fbpx
Сряда, 30 Ноември 2016 16:44 Written by 

Уведомление за инвестиционно предложение от Борислав Иванов Макенджиев

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ГР. БЛАГОЕВГРАД

КОПИЕ:
До КМЕТА на Община Петрич
До КМЕТА на с.Марино Поле

 У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение
от Борислав Иванов Макенджиев

 

Пълен пощенски адрес: гр.Сандански, ул.“Крайречна“ №18, ап.12

Телефон:0898 61 61 09  , ел. поща (е-mail): Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакти: арх. Васка Стоянова Терзиева, гр.Сандански, ул.“Първи май“№40, тел. 0898616109, askone @abv.bg

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че  физическото лице  Борислав Иванов Макенджиев има следното инвестиционно предложение:  „Създаване на градини с насаждения от череши в пи 031014 в местността „Огради“ и в пи 027015, 027016 в местността „Тенката пътека“, землище на с.Марино Поле, община Петрич“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.    Резюме на предложението: Инвестиционното предложение предвижда създаване на градини с насаждения от череши в пи 031014 в местността „Огради“ и в пи 027015, 027016 в местността „Тенката пътека“, землище на с.Марино Поле, община Петрич, разположени в имотите съгласно приложената към инвестиционното предложение технологична схеми:

-          За имот 031014

Имот 031014 представлява земеделска земя пета категория с площ 4,027дка. В имотът ще се създаде градина с насаждения от череши. Ще бъдат засадени 352 броя череши в 10  реда  средно по 32 броя храсти в ред. Разстояниата между редовете ще бъде 4м., а между дърветат 2м. Предвижда се насажденията да бъдат отглеждани по биологичен способ, което предполага, че няма да бъдат използвани вредни агро-химикали и няма да се образуват опасни отпадъци.

За предпазване на насажденията от слана се предвижда монтиране на покривало против слана от агрил, монтирано върху метална тръбна носеща конструкция с полета 4/8м.

Имотът ще бъде ограден с лека ограда от бетонови колове през 2м и метална поцинкована мрежа с квадрати 5х5см с височина до 2м. Общата дължина на оградата е 260м. За нуждите на работниците ще бъде осигурена бутилирана питейна вода и химическа тоалетна. Предвидено е монтирането на фургон за охрана на обекта.

Напояване на насажденията на този етап не се предвижда. При необходимост ще бъде сключен договор за водовземане от съръжения на  „Напоителни системи“ЕАД клон Струма-Места, за което от 24.11.2016г. е подаено искане за сключване на предварителен договор.

За имот 027015, имот 027016

Имот 027015 представлява земеделска земя пета категория с площ 4,612 дка. Имот 027016 представлява земеделска земя пета категория с площ 4,610 дка.

В имотите  ще се създаде градина с насаждения от череши. Ще бъдат засадени 816 броя череши в 14 реда по средно 52 броя в ред. Разстоянията между редовете ще бъде 4м, а между дърветата 2м. Предвижда се насажденията да бъдат отглеждани по биологичен способ, което предполага, че няма да бъдат използвани вредни агро-химикали и няма да се образуват опасни отпадъци.

Имотите ще бъдат ограден с лека ограда от бетонови колове през 2м и метална поцинкована мрежа с квадрати 5х5см с височина до 2м. Общата дължина на оградата е 410м. За нуждите на работниците ще бъде осигурена бутилирана питейна вода и химическа тоалетна. Предвидено е монтирането на фургон за охрана на обекта.

За предпазване на насажденията от слана се предвижда монтиране на покривало против слана от агрил, монтирано върху метална тръбна носеща конструкция с полета 4/8м.

 

Напояване на насажденията на този етап не се предвижда. При необходимост ще бъде сключен договор за водовземане от съръжения на  „Напоителни системи“ЕАД клон Струма-Места, за което от 24.11.2016г. е подаено искане за сключване на предварителен договор.

Инвестиционното предложение е ново.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

- капацитет: общата използвана площ на имотите е : за имот 031014 с площ 4,027 дка; за имот 027015 с площ 4,612дка; за имот 027016 с площ 4,610дка.

- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.) : Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура

- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:  не се предвижда използването на взрив, предвидени са изкопни работи за засаждане на насажденията, които ще са с дълбочина до 0,6м.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:  инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

4. Местоположение:

 (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

за имот 031014:

- населено място: с.Марино Поле

- община: Петрич

- местност „Огради“

- номер на поземлен имот: 031014

- собственост: на Борислав Иванов Макенджиев

 - номер на поземлен имот: 031014

- географски координати в 2005 UTM 27(6) зона 35

Номер             X                         Y  

1              4460437.60        8500306.50

2              4460451.60        8500316.50

3              4460479.90       8500336.90

4              4460428.10       8500395.30

5              4460386.30       8500364.30

 

за имоти 027015, 027016:

- населено място: с.Марино Поле

- община: Петрич

-  местност „Тенката пътека“

- номера на поземлени имоти: 027015, 027016

- собственост: на Борислав Иванов Макенджиев

 - номера на поземлени имоти: 027015, 027016

- географски координати в 2005 UTM 27(6) зона 35

За имот 027015:

Номер             X                         Y                            

1              4461327.40        8499286.20

2              4461332.00        8499293.70

3              4461344.30       8499315.90

4              4461238.70       8499412.00

5              4461228.90       8499375.70

 

За имот 027016:

Номер             X                         Y 

1              4461309.10        8499254.10

2              4461311.70       8499257.80

3              4461327.40       8499286.20

4              4461228.90       8499375.70

5              4461218.40       8499336.70

 

- близост до или засягане на защитени територии: няма

- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: няма

-   очаквано трансгранично въздействие: не се очаква

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: пътната инфраструктура е съществуваща, имот 000197 и имот 027037 -  полски пътища на Община Петрич.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на експлоатация ще се използва  вода за напояване по време на поливния сезон.

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди : няма

- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) : няма

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

- ще се генерират битови отпадъци с код 20 03 01 и отпадъци от растителни тъкани в количество 15м3/годишно.

- предвиждания за тяхното третиране: битовите отпадъци ще се извозват от общинската фирма по сметосъбиране и сметоизвозване – „Стройкомтранс“ ЕООД на депото за твърди битови отпадъци в м.“Могилата“ – гр.Сандански, а растителните отпадъци, ще бъдат компостирани и ще се ползват като органичен тор в градината. При изграждане на оградатане се предвижда генериране на остатъчен отпадък, тъй като дейностите и материалите, с които ще бъде изпълнена – бетонови колове и поцинкована мрежа, сами по себе си не генерират остатъчен отпадък. При експлоатацията на градините, както бе посочено по-горе, се предвижда използване на биологичен способ, т.е липсва използване на вредни агро химикали и натрупване на опасен отпадък. По време на плододаване продукцията няма да се задържа на полето, а ще се транспортира с хладилен камион до местата за съхранение съобразно нейната спецификация и изисквания за качество. Амбалажните материали, предвидени да се ползват са за многократна употреба.

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени) са : не се очакват, работата на полето е сезонна и почасова. За битово-фекални води при необходимост е предвидена химическа тоалетна.

- предвиден начин на тяхното третиране : химическа тоалетна.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се предвижда

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

 

Прилагам:

1. Актуална скица на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение  .– бр. 3

2. Документ/и за собственост на имота - бр. 1

3.Схема на разположение на насажденията – 3бр

4. Електронен носител – 1бр.

 

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

Дата: 28.11.2016г.           

 

Уведомител: Борислав Иванов Макенджиев

                                                                                                                              (подпис)

 

 

Видяна 1942 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.