fbpx
×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42
Сряда, 11 Декември 2013 22:06 Автор 

Публичен търг за отдаване под наем на самостоятелен обект, с. Лешница

 З А П О В Е Д 

№ ОБС 105
Гр.Сандански, 28.10.2013г.

          На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. и Решение №99/13.05.2004 г. на Общински съвет – Сандански , чл.14 , ал.2 от ЗОС , чл.32 , ал.3 във връзка с ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 8, ал. 1 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

Н А Р Е Ж Д А М:

          І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект  - сладкарница и склад  ,  в сградата на  кметство с.Лешница ,частна общинска собственост за срок от 10 години с местонахождение, зона, квадратура , предназначение и начална десетгодишна тръжна цена без ДДС:

ІІ. Самостоятелен обект – сладкарница и склад , разположен в  сградата на кметство с. Лешница , находящо се в УПИ ХІІ , кв 4 , ІV зона с площ 109,26 кв.м , от които 81 кв.м. сладкарница , 25,20 кв.м. склад и 3,06 кв.м. сервизно помешение , актуван с акт за ЧОС № 756 / 27.09.2004 г. , с първоначална тръжна наемна цена за целия десет годишен период 19 395,28 ( деветнадесет хиляди триста деветдесет и пет лв. и двадесет и осем ст.  ) лв. без ДДС , с предназначение за търговска  дейност.

ІІІ. Депозитът за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената  десетгодишна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК” клон Сандански, ВІС UNCRBGSF, IBAN BG65UNCR96603300107417 в срок до 14,00 часа на 18.11.2013 г.

ІV. Търгът да се проведе в заседателната зала на община Сандански, бул. “Свобода” № 14,  от 10,00 часа на 19.11.2013 г.

V. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

- заповед на кмета на община Сандански ;
-  копия от решенията на ОбС – Сандански;
-  условия на публичния търг;
-  скица на терена – 1 бр.
-  проект за договор за наем – 1 бр.;
- акт за собственост
- заявление за участие – образец;
- ценово предложение – образец;
- пликове – 3 бр. – А, В и С;
- условия за оглед на обекта
- адрес и телефон на организатора

VІ.  Тръжната документация се закупува от касата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 30,00 лв. без ДДС в срок до  12.00 часа на 18.11.2013 г.

VІІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, ЕИК съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  18.11.2013 г.

VІІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

- заявление за участие по образец;
- удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК по чл.23 от Закона за търговски регистър
- копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;
- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
- документ за закупена тръжна документация;
- документ за внесен депозит;
- удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
- служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;
- ценово предложение – по образец;

ІХ. На основание чл. 8, ал. 2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на общ. Сандански, най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.

Х. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Общинска на собствеността”.

Съгласувал:

М. Ръждева
мл
.. юрисконсулт

 

Андон Тотев
Кмет на община Сандански


ТК
гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099101, факс: 0746/89055, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Видяна 1590 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.