fbpx
Вторник, 28 Април 2015 18:49 Written by 
Общински съвет - Сандански на заседание на 30.04.2015г. /`четвъртък / от 9.00 часа при следния Община Сандански

Общински съвет - Сандански на заседание на 30.04.2015г. /`четвъртък / от 9.00 часа при следния

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САНДАНСКИ

Д О
Г-ЦА/Г-ЖА/Г-Н/………………………….
ГР./С./…………………….………………..

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общински съвет - Сандански на заседание на 30.04.2015г. /`четвъртък / от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания
2. Вх.№ 901/17.04.2015г. - Заповед № ОА-АК-417/14.04.2015г. на Oбластния управител на област Благоевград, относно върнато за ново разглеждане решение на Общински съвет - Сандански.

3. Вх.№902/17.04.2015г. - Заповед № ОА-АК-418/14.04.2015г. на Oбластния управител на област Благоевград, относно върнато за ново разглеждане решение на Общински съвет - Сандански.

4. Вх.№906/17.04.2015г. - Заповед № ОА-АК-419/14.04.2015г. на Oбластния управител на област Благоевград, относно върнато за ново разглеждане решение на Общински съвет - Сандански.

5. Вх.№903/17.04.2015г. - Заповед № ОА-АК-420/14.04.2015г. на Oбластния управител на област Благоевград, относно върнато за ново разглеждане решение на Общински съвет - Сандански.

6. Вх.№904/17.04.2015г. - Заповед № ОА-АК-421/14.04.2015г. на Oбластния управител на област Благоевград, относно върнато за ново разглеждане решение на Общински съвет - Сандански.

7. Вх.№905/17.04.2015г. - Заповед № ОА-АК-422/14.04.2015г. на Oбластния управител на област Благоевград, относно върнато за ново разглеждане решение на Общински съвет - Сандански.

8. Вх.№536/31.03.2015г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно отчет за изпълнение на решенията на ОбС – Сандански.

9. Вх.№589/14.04.2015г. - Писмо от Управителя на Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Врач” – гр.Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2014г. на Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Врач” – гр.Сандански.

10. Вх.№908/17.04.2015г. - Писмо от Управителя на „УВЕКС” ЕООД – град Сандански , относно приемане на годишния финансов отчет за 2014г. на „УВЕКС” ЕООД – град Сандански.

11. Вх.№542/31.03.2015г. - Писмо от Управителя на „Стройкомтранс”ЕООД – гр. Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2014г. на „Стройкомтранс”ЕООД – гр. Сандански.

12. Вх.№488/20.03.2015г. - Писмо от Управителя на „ОБЩИНСКИ АПТЕКИ”ЕООД- гр. Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2014г. на „ОБЩИНСКИ АПТЕКИ”ЕООД- гр. Сандански.

13. Вх.№541/31.03.2015г. - Писмо от Управителя на „МЦ-1-Сандански”ЕООД - гр. Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2014г. на „МЦ-1-Сандански”ЕООД - гр. Сандански.

14. Вх.№912/17.04.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на „Проект на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Сандански”, във връзка с проект BG161PO001/5-3/2013/005 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Сандански” с времеви хоризонт на действие 2014-2020 год.

15. Вх.№946/22.04.2015г - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изграждане на обект „Околовръстен път град Сандански – Северна дъга.

16. Вх.№928/20.04.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно откриване на две нови социални услуги в общността, чрез компенсирано намаляване на капацитета на Дом за деца с умствена изостаналост – с. Петрово, община Сандански.

17. Вх.№560/06.04.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба, в Програмата за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Сандански през 2015г.

18. Вх.№578/09.04.2015г. - Предложение от Явор Аргиров - Председател на Общински съвет – Сандански, относно изменение на Наредбата за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на град Сандански

19. Вх.№913/17.04.2015г. – Предложение от Председателя на ПК по децата, младежта, спорта и туризма и ПК по бюджет и финанси, относно финансово подпомагане на спортни мероприятия и спортни клубове към община Сандански.

20. Вх.№241/09.02.2015г. – Писмо от Гинка Чавдарова – Изпълнителен директор на НСОРБ, относно участие във фонд „Общинска солидарност” към НСОРБ.

21. Вх.№923/20.04.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на терен за разполагането на ВТО в с.Джигурово.

22. Вх.№570/08.04.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.300.2212.1.11 по КККР на град Сандански.

23. Вх.№563/07.04.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост на имот УПИ XXIV в кв.131 по преходен план, а по КККР на гр.Сандански имот с идентификатор 65334.310.9545.

24. Вх.№573/08.04.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставянето на земи Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследниците на Иван Митрушев Кермедчиев.

25. Вх.№932/20.04.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследниците на Васил Димитров Георгиев.

26. Вх.№897/15.04.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследниците на Васил Атанасов Тумбалов.

27. Вх.№931/20.04.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследниците на Костадин Атанасов Паничарски.

28. Вх.№934/20.04.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследниците на Вангел Лазаров Зерлиев.

29. Вх.№935/20.04.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследниците на Илия Костадинов Халилов.

30. Вх.№936/20.04.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследниците на Серафим Цветанов Йовев.

31. Вх.№929/20.04.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследниците на Манол Костадинов Ризов.

32. Вх.№534/30.03.2015г. – Писмо от НЧ „Емануел Васкидович-1889” гр. Мелник община Сандански, относно отчет на НЧ „Емануел Васкидович-1889” гр.Мелник община Сандански за 2014г.

33. Вх.№543/31.03.2015г. – Писмо от НЧ „ПРОСВЕТА-1935” с. Катунци, община Сандански, относно отчет на НЧ „ПРОСВЕТА-1935” с. Катунци, община Сандански за 2014г.

34. Вх.№493/20.03.2015г. - Писмо от НЧ „Св.Климент Охридски – 1926” с.Склаве, община Сандански, относно отчет на НЧ „Св.Климент Охридски – 1926” с.Склаве, община Сандански за 2014г.

35. Вх.№940/21.04.2015 – Заявление от Емил Терзийски – общински съветник в Общински съвет-Сандански, относно прилагане на разпоредбата на чл.21 ал.2 от Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

36. Вх.№528/26.303.2015г. - Писмо от Евдокия Георгиева - Директора на Второ основно училище „Христо Смирненски” и Зорница Органджиева- Директора на Гимназия „Яне Сандански”, относно прекратяване на процедура за отдаване под наем на помещение в сградата на училището.

37. Вх.№ 479/17.04.2015г.- Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на ПУП-ПП за външно ел.захранващ кабел 20 kV и довеждащ водопровод за имот 20038 м. „Шопов гроб”

38. Вх.№585/14.04.2015г. – Молба от Явор Иванов Аргиров, относно разработването на подробен устройствен план – ПУП-ПРЗ за имот №000375 с местонахождение землището на село Голям Цалим м.”Тплико”.

39. Вх.№583/14.04.2015г. – Молба от Явор Иванов Аргиров, относно разработването на подробен устройствен план – ПУП-ПРЗ за имот №020057 с местонахождение землището на село Дебрене м.”Кладенецо”.

40. Вх.№584/14.04.2015г. - Молба от Иван Кръстев Аргиров, относно разработването на подробен устройствен план – ПУП-ПРЗ за имот №020058 с местонахождение землището на село Дебрене м.”Кладенецо”.

41. Вх.№899/15.04.2015г. - Молба от Стоян Костадинов Стоянов, относно разработването на подробен устройствен план – ПУП-ПРЗ за поземлен имот №000383000383 м. „Селището”, землището на с. Голем Цалим, община Сандански.

42. Вх.№916/17.04.2015г. - Молба от Елена Живкова Станкова, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПРЗ за собствен имот ПИ №0240012, м.”Зайковец”, землището на с.Дебрене, община Сандански за изграждане на жилищна сграда.

43. Вх.№924/20.04.2015г. - Молба от Емил Кирилов Наков, относно разработването на подробен устройствен план – ПУП-ПРЗ за имот №001009 с местонахождение землището на село Ново Делчево м. „Шопов Гроб”.

44. Вх.№915/17.04.2015г. - Заявление от Веселин Василев Табаков- Управител на „Либера Естейт”ЕООД, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПРЗ на поземлен имот №038006, м. „Пъдарката”, землище на с.Хотово, община Сандански.

45. Вх.№900/17.04.2015г. – Заявление от Константин Атанасов Маникатов – управител на „ЕВРО-ГЕЙМС”ООД гр.Сандански, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПРЗ- план за регулация и застрояване за „жилищно строителство” и имот с идентификатор 65334.15.24 м.”Манастирчето”, землището на гр.Сандански.

46. Вх.№939/21.04.2015г. – Молба от Таня Петрова Мицева, относно съгласие за изработване на ПУП – план за застрояване в поземлен имот №001051 в землището на с.Любовка, местността „Гръцки валог”.

47. Вх.№567/08.04.2015г. - Молба от ЕТ „Боби Транс” – Надежда Стоименова , относно изменение на КВС и обединение на имоти находящи се във масив №12 землището на с.Ново Делчево.

48. Вх.№544/01.04.2015г. – Молба от Черковното настоятелство на новостроящата се черква „Успение – Богородично” с. Катунци, относно отпускане на финансова помощ за черква „Успение – Богородично” с. Катунци.

49. Вх.№568/09.04.2015г. – Искане от Васил Костадинов Николов - Кмет на с.Джигурово, община Сандански, относно отпускане на финансова помощ за изграждане на храм в с.Джигурово, община Сандански.

50. Вх.№571/08.04.2015г. – Искане от Михаил Николов Митрев Ръководител на Общински танцов ансамбъл „Празник”, относно осигуряване на финансиране за участието Общински танцов ансамбъл „Празник” с Ръководител Михаил Николов Митрев в международен фестивал в град Елец, Руска Федерация, в периода 3-8 юни 2015г.

51. Финансови помощи на гражданите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ЯВОР АРГИРОВ/

Видяна 2592 пъти
Рейтинг
(1 Глас)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.