fbpx
Понеделник, 23 Март 2015 19:52 Written by 
Общински съвет - Сандански на заседание на 26.03.2015г. /`четвъртък / от 9.00 часа Община Сандански

Общински съвет - Сандански на заседание на 26.03.2015г. /`четвъртък / от 9.00 часа

ОБЩИНСКИСЪВЕТ - САНДАНСКИ

Д О
Г-ЦА/Г-ЖА/Г-Н/………………………….
ГР./С./…………………….………………..

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията
и дейността на ОбСъвет – Сандански,


С В И К В А М

Общински съвет - Сандански на заседание на 26.03.2015г. /`четвъртък / от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.

1. Питания

2. Вх.№ 462/16.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на „Проект на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Сандански.

3. Вх.№ 391/06.03.2015г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изграждане на обект „Околовръстен път гр.Сандански – Северна дъга”.

4. Вх.№ 322/23.02.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изменение и допълнение на структурата на Общинска администрация и звената към нея.

5. Вх.№ 456/13.03.2015г. - Предложение от Янко Ангелов – Зам.Председател на Общински съвет – Сандански, относно Отчет за дейността на Общински съвет – Сандански за периода от месец юни до месец декември 2014г.

6. Попълване състава на Постоянните комисии към Общински съвет -Сандански.

7. Вх.№ 475/17.03.2015г.- Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно избор на общински съветници в състава на Комисията за разпределянето на пасища и мери по чл.37 „и”, ал.6 от ЗИД на ЗСПЗЗ.

8. Вх.№ 330/23.02.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно издаване Запис на Заповед за получаване на авансово плащане по проект „Изграждане на лятна читалня в Градския парк на Сандански”.

9. Вх.№ 331/23.02.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно издаване Запис на Заповед за получаване на авансово плащане по проект „Създаване на зелен пояс по поречието на р.Пиринска Бистрица, с.Катунци”.

10. Вх.№ 370/04.03.2015г. – Предложение от Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански, относно отпускане на финансови средства, за провеждане на „Ретро парад на автомобили”.

11. Вх.№ 418/09.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ част от сграда с идентификатор 65334.300.1296.1 по КККР на гр.Сандански.

12. Вх.№ 55/14.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Стойчо Миров Динев

13. Вх.№ 56/14.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Костадин Василев Николов.

14. Вх.№ 57/14.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Стоян Алексов Златков.

15. Вх.№ 253/11.02.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Кръсто Пасков Кръстев.

16. Вх.№ 409/09.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Вангел Георгиев Якимов.

17. Вх.№ 410/09.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Вангел Стоев Чолев.

18. Вх.№ 411/09.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Иван Янков Петров.

19. Вх.№ 412/09.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Димитър Иванов Христов.

20. Вх.№ 413/09.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Иван Тацев Петров.

21. Вх.№ 414/09.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Атанас Божинов Танурски.

22. Вх.№ 415/09.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Крум Смилянов Станков.

23. Вх.№ 416/09.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Иван Георгиев Златинов.

24. Вх.№ 423/10.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Миро Панайотов Ангов.

25. Вх.№ 424/10.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Герман Георгиев Маньов.

26. Вх.№ 425/10.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Вельо Георгиев Янчев.

27. Вх.№ 441/12.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Лефтер Николов Петров.

28. Вх.№ 454/13.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Кирил Павлов Марков.

29. Вх.№ 461/16.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Иван и Стоилков Атанасов.

30. Вх.№ 481/18.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Яне Стоев Тилев.

31. Вх.№ 463/16.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно промяна начина на трайно ползване на част от имот № 000265, общинска собственост м. „Кипов рид” , землише на с.Хотово, община Сандански.

32. Вх.№ 447/13.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно решение №248/30.07.2014г. на Общински съвет – Сандански за приемане пазарна оценка на общински жилищен имот.

33. Вх.№ 448/13.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно решение №249/30.07.2014г. на Общински съвет – Сандански за приемане пазарна оценка на общински жилищен имот.

34. Вх.№ 480/18.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно откриване на процедура по отдаване под наем, на обект „Градски басейн в парка” гр.Сандански – публична общинска собственост.

35. Вх.№ 433/11.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на терен за разполагане на ВТО в с.Лозеница, община Сандански.

36. Вх.№ 434/11.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на помещение в сградата за битови услуги в с.Ново Делчево, община Сандански.

37. Вх.№ 465/16.03.2015г. – Молба от Общински съветници от Общински съвет – Сандански, относно отмяна на решение №406/17.12.2014г. на общински съвет.

38. Вх.№ 466/16.03.2015г. – Молба от Общински съветници от Общински съвет – Сандански, относно отмяна на заповеди на Кмета на община Сандански издадени в изпълнение на решение №406/17.12.2014г. на общински съвет.

39. Вх.№ 359/17.03.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно право на пристрояване на съшествуваща сграда построена в УПИ 65334.301.2800 по КККР на гр.Сандански.

40. Вх.№ 397/06.03.2015г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на ПУП - ПП за проекто трасе на кабел 20 kW за УПИ 007001, м. “Барата”, землище на с.Вълково, община Сандански.

41. Вх.№ 451/13.03.2015г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на ПУП за проекто трасе на водопровод за УПИ №011004, м. „Зигвели”, землище с.Зорница, обшина Сандански.

42. Вх.№ 452/13.03.2015г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на ПУП за проекто трасе на кабел 20 kV за УПИ №011004, м. „Зигвели”, землище с.Зорница, обшина Сандански.

43. Вх.№ 321/17.03.2015г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно прекратяване на съсобственост в УПИ I, кв.24 по ПР на с.Калиманци, община Сандански.

44. Вх.№ 446/13.03.2015г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за жилищно строителство в имот № 004061, м. „Свети Спас”, землище на с. Ласкарево, община Сандански.

45. Вх.№ 430/10.03.2015г. – Молба от Кънчо Марков Стойчев, относно разрешение за разработване на ПУП – ПРЗ за имот № 009012, м. „Кръсто”, землище на с.Зорница, община Сандански.

46. Вх.№ 464/16.03.2015г. – Молба от Петра Атанасова, Мария Кръстева, Елисавета Терзиева и Силвия Воденичарова, относно разрешение на ПУП – ПРЗ за имот с идентификатор 65334.102.852 и имот №000393 в м „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански.

47. Вх.№ 232/06.02.2015г. – Молба от Ивайло Колев – управител на „Българско наследство”, относно отреждане на терен за поставяне на ВТО.

48. Вх.№ 175/06.02.2015г. – Молба от Неделчо Методиев Тагарев, относно промяна предназначението на парцел 6, кв.16, находящ се в с.Горно Спанчово, община Сандански.

49. Вх.№ 1211/21.11.2014г. – Заявление от Здравка Георгиева Георгиева, относно промяна предназначението на имот ПИ 192 в кв.3 по плана на с.Ласкарево, община Сандански.

50. Вх.№ 432/11.03.2015г. – Искане от граждани, живущи на ул. „Бор”, гр. Сандански, относно предприемане на благоустройствени дейности по цялостното изграждане на улица „Бор”.

51. Вх.№ 1131/05.11.2014г. – Молба от Димитър Любенов Димитров, относно отстъпване право на строеж в имот № 6021, (имот с идентификатор 65344.302.6021) кв.9, ж.к. „Спартак” по плана на гр.Сандански.

52. Вх.№ 483/18.03.2015г. – Заявление от Павел Пъхнев – председател на НЧ „Св.Климент Охридски-1926”, с. Склаве, относно предоставяне на безвъзмездно ползване на сградата на читалището.

53. Вх.№ 1023/18.09.2014г. – Предложение от Лидия Костадинова Арнаудова – председател на НЧ „Гоце Делчев - 1959”, с.Ново Делчево, относно предоставяне за безвъзмездно ползване на сградата на читалището.

54. Вх.№ 383/04.03.2015г. – Докладна от Кръстана Николова- председател на НЧ „Яне Сандански” с.Поленица, относно отпускане на финансова помощ.

55. Вх.№ 442/12.03.2015г. – Искане от Йордан Воденичаров, относно отпускане на финансова средства за провеждане на турнир по минифутбол.

56. Вх.№ 395/06.03.2015г. – Молба от Димитра Цветанова Петкова, относно отпускане на финансова помощ за възстановяване на щети от пожар.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ ЯНКО АНГЕЛОВ /

 

Видяна 1523 пъти
Рейтинг
(1 Глас)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.