fbpx
Събота, 24 Януари 2015 11:52 Written by 

Общински съвет Сандански ще проведе първото си за 2015 заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САНДАНСКИ

Д О
Г-ЦА/Г-ЖА/Г-Н/………………………….
ГР./С./…………………….……

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общинският съвет на заседание на 29.01.2015 г. /четвъртък/
от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания

2. Вх.№ 04/05.01.2015г. - Заповед № ОА-АК-622/30.12.2014г. на областния управител на област Благоевград, относно върнато за ново разглеждане решение на Общински съвет - Сандански.

3. Вх.№ 05/05.01.2015г. - Заповед № ОА-АК-623/30.12.2014г. на областния управител на област Благоевград, относно върнато за ново разглеждане решение на Общински съвет - Сандански.

4. Вх.№ 84/16.01.2014г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сандански.

5. Вх.№ 87/16.01.2015г. – Предложение от Явор Аргиров – Председател на Общински съвет – Сандански, относно Отчет за дейността на Общински съвет – Сандански за периода от месец декември 2013г. до месец май 2014г.

6. Вх.№ 48/13.01.2015г. – Предложение от Явор Аргиров – Председател на Общински съвет – Сандански, относно избор на Председател за Наблюдателна комисия.

7. Вх.№ 85/16.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно проект „ Ремонт на здравна служба и превръщането и в център за временно настаняване на лица претърпели насилие”, с.Левуново, община Сандански.

8. Вх.№ 23/08.01.2015г. – Предложение от Ирина Борисова Илиева, в качеството си на Изпълнителен Директор на МИГ – Сандански, относно изменение на решение №331 от 27.11.2014г.

9. Вх.№ 86/16.01.2015г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2015г.

10. Вх.№ 54/14.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем, чрез публичен търг на 11 броя помещения на Кооперативен пазар в гр.Сандански.

11. Вх.№ 385/18.03.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – общинска собственост, актуван с Акт №14/14.08.1998г. като стадион в с.Левуново, община Сандански.

12. Вх.№78/16.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно решение №249/30.07.2014г. на Общински съвет – Сандански за приемане на пазарна оценка на общински жилищен имот.

13. Вх.№ 1321/13.12.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на оценка за 1/12 част от недвижим имот частна общинска собственост, с площ 601.00 кв.м в УПИ VIII в кв. 158 по плана на гр.Сандански

14. Вх.№ 43/13.01.2015г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост, с площ 517.00кв.м в УПИ X, кв.5 по плана на с.Склаве.

15. Вх.№ 44/13.01.2015г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост, с площ 544.00кв.м в УПИ XVI, кв.2 по плана на с.Левуново.

16. Вх.№ 71/15.01.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост, с площ 532.00кв.м в УПИ IX, в кв. 37 по плана на с.Левуново.

17. Вх.№ 75/16.01.2015г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост, с площ 532.00кв.м в УПИ VIII в кв.37 по плана на с.Левуново.

18. Вх.№ 76/16.01.2015г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост, с площ 520.00кв.м в кв.6 по плана на с.Поленица.

19. Вх.№ 45/13.01.2015г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост, с площ 43.00кв.м в УПИ I, кв.24 по плана на с.Калиманци.

20. Вх.№ 1197/17.11.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост, с площ 402.00кв.м в УПИ XIII, в кв.18 по плана на с.Джигурово.

21. Вх.№ 1266/04.12.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65334.301.2594 по КККР на гр.Сандански.

22. Вх.№ 1320/13.12.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно доизграждане на подпорна стена в общински имот с идентификатор 65334.301.2835 по КККР на гр.Сандански.

23. Вх.№ 1224/26.11.2014г. – Искане от Никола Костадинов Попов – управител на „ЮНПО” ООД, относно даване на предварително съгласие на довеждащ и отвеждащ тръбопровод минаващ през имот с идентификатор 65334.131.206 в м. „Гнилник”, землище на гр.Сандански.

24. Вх.№ 1253/03.12.2014г. – Молба от Пенка Иванова Влахова едноличен търговец с фирма ЕТ „Райс – Пенка Влахова”, относно отмяна на решение № 379/27.11.2014 г. и промяна начина на трайно ползване на част от имот №000265 в м. „Кипов рид”, землище на с.Хотово, община Сандански.

25. Вх.№ 77/16.01.2015г. – Молба от Павел Пъхнев – Кмет на с.Склаве, относно отпочване на процедура по закупуване на имоти – частна общинска собственост в землището на с.Склаве.

26. Вх.№ 83/16.01.2015г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на ПУП ПП за проекто трасе на електропровод 20 kV за УПИ №034018 м.”Кънлиица”, землище с.Дамяница, община Сандански.

27. Вх.№ 1069/14.10.2014г. – Заявление от Катя Иванова, относно съгласуване на план за регулация УПИ IV, кв.31 по плана на с.Поленица, община Сандански.

28. Вх.№ 12/06.01.2015г. – Молба от Георги Кутлев и Наталия Кутлева, относно съгласуване на ПУП – план за улична регулация в местност „Нишан таши”, землище на гр.Сандански.29. Вх.№ 22/08.01.2015г. – Молба от Ивайло Илиев Илиев – управител на „ВАЙТЪЛ – И” ЕООД, относно предварително съгласие за изработване на ПУП –ПП за електронна оптична съобщителна мрежа през с.Вълково до с.Микрево, община Сандански.

30. Вх.№ 36/12.01.2015г. – Молба от Веселин Димов Василев – управител на „В и Д Инвестмънт” ООД, относно разработване на ПУП – ПРЗ за имот № 001001 м. „Бански път”, с.Поленица, община Сандански.

31. Вх.№ 82/16.01.2015г. – Молба от Десислава Василева Първанова – Управител на „Диемотранс” ЕООД, относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ в имот № 120034 м. „Гробето”, землище на с.Лешница, община Сандански.

32. Вх.№ 20/07.01.2015г. – Заявление от Борислав Йорданов Котрулев, относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за имот №039007 в м. „Ранковец”, землище на с.Поленица, община Сандански.

33. Вх.№ 13/07.01.2015г. – Молба от Петра Атанасова, Мария Кръстева, Елисавета Терзиева и Силвия Воденичарова, относно разрешение за разработване на ПУП – ПРЗ за имот с идентификатор 65334.102.852 и имот №000393 в м „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански.

34. Вх.№ 1322.13.12.2014г. – Искане от Кръсто Симеонов Дуков и София Симеонова Василева, относно преразглеждане на преписки за възстановяване на имоти.

35. Вх.№ 1022/16.09.2014г. – Молба от Тереза Раднова Методиева, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ЯВОР АРГИРОВ/

Видяна 2266 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.