fbpx
Четвъртък, 20 Октомври 2016 10:17 Written by 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

ГР. БЛАГОЕВГРАД

 

КОПИЕ:

До КМЕТА на Община Сандански

До КМЕТА на с.Левуново

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Наталия Николаева Димитрова

 

Пълен пощенски адрес: гр.Сандански, ул.“Бистрица“ №35

Телефон:0898 61 61 09  , ел. поща (е-mail): Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакти: арх. Васка Стоянова Терзиева, гр.Сандански, ул.“Първи май“№40, тел. 0898616109, askone @abv.bg

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че  физическото лице  Наталия Николаева Димитрова има следното инвестиционно предложение:  „Създаване на градини с насаждения от орехи, череши и малини в пи в 041016, 041018, 041019, 041007 в местността „Урумица“, землище нас.Левуново, община Сандански“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.    Резюме на предложението: Инвестиционното предложение предвижда създаване на градини с насаждения от орехи, череши и малини в пи в 041016, 041018, 041019, 041007 в местността „Урумица“, землище на с.Левуново, община Сандански, разположени по имоти съгласно приложената към инвестиционното предложение технологична схема:

-          За имот 041007

Имот 041007 представлява земеделска земя шеста категория с площ 3 608дка.В имотът ще се създаде градина с насаждения от малини. Ще бъдат засадени 1923 броя малини в 7 реда по средно по 275 броя храсти в ред. Разстояниата между редовете ще бъде 3м, а между храстите 0,6м. Предвижда се насажденията да бъдат отглеждани по биологичен способ, което предполага, че няма да бъдат използвани вредни агро-химикали и няма да се образуват опасни отпадъци.

Имотът ще бъде ограден с лека ограда от бетонови колове през 2м и метална поцинкована мрежа с квадрати 5х5см с височина до 2м. Общата дължина на оградата е 366.3м. За нуждите на работниците ще бъде осигурена бутилирана питейна вода и химическа тоалетна. Предвидено е монтирането на фургон за охрана на обекта.

За напояване на насажденията се предвижда водовземане на вода от съществуващ напоителен канал имот 000090, граничещ от североизток с имота на възложителя въз основа на договор с „Напоителни системи“ЕАД клон Струма-Места, ХТР-Сандански. Ще се ползват 2 резервоара и помпена станция с помпа, работеща с дизелов агрегат с мощност 4кW и автоматизирана поливна система за капково напояване на насажденията.

-          За имот 041016, имот 041018, имот 041019

Имот 041016 представлява земеделска земя шеста категория с площ 49 466 дка. Имот 041018 представлява земеделска земя шеста категория с площ 5, 003дка. Имот 041019 представлява земеделска земя шеста категория с площ 5дка.  

В имотите  ще се създаде градина с насаждения от 27 дка малини, 9,5дка орехи и 22 дка череши. Ще бъдат засадени 14605 броя малини в 43 реда по средно 340 броя в ред. Разстояниата между редовете ще бъде 3м, а между малините 0,6м. Ще бъдат засадени 9,5дка орехи – 252 броя дръвчета в 9 реда по 28 дръвчета в ред. Разстоянията между редовете и колоните са 6м. Ще бъдат засадени 3540 броя череши в 31 реда средно по 114 броя дръвчета в ред. Разастояниата между редовете ще бъде 4м, а между дърветата 1,5м. Предвижда се насажденията да бъдат отглеждани по биологичен способ, което предполага, че няма да бъдат използвани вредни агро-химикали и няма да се образуват опасни отпадъци.

Имотите ще бъдат ограден с лека ограда от бетонови колове през 2м и метална поцинкована мрежа с квадрати 5х5см с височина до 2м. Общата дължина на оградата е 1024м. За нуждите на работниците ще бъде осигурена бутилирана питейна вода и химическа тоалетна. Предвидено е монтирането на фургон за охрана на обекта.

За напояване на насажденията се предвижда водовземане на вода от съществуващ напоителен канал имот 000090, граничещ от североизток с имотите собственост на възложителя въз основа на договор с „Напоителни системи“ЕАД клон Струма-Места, ХТР-Сандански. Ще се ползват  резервоар и помпена станция с помпа, работеща с дизелов агрегат с мощност 4кW и автоматизирана поливна система за капково напояване на насажденията.

Инвестиционното предложение е ново. В рамките на имот 041049 е процедирано инвестиционно предложение за изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, за което е изразено становище от РИОСВ-Благоевград с писмо изх.№3733/1/19.10.2016г.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

- капацитет: общата използвана площ на имотите е : за имот 041016 с площ 49 466 дка; за имот 041018 с площ 5, 003дка; за имот 041019 с площ 5дка; за имот 041007с площ 3,608дка.

- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.) : Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура

- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:  не се предвижда използването на взрив, предвидени са изкопни работи за засаждане на насажденията, които ще са с дълбочина до 0,6м.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:  инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

4. Местоположение:

 (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

- населено място: с.Левуново

- община: Сандански

-  квартал: местност „Урумица“

- номер на поземлен имот/и: 041016,041007,041018,041019

- собственост: на „БИО МБ 2012“ООД, отдадени по аренда на Наталия Николаева Димитрова с договор за аренда от 20.10.2016г. за срок от 10год.

 - номер на поземлен имот: 041016

- географски координати в 2005 UTM 27(6) зона 35

Номер             X                         Y 

1              4469072.12        8498286.98

2              4469120.56        8498254.57

3              4469121.64        8498253.85

4              4469129.90        8498248.33

5              4469178.36        8498215.91

6             4469273.37        8498357.94

7             4469262.48        8498365.64

8             4469253.59        8498371.94

9             4469236.29        8498384.19

10           4469233.67        8498386.04

11           4469225.68        8498391.51

12           4469209.56        8498402.54

13           4469182.38        8498421.15

14           4469178.88        8498423.54

15           4469168.30        8498430.77

16           4469103.71        8498482.91

17           4469102.54        8498483.85

18           4469069.61        8498513.26

19           4468969.62        8498363.71

20           4468971.86        8498359.85

21           4468981.61        8498305.98

22           4468983.73        8498303.48

23            4469039.31        8498237.95

 

- близост до или засягане на защитени територии: няма

- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: няма

- очаквано трансгранично въздействие: не се очаква

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: пътната инфраструктура е съществуваща, имот 000096 и имот 000089 -  полски пътища на Община Сандански

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на експлоатация ще се използва  вода за напояване по време на поливния сезон.

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди : няма

- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) : няма

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

- ще се генерират битови отпадъци с код 20 03 01 и отпадъци от растителни тъкани в количество 33м3/годишно.

- предвиждания за тяхното третиране: битовите отпадъци ще се извозват от общинската фирма по сметосъбиране и сметоизвозване – „Стройкомтранс“ ЕООД на депото за твърди битови отпадъци в м.“Могилата“ – гр.Сандански, а растителните отпадъци, ще бъдат компостирани и ще се ползват като органичен тор в градината. При полагане на системата за капково напояване няма да бъдат генерирани отпадъци. При изграждане на оградатане се предвижда генериране на остатъчен отпадък, тъй като дейностите и материалите, с които ще бъде изпълнена – бетонови колове и поцинкована мрежа, сами по себе си не генерират остатъчен отпадък. При експлоатацията на градините, както бе посочено по-горе, се предвижда използване на биологичен способ, т.е липсва използване на вредни агро химикали и натрупване на опасен отпадък. По време на плододаване продукцията няма да се задържа на полето, а ще се транспортира с хладилен камион до местата за съхранение съобразно нейната спецификация и изисквания за качество. Амбалажните материали, предвидени да се ползват са за многократна употреба.

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени) са : не се очакват, работата на полето е сезонна и почасова. За битово-фекални води при необходимост е предвидена химическа тоалетна.

- предвиден начин на тяхното третиране : химическа тоалетна.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се предвижда

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

 

Прилагам:

1. Актуална скица на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение  .– бр. 4

2. Документ/и за собственост на имота - бр. 4

3.Договор за аренда – 1бр.

4.Схема на разположение на насажденията – 1бр

4. Електронен носител – 1 бр.

 

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

Дата: 9.11.2016г.         

 

Уведомител: Наталия Николаева Димитрова

                                                                                               (подпис)

 

 

Видяна 1845 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.