fbpx
Вторник, 03 Април 2018 10:38 Written by 

Инвестиционно предложение от от „ДИРА ФРУКТ“ ЕООД с. Скрът

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ГР. БЛАГОЕВГРАД

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

 

от „ДИРА ФРУКТ“ ЕООД
с.Скрът, ул.“Евтим Дойчев“ №7, ЕИК 200877421

Пълен пощенски адрес: гр.Сандански, ул.Първи май“40
Телефон:0898 61 61 09  , ел. поща (е-mail): Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Димитър Иванов Василев
Лице за контакти и адрес за кореспонденция: арх. Васка Стоянова Терзиева - пълномощник, гр.Сандански, ул.“Първи май“№40, тел. 0898616109, askone @abv.bg

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ДИРА ФРУКТ“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработване на плодове и зеленчуци в упи 65334.202.99, местността „Соколовец“, Промишлена зона на гр.Сандански“

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на предприятие за  преработване на плодове и зеленчуци в упи 65334.202.99 в местността „Соколовец, Промишлена зона на гр.Сандански. Технологичните процеси : преработка, включваща почистване и измиване, рязане, охлаждане, замразяване и пакетиране. Функционално се обособяват работна зала с монтирани: машина за миене , охлаждане и пакетиране, и машина за рязане; склад опаковки, шокова камера 20м2 и два броя плюсови хладилни камери , санитарни възли за мъже и жени с битови помещения за персонала; стая за почивка, столова, офиси, склад инвентар  Сградата е предвидена с метална конструкция – колони и ригели, с ограждащи стени от термопанели с дебелина 5см и покривни термопанели с дебелина 10-12см. Дограмата е алуминиева, осигуряваща необходимите параметри по БДС.     Инвестиционното предложение е ново.

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

- капацитет: общата застроена площ на сградата  около 2 дка ; работници – 20 броя

- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.) :

 

Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Цялата техническа инфраструктура е изградена през 1979г. за обслужване на съществуващата в имота бивша базата на „ГУСВ“ЕАД  за производство на строителни материали, конструкции и изделия. Имотът е захранен от съществуващия трафопост с идентификатор 65334.202.100.1, водопровод ф90 и канал.  Достъпът се от съществуващ път 65334.202.14.

 

- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:  

Изкопни работи се предвиждат само за фундаменти на металната конструкция на сградата с дълбочина до 80см. Взривни дейности не се предвиждат.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Имотът е отреден за производствени дейности и  отразен в кадастралната карта  на Промишлена зона-гр.Сандански, одобрена със Заповед № РД-18-42/12.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК-София. Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществи в рамките на имота и не се предвижда развитие, засягащо съседни или други територии. Орган по разрешаване съгласно ЗУТ – Главния архитект на Община Сандански

 

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

- община: Сандански

-  квартал: Промишлена зона, м.“Соколовец“

- номер на поземлен имот/и: 65334.202.99

- георафски координати в 2005 UTM 27(6) зона 35

 

  Номер          X          Y  Забележка

1        41°33'01.1127"  23°15'45.4884" 

2        41°33'00.8280"  23°15'44.7442" 

3        41°32'59.5856"  23°15'45.7409" 

4        41°32'58.5606"  23°15'43.3387"

 

- собственост: „ДАРИ ФРУКТ „ЕООД

- близост до или засягане на защитени територии: няма

- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: няма

- очаквано трансгранично въздействие: не се очаква

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

Цялата техническа инфраструктура е съществуваща, изградена за обслужване на бившата базата на „ГУСВ“ЕАД  за производство на строителни материали, конструкции и изделия в имота

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на строителството ще се ползват вода, инертни материали, строителни материали, електрическа енергия, а по време на експлоатация – вода, електрическа енергия,

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди : няма

- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) : използва се изградената ВиК мрежа на Промишлена зона –Сандански и площадковите мрежи в имота

     6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се очакват

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Не се очакват

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

- ще се генерират битови отпадъци и отпадъци по време на строителството

- предвиждания за тяхното третиране: ще се извозват от общинската фирма по сметосъбиране и сметоизвозване – „Стройкомтранс“ ЕООД на депото за твърди битови отпадъци в м.“Могилата“ – гр.Сандански, а строителните отпадъци на определеното от ОбА-Сандански място, описано в строителното разрешение.

 

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени) са : – битови – 0,30л/сек , промишлени-  13куб/месец

- предвиден начин на тяхното третиране : съществуващата канализация на Промишлена зона, поддържана от общинското експлоатационното дружество „Увекс“ЕООД

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се предвижда

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.1.1. Актуална скица на имота, в които ще се реализира инвестиционното предложение  .– бр. 1

3.1.2. Документ/и за собственост на имота - бр. 1

3.1.7.Пълномощно

4. Електронен носител - 1 бр.

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

Дата: 21.03.2018г.
Уведомител: /Димитър Иванов Василев – управител на „ДИРА ФРУКТ“ЕООД/ чрез арх.В.Терзиева в качеството й на пълномощник

                            (подпис)

 

Видяна 2763 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.