fbpx
×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42
Понеделник, 13 Януари 2014 19:07 Автор 

Търг за продажба на недвижим имот с. Ново Ходжово, община Сандански

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение №20/22.01.2009г., Решение №88/27.04.2011г. и Решение № 363/24.10.2013г. на Общински съвет - Сандански и Заповед № СПЕ-03 / 13.01.2014г. на Кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ (урегулиран поземлен имот тринадесети), кв.14 (четиринадесети) по плана на село Ново Ходжово, община Сандански, целият с площ 1 000 (хиляда) кв.м. при граници на имота от две страни улици, УПИ ХІІ, УПИ ХІ и УПИ ХІV и построената в него сграда за хлебопекарна (фурна) на два етажа със застроена площ 112 /сто и дванадесет/ кв.м., при следните условия:

Начална цена на имота – 8 377 (осем хиляди триста седемдесет и седем) лв., в т.ч. за сградата – 5 377 лв. и за земята – 3 000 лв.
Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2%, данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% ДДС върху цената на урегулирания поземлен имот.

Депозит за участие в търга – 900 (деветстотин) лв.
Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.
Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 06.02.2014г. от 10.30 часа;
Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 05.02.2014г. от касата на община Сандански.
Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.
Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.
За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

Източник: Община Сандански

Видяна 3110 пъти
Рейтинг
(1 Глас)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.