fbpx
×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42
Сряда, 11 Декември 2013 22:38 Автор 

Публичен търг за продажба на недвижим имот с. Джигурово

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение № 439/19.12.2012г. и Решение № 300/26.09.2013г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-296 / 26.11.2013г. на Кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ (урегулиран поземлен имот три) за училище, кв.21 по плана на село Джигурово, община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед № 27/20.02.1990г., целият с площ 7 000 (седем хиляди) кв.м. и построената в него сграда на два етажа масивна със застроена площ 604 (шестстотин и четири) кв.м., при следните условия:

1. Начална цена – 171 549 (сто седемдесет и една хиляди петстотин четиридесет и девет) лв., в т.ч. за земята – 81 200 лв. и за сградата – 90 349 лв.

Цената се заплаща в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия конкурса. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2%, данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% ДДС, начислен върху цената на земята.

2. Депозит за участие – 18 000 (осемнадесет хиляди) лв.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Сандански IBANBG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

4. Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 18.12.2013г. от 10.30 часа;

5. Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 17.12.2013г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търга се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.
За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

Видяна 2373 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.