fbpx
Четвъртък, 19 Юни 2014 23:26 Written by 

Общинският съвет на заседание на 26.06.2014 г.

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  С А Н Д А Н С К И

                          
Д О
Г-ЦА/Г-ЖА/Г-Н/………………………….
ГР./С./…………………….……

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М
    
Общинският съвет на заседание на 26.06.2014 г. /четвъртък/
от 9.00 часа  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.    Питания

2.    Вх.№ 709/10.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общински поземлен фонд на община Сандански.

3.    Вх.№ 436/25.03.2014г. – Писмо от Атанас Атанасов – Началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Сандански, относно приемане на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Сандански.

4.    Вх.№ 722/11.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно процедура за общински дълг, във връзка с кандидатстване от страна на община Сандански за мостово финансиране от фонд „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на Проект “Реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Сандански”.

5.    Вх.№ 680/03.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно утвърждаване на средищни училища за учебната 2014/2015г. в община Сандански.

6.    Вх.№ 447/27.03.2014г. - Писмо от Наташа Панайотова – Управител на „МЦ -1 Сандански” ЕООД, относно отчет за дейността на „МЦ -1 Сандански” ЕООД за 2013г.

7.    Вх.№ 239/20.02.2014г. – Писмо от „Общински аптеки” ЕООД – Сандански, относно годишен финансов отчет за 2013г.на „Общински аптеки” ЕООД.

8.    Вх.№ 702/09.06.2014г. – Предложение от д-р Илия Тонев, Управител на МБАЛ „Свети Врач” ЕООД, относно закупуване на медицинска апаратура за нуждите на Клинична лаборатория към МБАЛ „Свети Врач”.

9.    Вх.№ 734/10.06.2014г. – Предложение от Антон Цанев – Общински съветник в Общински съвет -  Сандански, относно изменение чрез допълване в Наредбата за условията и реда за настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Сандански.

10.    Вх.№ 739/13.06.2014г. – Писмо от Емил Терзийски – Общински съветник в Общински съвет -  Сандански, относно учредяване от Общински съвет на приз „ПОДАРИ НАДЕЖДА”.

11.    Вх.№ 691/05.06.2014г. – Предложение от Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански, относно изменение на Наредбата за обществения ред, чистотата и спокойствието на гражданите.

12.    Вх.№ 660/26.05.2014г. – Предложение от Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански, относно провеждане на Втори международен турнир по футбол за деца - Сандански 2014г.

13.    Вх.№ 742/16.06.2014г. – Заявление от Илина Борисова Никова – управител на МЦ „Света Петка – Сандански” ООД, относно разрешение за строеж на пристройка за асансьор, машинно помещение и рампа в УПИ Iкв.84, по плана на гр. Сандански.

14.    Вх.№ 715/10.06.2014г. -  Искане от Цветанка Григорова пълномощник на Маню Тодоров Моравенов изпълнителен директор на „Феърплей Пропъртис” АДСИЦ,  относно съгласуване на работен проект за „Кръстовище и светофарна уредба за входа на гр.Сандански на път Е – 79 при км.421+550”.

15.    Вх.№ 705/09.06.2014г. -  Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на общинските жилища за продажба /Приложение 2/ в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сандански през 2014г.

16.    Вх.№ 741/13.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имоти, предвидени за продажба /Приложение 5/, в програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сандански.

17.    Вх.№ 735/13.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на терен за разполагане на временен търговски обект – с.Катунци, община Сандански.

18.    Вх.№ 717/11.06.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот – чатна общинска собственост, поземлен имот №8 по плана на с.Кашина, община Сандански.

19.    Вх.№ 721/11.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 0006004 в землището на с.Вълков, община Сандански.

20.    Вх.№ 720/11.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 010005 в землището на с.Лозеница, община Сандански.

21.    Вх.№ 719/11.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 071045 в землището на с.Плоски, община Сандански.

22.    Вх.№ 718/11.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000089 в землището на с.Лебница, община Сандански.

23.    Вх.№ 726/12.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 049024 в землището на с.Враня, община Сандански.

24.    Вх.№ 727/12.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 031016 в землището на с.Левуново, община Сандански.

25.    Вх.№ 728/12.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 061002 в землището на с.Левуново, община Сандански.

26.    Вх.№ 729/12.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000050 в землището на с.Катунци, община Сандански.

27.    Вх.№ 659/26.05.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 007003 в землището на с.Зорница, община Сандански.

28.    Вх.№ 730/12.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 043018 в землището на с.Хотово, община Сандански.

29.    Вх.№ 731/12.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 047007 в землището на с.Хотово, община Сандански.

30.    Вх.№ 745/16.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 04022 в землището на с.Хотово, община Сандански.

31.    Вх.№ 746/16.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 064002 в землището на с.Хотово, община Сандански.

32.    Вх.№ 732/12.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 045014 в землището на с.Хотово, община Сандански.

33.    Вх.№ 740/13.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 035025  землището на с.Спатово, община Сандански.

34.    Вх.№ 747/16.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 036014  землището на с.Спатово, община Сандански.

35.    Вх.№ 761/17.06.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на наследници на Костадин Атанасов Дахминов имот № 000983 м. „Селото” землище с Любовка, община Сандански.

36.    Вх.№ 419/19.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на наследници на Мария Василева Калцунова, имот № 027030 м. „Лъката” землище с.Лиляново, община Сандански.

37.    Вх.№ 434/29.05.2014г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно пазарна оценка на  право на строеж на допълващо застрояване на един етаж на съществуваща жилищна сграда в УПИ XIV кв.17 по плана на с.Лешница, община Сандански.

38.    Вх.№ 821/20.09.2013г. -  Молба от жители на с.Джигурово, относно реализация на улица с о.т. 84-85-203-204, кв.12 по плана на с.Джигурово.

39.    Вх.№ 733/13.06.2014г.  – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на ПУП – План за улична регулация за имот с идентификатор 65334.89.661 м. „Кърмилото” землище на гр.Сандански.

40.    Вх.№ 654/22.05.2014г. – Молба от „ЕКО ЕНЕРДЖИ” АД, относно предварително съгласие за издаване на ПУП – план за застрояване на имот №000657,  находящ се в землището на с.Плоски, м. „Тремощница”, обслужващ МВЕЦ „Арнаут Дере”.

41.    Вх.№ 370/18.03.2014г. -  Искане от Никола Попов, управител на „ЮНПО”, относно предварително съгласие за преминаване на довеждащ и отвеждащ тръбопровод, полски път – имот № 653334.131.206, в м. „Гнилник” землище община Сандански.

42.    Вх.№ 724/12.06.2014г. – Заявление от Костадин Маникатов – управител на „Евро – Геймс” ЕООД, относно разрешение за проектиране на ПУП – ПРЗ за жилищно строителство – в имот с идентификатор 65334.15.24 м. „Манастирчето”, землище на гр.Сандански.

43.    Вх.№ 138/30.01.2014г. – Заявление от Иван Дамянов, относно одобряване на разрешение за строеж и последващо изграждане на подпорни стени за укрепване на гараж ( ПИ с идентификатор 65334.300.3056.52) .

44.    Вх.№ 647/20.05.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно молба от Татяна Петрова Мицева, изграждане на едноетажна селскостопанска сграда за отглеждане на животни в собствения и имот № 001051 м. „Гръцки валог”, землище на с.Любовка.

45.    Вх.№ 743/16.06.2014г. – Молба от Георги Георгиев, относно отстъпване право на строеж на пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ VII, кв. 7 по плана на с.Струма, община Сандански.

46.    Вх.№ 328/12.03.2014г. – Молба от Църковното настоятелство на с.Дебрене, община Сандански, относно отпускане на финансова помощ за Православните храмове в селото Дебрене.

47.    Финансови помощи по молби на граждани.

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/АТАНАС СТОЯНОВ/

Видяна 1752 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.