fbpx
Събота, 23 Май 2015 12:23 Written by 

Общински съвет - Сандански на заседание на 28.05.2015г. /`четвъртък / от 9.00 часа

Д О
Г-ЦА/Г-ЖА/Г-Н/………………………….
ГР./С./…………………….………………..

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общински съвет - Сандански на заседание на 28.05.2015г. /`четвъртък / от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Питания
2. Вх.№680/19.05.2015г. – Заповед № ОА-АК-448/15.05.2015г. на Oбластния управител на област Благоевград, относно върнато за ново разглеждане решение на Общински съвет - Сандански.

3. Вх.№631/15.05.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изменение и допълнение на структурата на Общинска администрация и звената към нея.

4. Вх.№616/13.05.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/, в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2015 година.
5. Вх.№629/14.05.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълнение на Решение №103/28.03.2013 год. и Решение №121/26.03.2015 год. на Общински съвет-Сандански във връзка с промяна вида собственост на УПИ V, кв.24 по плана на с.Виногради и УПИ VI, кв.18 по плана на с.Г.Спанчево и промяна предназначението на имот „Здравен дом”, находящ се в УПИ VI, кв.18 по плана на с.Горно Спанчево от здравно заведение в „сграда за жилищни нужди”.

6. Вх.№997/07.05.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане оценка на недвижим имот частна общинска собственост по предходен план имот УПИ VIII в кв.158 по плана на град Сандански, а по КККР на гр.Сандански имот с идентификатор 65334.301.2397.

7. Вх.№996/07.05.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане оценка на недвижим имот частна общинска собственост УПИ I с площ 583.00кв.м. в кв.7 по план на с. Струма,община Сандански.

8. Вх.№995/07.05.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане оценка на недвижим имот частна общинска собственост УПИ I с площ 990,00кв.м. в кв.31 по план на с.Плоски, община Сандански.

9. Вх.№617/13.05.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане пазарна оценка на недвижим имот - частна общинска собственост, във връзка с изпълнение на решение №8/29.01.2015г. на Общински съвет – Сандански.
10. Вх.№635/15.05.2015г. - Предложение от Атанас Стоянов и Кирил Котев – Народни представители в 43-то НС, относно безвъзмездно предоставяне на имот №65334.301.9524/ държавна собственост – терен и сгради от бивш казармен район за управление и стопанисване от Община Сандански.

11. Вх.№665 /05.12.2014г. – Предложение от Явор Аргиров- Председател на Общински съвет-Сандански, относно финансово подпомагане две семейни двойки кандидатстващи за ин-витро процедури.

12. Вх.№675/18.05.2015г. - Предложение от Емил Терзийски – Директор на Земеделска професионална гимназия „Кл.Арк.Тимирязев” – Сандански, относно поставяне на къщички за книги в района на градския парк.

13. Вх.№ 55/14.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Стойчо Миров Динев

14. Вх.№ 56/14.01.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Костадин Василев Николов.

15. Вх.№ 253/11.02.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Кръсто Пасков Кръстев.

16. Вх.№ 409/09.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Вангел Георгиев Якимов.

17. Вх.№ 410/09.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Вангел Стоев Чолев.

18. Вх.№ 412/09.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Димитър Иванов Христов.

19. Вх.№ 414/09.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Атанас Божинов Танурски.

20. Вх.№ 423/10.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Миро Панайотов Ангов.

21. Вх.№ 424/10.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Герман Георгиев Маньов.

22. Вх.№ 425/10.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Вельо Георгиев Янчев.

23. Вх.№ 441/12.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Лефтер Николов Петров.

24. Вх.№ 454/13.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Кирил Павлов Марков.

25. Вх.№ 461/16.03.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Иван и Стоилков Атанасов.
26. Вх.№933/20.04.2015г. -- Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Янко Стойчев Колев с.Плоски, община Сандански.

27. Вх.№677/18.05.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно отдаване на земеделски земи от ОПФ под наем имот № 049024 и имот №049037 находящ се в местността „Марчин”, землището на село Враня.
28. Вх.№976/23.04.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Кирил Симеонов Михайлов с.Плоски, община Сандански.

29. Вх.№930/20.04.2015г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Георги Иванов Чомберов с.Плоски, община Сандански.

30. Вх.№483/18.03.2015г. – Заявление от Павел Димитров Пъхнев – Председател на НЧ „Св.Климент Охредски-1926” с.Склаве, относно предоставяне за безвъзмездно ползване за период от 10 години на сградата на НЧ „Св.Климент Охредски-1926” с.Склаве, община Сандански.

31. Вх.№ 1023/18.09.2014г. – Предложение от Лидия Костадинова Арнаудова – председател на НЧ „Гоце Делчев - 1959”, с.Ново Делчево, относно предоставяне за безвъзмездно ползване на сградата на читалището.
32. Вх.№971/28.04.2015г. - Писмо от Директора на Първо основно училище „Св.Климент Охридски” –гр. Сандански, относно отпускане на финансова помощ , във връзка с отбелязването на 140 -годишен юбилеи.

33. Вх.№965/27.04.2015г. - Писмо от Мария Йорданова - Директора на Основно училище „Братя Миладинови” – с.Склаве, относно отпускане на финансова помощ , във връзка с отбелязването на 130 -годишен юбилеи.

34. Вх.№972/28.04.2015г. - Писмо от Светла Андонова Граматикова – Директор на ОДЗ „Великденче” с. Склаве, относно отпускане на финансова помощ , във връзка с отбелязването на 40 -годишен юбилеи.

35. Вх.№949/22.04.2015г. - Писмо от Директора на Първо основно училище „Св.Климент Охридски” –гр. Сандански, относно отпускане на финансова помощ , във връзка с газифицирането на Първо основно училище „Св.Климент Охридски” –гр. Сандански.

36. Вх.№966/27.04.2015г. - Писмо от Мария Йорданова - Директора на Основно училище „Братя Миладинови” – с.Склаве, относно отпускане на финансова помощ, във връзка с изграждането на вътрешна цистерна в сградата на Основно училище „Братя Миладинови” – с.Склаве.

37. Вх.№688/20.05.2014г. – Предложение от Явор Аргиров- Председател на Общински съвет-Сандански, относно удостояване на инж.Атанас Георгиев Пачевуров със званието „Почетен гражданин на с.Враня”.

38. Вх.№687/20.05.2015г. - Предложение от Явор Аргиров- Председател на Общински съвет-Сандански, относно удостояване на проф. д.и.н. Виолета Нешева със званието „Почетен гражданин на гр.Мелник”.

39. Вх.№654/15.05.2015г. – Молба от жителите на с.Голям Цалим и граждани, относно изграждане на резервоар-изкуствено водно тяло представляващо стопанско съоръжение за питейна битово водоснабдяване със средно денонощен дебит над 20куб.метра или служи за водоснабдяване на територия населявана от 50 човека.

40. Вх.№630/14.05.2015г. – Предложение от Георги Андонов Манолев, относно спиране на продажба на земи от Общински поземлен фонд от Община Сандански.

41. Вх.№649/15.05.2015г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на ПУП-ПП трасе на път до поземлен имот №001051, местността „Гръцки валог” за землището на с.Любовка, община Сандански.

42. Вх.№648/15.05.2015г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за одобрение на ПУП- Изменение на план за улична регулация за улица с осови точки 1037-1036, за оформяне на улица тупик в местността „Ниша таши”, землището на гр.Сандански .
43. Вх.№627/14.05.2015г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 013004 в местността „Селището”, землището на село Зорница.

44. Вх.№610/12.05.2015г. - Молба от Валери Григоров Петров, относно предварително съгласие и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ за поземлен имот №042005 в местността „Бангеица” землището на село Поленица.

45. Вх.№626/14.05.2015г. - Молба от Иван Георгиев Секулов, относно разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ за част от имот №029004 в местността „Склавски път”, землището на село Поленица.

46. Вх.№664/18.05.2015г. – Молба от „МЕДИА ГРУП РП’ ЕООД гр.София , относно разработване на ПУП-ПРЗ за имот №091013 намиращ се в землището на село Джигурово в местността „Телки баир”.

47. Вх.№628/14.05.2015г. – Заявление от „Комплексна Опитна станция”ООД гр.Сандански, относно съгласуване на ПУП-ПРЗ на поземлен имот №000712, в местността „Соколовец”, землището на гр.Сандански.

48. Вх.№613/13.05.2015г. - Молба от Бойка Георгиева Малчева – управител на ЕТ „БОЙКА ГЕОРГИЕВА – 07, относно предварително съгласие и разрешение за изработване на ПУП- ПП за трасе на външен водопровод за минерална вода в имот с идентификатор 65334.226.497 по КККР на гр.Сандански.

49. Вх.№612/12.05.2015г. – Искане от Петя Маринова – Грийнфилд управител на „Лозеница”ООД, относно изготвяне на ПУП-ПП на водопровод за УПИ 034014 местност „Лъгмите” с.Лозеница

50. Вх.№611/12.05.2015г. – Искане от Петя Маринова – Грийнфилд управител на „Лозеница”ООД, относно изготвяне на ПУП-ПП на за външен ел.захранване 20 kV нза УПИ 030414 местност „Лъгмите” с.Лозеница

51. Вх.№651/15.05.2015г. - Молба от Михаил Славчев Иванов, относно разрешение за изработване на ПУП за поземлен имот №001016 в местността „Горна валта”, землището на с.Вълково, община Сандански.

52. Вх.№652/15.05.2015г. - Молба от „ДЕСТ И КИ”ООД – представлявано от Кирил Георгиев Тросков, относно разрешение за изработване на ПУП за поземлен имот №019003 и №006004 в местността „Гладушка”, землището на с.Вълково, община Сандански.

53. Вх.№492/20.03.2015г. – Молба от Илиян Летчев Илиев, относно съгласуване на изменение на действащ ПР за УПИ XXVII и УПИ Iв кв.121плана на град Сандански.

54. Вх.№538/31.03.2015г. – Молба от Йордан Митков Митков, относно отстъпване право на стоеж и право на престрояване върху имот с идентификатор 65334.301.5144 по КККР на град Сандански и на гараж и два етажа върху петно № 1 в УПИ I в кв.142.

55. Вх.№535/31.03.2015г. – Заявление от Луиза Георгиева Илиева, относно отстъпено право на строеж за имот УПИ 17, кв. 5 по плана на село Дамяница

56. Вх.№622/14.05.2015г. – Молба от г-жа Ани Манолева и г-жа Сашка Георгиева -. относно вземане на разрешение за ползване за част от пясъчната алея в парка на гр.Сандански на 01.06.2015г. , във връзка с организирането на еднодневна творческа проява.

57. Вх.№660/18.05.2015г. – Молба от Николай Ефтимов Тодоров, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

58. Вх.№661/18.05.2015г. – Молба от Камелия Николова Тодорова, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

59. Вх.№659/18.05.2015г. – Молба от Стефан Александров Димитров, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

60. Финансови помощи на гражданите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ ЯВОР АРГИРОВ/

Видяна 1860 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.