fbpx
Четвъртък, 05 Февруари 2015 19:06 Written by 

Общински съвет - Сандански на заседание на 12.02.2015г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ -  САНДАНСКИ

Д О
Г-ЦА/Г-ЖА/Г-Н/………………………….
ГР./С./…………………….……

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общински съвет - Сандански на заседание на 12.02.2015г. /`четвъртък / от 9.00 часа  при следния


ДНЕВЕН  РЕД:

1.    Питания

2.    Вх.№ 130/26.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  приемане на Бюджет на община Сандански за 2015г.

3.    Вх.№ 179/30.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изменение и допълване на структурата на Общинска администрация и звената към нея.

4.    Вх.№ 198//03.02.2015г. – Предложение от Постоянна комисия по бюджет и финанси, относно откриване на процедура за избор на регистриран одитор.

5.    Вх.№ 191/02.02.2015г. – Предложение от Андон Ризов – Общински съветник, относно процедура по ликвидация на „Медико – Техническа лаборатория по зъботехника” ЕООД гр.Сандански.

6.    Вх.№ 88/.19.01.2015г. – Писмо от Емил Терзийски – Общински съветник, относно изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

7.    Вх.№ 1158/11.11.2014г. – Предложение от Георги Манолев, относно промяна в Наредбата за определянето на администрирането на местните такси и цени на услуги.

8.    Вх.№ 144/27.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ сграда имот с пл.№136 на един етаж, полумасивна със затворена площ 44 кв.м, ведно със застроеното право на строеж в с.Лозеница, община Сандански.

9.    Вх.№ 161/28.01.2015г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане оценка на 1/8 недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 65334.300.115 по КККР на гр.Сандански.

10.    Вх.№ 145/27.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000050 в землище на с.Левуново, община Сандански.

11.    Вх.№ 146/27.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 65334.141.6 в землището на гр.Сандански, община Сандански.

12.    Вх.№ 169/29.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 030005 в землището на с.Хърсово, община Сандански.

13.    Вх.№ 171/29.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000373 в землището на с.Хърсово, община Сандански.

14.    Вх.№ 173/29.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 002012 в землището на с.Хърсово, община Сандански.

15.    Вх.№ 176/29.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 003031 в землището на с.Хърсово, община Сандански.

16.    Вх.№ 177/29.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 003011 в землището на с.Хърсово, община Сандански.

17.    Вх.№ 178/29.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 004002 в землището на с.Хърсово, община Сандански.

18.    Вх.№ 172/29.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 042046 в землището на с.Плоски, община Сандански.

19.    Вх.№ 175/29.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 085019 в землището на с.Плоски, община Сандански.

20.    Вх.№ 147/27.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 018059 в землището на с.Плоски, община Сандански.

21.    Вх.№ 151/27.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 071045 в землището на с.Плоски, община Сандански.

22.    Вх.№ 174/29.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 035006 в землището на с.Яново, община Сандански.

23.    Вх.№ 170/29.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 036023 в землището на с.Петрово, община Сандански.

24.    Вх.№ 149/27.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно  продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000153 в землището на с.Катунци, община Сандански.

25.    Вх.№ 399/19.03.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Агния Николова Дачанска.

26.    Вх.№ 156/28.01.2015г. – Предложение от Мариана Върсанова – Председател на НЧ „Просвета – 1935”с.Катунци, относно кандидатстване на НЧ „Просвета – 1935” за безвъзмездно финансиране по мерките на Европейския съюз за основен ремонт и саниране сградата на читалището.

27.    Вх.№ 196/03.02.2015г. – Молба от Красимир Илиев Гуров, относно даване на предварително съгласие на ПУП за поземлен имот с идентификатор 65334.170.12 в м. „Соколовец”, землище на гр.Сандански.

28.    Вх.№ 197/03.02.2015г. – Молба от „Урумови” ООД, относно даване на предварително съгласие на ПУП за поземлен имот № 000807 в м. „Камено”, землище на с.Голем Цалим, община Сандански.

29.    Вх.№ 186/02.02.2015г. – Молба от Иван Захариев Атанасов – управител на „ЗАРО – 2006” ООД, относно предварително съгласие за ПУП – ПП за кабелен ел.провод в м.”Синаница”, землище с.Лешница, община Сандански.

30.    Вх.№ 155/28.01.2015г. – Заявление от Александър Атанасов Узумков, относно даване на съгласие за свързано застрояване на гараж в УПИ I, кв.67 по плана на гр.Сандански.

31.    Вх.№ 139/27.01.2015г. – Искане от Георги Костадинов Деков, относно решения №331/26.09.2013г и № 2324/26.09.2013г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ЯВОР АРГИРОВ/

Видяна 2119 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.