЕ:
До КМЕТА на ОБЩИНА САНДАНСКИ

КОПИЕ:
До КМЕТА НА С.ХЪРСОВО

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение
от „ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК“ ООД
с.Левуново, ул.“Кочо Лютата“ №11, ЕИК 101774754

 

Пълен пощенски адрес: гр.Сандански, ул.Първи май“40
Телефон:0898 61 61 09  , ел. поща (е-mail): askone@abvbg
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Никола Алексов Зикатанов
Лице за контакти и адрес за кореспонденция: арх. Васка Стоянова Терзиева, гр.Сандански, ул.“Първи май“№40, тел. 0898616109, askone @abv.bg

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК“ ООД има следното инвестиционно предложение: „Модернизация на съществуваща система за пречистване на отпадни води с въвеждане на затворен цикъл за технологичните отпадни води и двойно очистване на битови отпадни води в ПИ № 77565.33.61 в местността „Бели брег“, землище на с.Хърсово“

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.       Резюме на предложението

Инвестиционното предложение предвижда модернизация на изградената и въведена в експлоатация в пи № 77565.33.61 в местността „Бели брег“, землище на с.Хърсово“ система за пречистване на отпадни води към Винарска изба „Вила Мелник“ , и свързаната с нея съществуваща канализация до точка за контрол след съществуващата пречиствателна станция. Целта на обновяването на системата е повишаване качеството на пречистване и възможността за използването на пречистените технологични води за напояване. Технологичните процеси и капацитетът на Винарната не се променят, запазват се  количествата води, за които е необходимо пречистване, съгласно одобрените проекти №151/14.07.2009г., както и мястото на контрол на заустването съгласно Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадни води в повърхностни води №43740004/17.08.2012г. на Басейнова дирекция „ЗБР“-Благоевград.  За предходното инвестиционното предложение – изграждане на предприятие за преработка и дестилация на грозде чрез ферментация и дестилация,  е издадено Становище изх.№2971/15.09.2007г. на РИОСВ-Благоевград, Санитарно становище изх.№179/23.03.2009г. на РИОКОЗ-Благоевград и други. Винарната и Пречиствателната станция са изградени по одобрени проекти, въведени са в експлоатация по надлежния ред и вече повече от пет години изпълняват функциите си.

С настоящия Проект е предложена технологична схема за биологично и механично пречистване на отпадъчните води с „фиксирана биомаса“, включваща следните съоръжения:

-       Първичен /двуетажен/ утаител – за механично пречистване на отпадъчните води и акумулиране на изгнилите утайки;

-          Дозиращо разпределително устройство – за равномерно залпово разпределение на отпадъчната вода;

-          Пясъчно-чакълест филтър – за подземно биологично пречистване на отпадъчните води;

-          Резервоар за акумулиране на пречистената производствена отпадъчна вода – за поливане на прилежащите зелени площи около Винарната.

                  С модернизацията се постигат параметри на пречистените води съобразно изискванията на Наредба №18 / 2009 г за качества на водите за напояване в земеделието и Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води №4374004/17.08.2012г. на БД“ЗБР“-Благоевград. Инвестиционното предложение не е ново и единствено цели подобряване на параметрите на съществуващата система на пречистване. .

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Функции и принцип на действие на отделните елементи от технологичната схема:

А) Схема за пречистване на технологични отпадни води:

-                      Първичен (двуетажен) утаител – служи за механично пречистване на отпадъчните производствени води, както и за акумулиране на утаените неразтворени вещества и пясък. Времето на задържане на отпадъчните води в утаителя, дава възможност за предварително пречистване на отпадъчните води (редукция на БПК5, НВ, Общ N и Общ Р).

 
Преди да постъпят в двуетажния утаител - отпадъчните води преминават през решетка (на вход двуетажен утаител), която задържа по-груби механични отпадъци, които не са уловени от предвидените решетки в помещенията за винопроизводство. Решетката периодично се почиства ръчно, като задържаните пред решетката груби вещества се отцеждат върху перфорирана скара, разположена върху входния довеждащ канал след решетката. Решетката е разположена в открит стоманобетонов канал, с ширина - Вк = 0.40 м. Предвидената решетка ще се конструира от шини (неръждаема стомана) - 31 бр, с размери — ширина 15 мм и дебелина 5 мм. Отвори на решетката - 30 бр с разстояние между шините - 0.8 см. Наклон на решетката - 75°.На входа и на изхода на двуетажния утаител са предвидени полупотопени прегради, които имат за цел да не пропуснат в следващото стъпало плаващи вещества, които може да се отделят на повърхността на водата и биха затормозили следващото стъпало за третиране на водите. Долната част на двуетажния утаител е предназначена за акумулиране и разграждане на утаените вещества в анаеробна среда.

-          Дозиращо разпределително устройство - Механически пречистени води след двуетажния утаител постъпват в модулно разпределително устройство, от където залпово се подава равномерно водата към следващото стъпало - пясъчно - чакълест филтър - I степен.

-                                   Пясъчно - чакълест филтър - Предназначени са за пречистване на отпадъчни води до 15 м3/ден. Те се предвиждат по принцип във водонепропускливи и слабо филтриращи почви при най-високо ниво на подземните води, на 1 м по ниско от дренажната система. Пречистената вода след тези съоръжения се събира в събирателни шахти или резервоари (при използването и за напояване) или се изпуска във водоприемници. В конкретния случай са налице следните условия:

a.    Няма наличие на подпочвени води в терена, предвиден за ПСОВ.

b.     Преобладаващи земни пластове са съставени от: земна почва на

повърхността (0.25-5-0.ЗОм) и пресовани пясъци с дълбочина до 3.0-К3.5 м

За недопускане на пречистените води от пясъчно - чакълестите филтри да проникнат в почвата под филтъра е предвидена изолация на ваната, в която ще бъде положен филтърния материал, оросителната и дренажната системи.

-        Пясъчно - чакълест филтър - I степен - На първи етап се предвижда неговото изграждане, като едностепенен, при условие че на изход пречистените отпадъчни води ще удовлетворят изискванията на пречистените води за поливни цели. От разпределителното устройство механически пречистените води се отправят по разпределителна тръбна мрежа в горната част на подземния филтър. Водата преминава през целия слой на филтъра и се събира в дъното в дренажна тръбна система, която я отвежда към резервоара за нейното акумулиране и използването и за поливни цели на лозарските масиви.

-          Пясъчно - чакълест филтър - II степен (II етап) - Същия се предвижда при условие, че първата степен не удовлетвори изискванията на пречистената вода за поливни цели. Конструкцията и принцип на действие на филтър II степен са същите както на I степен, с тази разлика, че основния филтърен слой, разположен между разпределителната тръбна мрежа и дренажната тръбна система ще бъде изпълнен от материал от по-дребна фракция от колкото при първа степен. Пречистената вода след нейното третиране във филтъра ще се отведе към резервоара за нейното акумулиране и използването и за поливни цели на лозарските масиви.

-          Резервоар за акумулиране на пречистената производствена отпадъчна вода -

 
Пречистената вода след едностепенния филтър (I степен), а при необходимост и от филтър (II степен), постъпва към предвидения резервоар за акумулиране на пречистената вода, която ще се ползва при необходимост за поливане на зелените площи, разположени в имота., или се зауства съгласно издаденото Разрешително на БД“ЗБР“-Благоевград.

- капацитет на системата на пречистване: Технологичните процеси и капацитетът не се променят, запазват се  количествата води, за които е необходимо пречистване , каккто следва :количество отпадни води от измиване на машините и пода на приемното – 3м3/смяна/ден/; количество  отпадни води от измиване на площадки и подове между съоръженията – 1,5-2м3/смяна/ден/; отпадни води от измиване на съдовете за съхранение на вино 4м3/смяна/ден. Общо количество – 9м3/ден.

- Входни оразмерителни данни: Оср.ден= 9 0 м3/ден (за 12 часа) Ооразм = 0.45 л/с = 1.6 м3/час

 

Б) Модернизация на схемата за пречистване на битови отпадни води

 

Не се предвижда промяна в количеството или характера на битовите отпадни води, подлежащи на пречистване. Предложението е за преместване на съществуващият модул за пречистване на битовите води с около 50 метра по-нагоре по съществуващата канализация и поставянето на допълнителен  (втори) модул тип BIOROK за микробиологично пречистване на същите води, излизащи от преместения съществуващ модул. Предвижда се след модулите за пречистване, вече пречистените битови води да минават по досегашната канализация за технологични води и да влязат за контрол в шахтата, където и сега е разположена контролната точка, без наличие на смесване с технологичните води преди кобнтролната точка. Пречистените битови води ще продължат да се заустват по досегашния начин, съгласно издаденото Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води №4374004/17.08.2012г. на БД“ЗБР“-Благоевград

 

- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.):

Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура.Имотът е захранен с ток и вода,  видно от Разрешение за ползване №СТ-05-60/10.01.2013г. на ДНСК-София. Съгласно реализираните проекти №151/14.07.2009г  захранването на предприятието с вода се осъществява чрез водопровод Ф90 ПЕВП. Съществуващата канализационна мрежа, изградена по същия проект е разделена за съответните потоци отпадъчни води – фекално-битови и промишлени. Производствените отпадъчни води, предмет на настоящето третиране се генерират от: измиване на машините за смачкване на гроздето и пода на приемното; от измиване на площадки, подове и измиване на съдовете за съхранение на вино. При отвеждането на промишлените отпадъчни води по целият път на производството на вино – на определени места по подовете, улеите и каналите са предвидени кошови решетки с отвори 5-10мм, където се събират по-дребни и едри механични примеси. Достъпът се осъществява от съществуващия общински път 000232 – с.Виногради-с.Хърсово

- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:   Изкопни работи се предвиждат в участъците на подмяната на тръбите на канализационния колектор с нови ф160 и ф110 PVC. Взривни дейности не се предвиждат.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение има връзка с ПЗ, одобрен със Заповед №АБ-211/2.11.2007г. на Кмета на Община Сандански ; Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадни води в повърхностни води №43740004/17.08.2012г. на Басейнова дирекция „ЗБР“-Благоевград.; Становище изх.№2971/15.09.2007г. на РИОСВ-Благоевград.

Орган по разрешаване съгласно ЗУТ – Главния архитект на Община Сандански.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

- населено място: с.Хърсово

- община: Сандански

-  квартал: местност „Бели брег“

- номер на поземлен имот/и: 77565.33.61

- собственост: ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК“ ООД

- географски координати в 2005 UTM 27(6) зона 35

 

 

№ на точка

      X

      Y

  10122

4467645.43

8503838.74

 

      39

4467740.36

8503870.35

 

     138

4467723.70

8503984.50

 

     192

4467627.44

8503969.69

 

      40

4467593.26

8503969.66

 

     137

4467609.51

8503829.17

 


 
 
- близост до или засягане на защитени територии: няма

- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: няма

- очаквано трансгранично въздействие: не се очаква

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: пътната инфраструктура е съществуваща-  общински път с.Виногради-с.Хърсово.

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди : няма

- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) : Съгласно реализираните проекти №151/14.07.2009г  захранването на предприятието с вода се осъществява чрез водопровод Ф90 ПЕВП с външно водоснабдяване, въведено в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-60/10.01.2013г. на ДНСК-София.

     6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

            Не се очакват

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

- отпадъци, които се очаква да се генерират /по време на строителството и експлоатацията на обекта/:

·              утайки от пречистване  на отпадъчни води на мястото на образуването им  0.045м3/ден. - код на отпадъка 02 07 05.

- предвиждания за тяхното третиране: Утайките се изследват и ако състава им е подходящ ,се използват за подобряване на почвата, ако съставът им не е подходящ - се събират и извозват до регионалното депо от фирмата извършваща съответните услуги в община Сандански. При технологичните операции във Винарната не се използват вещества и материали, които биха могли да замърсят утайките до степен да са неподходящи за последващо използване за подобряване на почвата.

 

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени) са : количество отпадни води от измиване на машините и пода на приемното – 3м3/смяна/ден/; количество  отпадни води от измиване на площадки и подпве между съоръженията – 1,5-2м3/смяна/ден/; отпадни води от измиване на съдовете за съхранение на вино 4м3/смяна/ден. Общо количество – 9м3/ден

- предвиден начин на тяхното третиране : пречистените технологични води ще се ползват за напояване.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква да има такива вещества.

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение:

3.1.1. Актуална скица на имота, в които ще се реализира инвестиционното предложение – скица №15-189595/28.03.2018г. на СГКК-Благоевград

3.1.2. Документ/и за собственост на имота – нотариален акт №46 том III рег.№3409 дело №407 от 17.08.2007г.

3.1.3 Разрешение за ползване №СТ-05-60/10.01.2013г. на ДНСК-София.

3.1.4 Становище изх.№2971/15.09.2007г. на РИОСВ-Благоевград,

3.1.5.Санитарно становище изх.№179/23.03.2009г. на РИОКОЗ-Благоевград

3.1.6 Заповед №АБ-211/2.11.2007г. на Кмета на Община Сандански

3.1.7 Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води №4374004/17.08.2012г. на БД“ЗБР“-Благоевград

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб. – технологична схема и вертикален разрез по пътя на водата, и технически параметри на втори модул за пречистване на фекално-битови води.

4. Електронен носител - 1 бр.

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

Дата: 29.03.2018г.
Уведомител:

Никола Зикатанов – управител на ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК“ ООД                            (подпис)

 

Видяна 2538 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.