fbpx
Неделя, 30 Декември 2012 13:57 Written by 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот №000416

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот №000416 /три нули, четиристотин и шестнадесет/ в местността „Арнаутски андък”, землище на село Кашина с ЕКАТТЕ 36734, община Сандански, област Благоевград с площ 2.192 дка /два дка сто деветдесет и два кв.м./, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: девета, при следните условия:

Начална цена на имота – 1 076 /хиляда седемдесет и шест/ лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2% и данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2%.

Депозит за участие в търга – 110 /сто и десет/ лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 19.12.2012г. от 16.00 часа;

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 18.12.2012г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

 

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

Видяна 2632 пъти
Рейтинг
(1 Глас)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.