fbpx
Понеделник, 09 Януари 2017 08:00 Written by 

„Създаване на градини с череши в имоти №031014, местност „Огради“, №027015 и №027016, местност „Тенката пътека“, землище на с.Марино поле, община Петрич, област Благоевград“

До Директора на РИОСВ-Благоевград

КОПИЕ:                                 До КМЕТА на Община Петрич

До КМЕТА на с.Марино поле

 

 

                Уважаеми г-н Георгиев,

Във връзка с писмо изх.№4345/7/ от 30.12.2016г. на РИОСВ-Благоевград, приложено представяме:

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС

 

Обект: „Създаване на градини с череши в имоти №031014, местност „Огради“, №027015 и №027016, местност „Тенката пътека“, землище на с.Марино поле, община Петрич, област Благоевград“

 

І.Информация за контакт с възложителя:

Борислав Иванов Макенджиев

Пълен пощенски адрес: гр.Сандански, ул.“Крайречна“ №18, ап.12

Телефон:0898 61 61 09  , ел. поща (е-mail): Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакти: арх. Васка Стоянова Терзиева – като пълномощник на Борислав Макенджиев, гр.Сандански, ул.“Първи май“№40, тел. 0898616109, askone @abv.bg

 

ІІ.Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението.

1.    Инвестиционното предложение предвижда създаване на градини с насаждения от череши в пи 031014 в местността „Огради“ и в пи 027015, 027016 в местността „Тенката пътека“, землище на с.Марино поле, община Петрич, разположени в имотите съгласно приложените към инвестиционното предложение технологични схеми:

-          За имот 031014

Имот 031014 представлява земеделска земя пета категория с площ 4,027дка. В имотът ще се създаде градина с насаждения от череши. Ще бъдат засадени 352 броя череши в 10  реда  средно по 32 броя храсти в ред. Разстояниата между редовете ще бъде 4м., а между дърветата 2м. Предвижда се насажденията да бъдат отглеждани по биологичен способ, което предполага, че няма да бъдат използвани вредни агро-химикали и няма да се образуват опасни отпадъци.

За предпазване на насажденията от слана се предвижда монтиране на покривало против слана от агрил, монтирано върху метална тръбна носеща конструкция с полета 4/8м.

Имотът ще бъде ограден с лека ограда от бетонови колове през 2м и метална поцинкована мрежа с квадрати 5х5см с височина до 2м. Общата дължина на оградата е 260м. За нуждите на работниците ще бъде осигурена бутилирана питейна вода и химическа тоалетна. Предвидено е монтирането на фургон за охрана на обекта.

За напояване на насажденията е сключен предварителен договор за доставка на вода №117/29.11.2016г. с  „Напоителни системи“ЕАД клон Струма-Места.

-          За имот 027015, имот 027016

Имот 027015 представлява земеделска земя пета категория с площ 4,612 дка. Имот 027016 представлява земеделска земя пета категория с площ 4,610 дка.

В имотите  ще се създаде градина с насаждения от череши. Ще бъдат засадени 816 броя череши в 14 реда по средно 52 броя в ред. Разстоянията между редовете ще бъде 4м, а между дърветата 2м. Предвижда се насажденията да бъдат отглеждани по биологичен способ, което предполага, че няма да бъдат използвани вредни агро-химикали и няма да се образуват опасни отпадъци.

Имотите ще бъдат ограден с лека ограда от бетонови колове през 2м и метална поцинкована мрежа с квадрати 5х5см с височина до 2м. Общата дължина на оградата е 410м. За нуждите на работниците ще бъде осигурена бутилирана питейна вода и химическа тоалетна. Предвидено е монтирането на фургон за охрана на обекта.

За предпазване на насажденията от слана се предвижда монтиране на покривало против слана от агрил, монтирано върху метална тръбна носеща конструкция с полета 4/8м.

За напояване на насажденията е сключен предварителен договор за доставка на вода №117/29.11.2016г. с  „Напоителни системи“ЕАД клон Струма-Места.

Инвестиционното предложение е ново.

 

2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Осъществяването на инвестиционното намерение ще има и социален ефект със създаване на нови работни места, ще спомогне за развитие на малкия бизнес на територията на общината.

                 

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствени или друг план дейности.

Няма връзка с други одобрени устройствени или други планове. Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществи в рамките на имотите и не се предвижда развитие, засягащо съседни или други територии.

 

4.Подробна информация за разгледани алтернативи.

Предвидената с инвестиционното предложение дейност не предполага съществени замърсявания на компонентите на околната среда.

Избора на площадката и целите, които си поставя възложителя за изграждане на такива видове обекти са удачни поради местонахождението на имота - в землището на с.Марино поле, земеделски район, с осигурен достъп от полски пътища на Община Петрич , възможност за напояване от изградена техническа инфраструктура на „Напоителни системи „АД и т.н.

В тази връзка не са разглеждани други алтернативи.

 

5. Местоположение на площадката  ,включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

за имот 031014:

- населено място: с.Марино поле

- община: Петрич

- местност „Огради“

- номер на поземлен имот: 031014

- собственост на : Борислав Иванов Макенджиев

 - номер на поземлен имот: 031014

- географски координати в 2005 UTM 27(6) зона 35

Номер             X                         Y 

1              4460437.60        8500306.50

2              4460451.60        8500316.50

3              4460479.90       8500336.90

4              4460428.10       8500395.30

5              4460386.30       8500364.30

 

за имоти 027015, 027016:

- населено място: с.Марино поле

- община: Петрич

-  местност „Тенката пътека“

- номера на поземлени имоти: 027015, 027016

- собственост на : Борислав Иванов Макенджиев

 - номера на поземлени имоти: 027015, 027016

- географски координати в 2005 UTM 27(6) зона 35

За имот 027015:

Номер             X                         Y                            

1              4461327.40        8499286.20

2              4461332.00        8499293.70

3              4461344.30       8499315.90

4              4461238.70       8499412.00

5              4461228.90       8499375.70

 

За имот 027016:

Номер             X                         Y 

1              4461309.10        8499254.10

2              4461311.70       8499257.80

3              4461327.40       8499286.20

4              4461228.90       8499375.70

5              4461218.40       8499336.70

 

По време на изграждането няма да се използват временни площадки за съхранение на строителни материали и други.

 

6.Описание на основните процеси, капацитет.

Инвестиционното предложение предвижда създаване на градини с череши в имоти №031014, местност „Огради“, №027015 и №027016, местност „Тенката пътека“, землище на с.Марино поле, община Петрич, област Благоевград, разположени по имоти съгласно приложената към инвестиционното предложение технологична схема:

-          За имот 031014

Имот 031014 представлява земеделска земя пета категория с площ 4,027дка. В имотът ще се създаде градина с насаждения от череши. Ще бъдат засадени 352 броя череши в 10  реда  средно по 32 броя храсти в ред. Разстояниата между редовете ще бъде 4м., а между дърветата 2м. Предвижда се насажденията да бъдат отглеждани по биологичен способ, което предполага, че няма да бъдат използвани вредни агро-химикали и няма да се образуват опасни отпадъци.

За предпазване на насажденията от слана се предвижда монтиране на покривало против слана от агрил, монтирано върху метална тръбна носеща конструкция с полета 4/8м.

Имотът ще бъде ограден с лека ограда от бетонови колове през 2м и метална поцинкована мрежа с квадрати 5х5см с височина до 2м. Общата дължина на оградата е 260м. За нуждите на работниците ще бъде осигурена бутилирана питейна вода и химическа тоалетна. Предвидено е монтирането на фургон за охрана на обекта.

За напояване на насажденията е сключен предварителен договор за доставка на вода №117/29.11.2016г. с  „Напоителни системи“ЕАД клон Струма-Места.

-          За имот 027015, имот 027016

Имот 027015 представлява земеделска земя пета категория с площ 4,612 дка. Имот 027016 представлява земеделска земя пета категория с площ 4,610 дка.

В имотите  ще се създаде градина с насаждения от череши. Ще бъдат засадени 816 броя череши в 14 реда по средно 52 броя в ред. Разстоянията между редовете ще бъде 4м, а между дърветата 2м. Предвижда се насажденията да бъдат отглеждани по биологичен способ, което предполага, че няма да бъдат използвани вредни агро-химикали и няма да се образуват опасни отпадъци.

Имотите ще бъдат ограден с лека ограда от бетонови колове през 2м и метална поцинкована мрежа с квадрати 5х5см с височина до 2м. Общата дължина на оградата е 410м. За нуждите на работниците ще бъде осигурена бутилирана питейна вода и химическа тоалетна. Предвидено е монтирането на фургон за охрана на обекта.

За предпазване на насажденията от слана се предвижда монтиране на покривало против слана от агрил, монтирано върху метална тръбна носеща конструкция с полета 4/8м.

За напояване на насажденията е сключен предварителен договор за доставка на вода №117/29.11.2016г. с  „Напоителни системи“ЕАД клон Струма-Места.

 

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Няма да бъде изграждана нова и няма да бъде променяна съществуващата пътна инфраструктура. Пътната инфраструктура е съществуваща, реализирани са  имот 000197 и имот 027037 -  полски пътища на Община Петрич.

8.Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо ползване.

Етапи на реализиране на инвестиционното предложение:

·               Не е необходимо изготвяне на проекти издаване на разрешение за строеж за оградата на основание чл.151 ал.1 т.11 от ЗУТ;

·               Издаване на разрешение за монтаж на капковото напояване по реда на ЗУТ.

·               Изграждане на обекта;

·               Експлоатация.

Дейностите включват:

            -засаждане на насажденията;

            -монтаж на оградата, покривалото против слана и системата за капково напояване

            Обекта ще се изгради и пусне в експлоатация на един етап.

Към момента не можем да определим точния срок за започване на строителството.

Обекта ще се изгради приблизително за 10 дни..

 

9.Предлагани методи за строителство.

Работите по засаждането и монтажа на съоръженията – ограда, покривало за слана и капково ще бъдат извършвани ръчно и механизирано.

Ще се използват традиционни методи прилагани в строителството.

 

10.Природни ресурси , предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството няма да се използват природни ресурси.

За изграждането на обекта ще се използват : бетонови колове за оградата, перфориран маркуч за капковото напояване, покривало против слана от агрил, монтирано върху метална тръбна носеща конструкция с полета 4/8м.. Същите ще се ползват под формата на готови строителни изделия.

По време на експлоатацията ще се използва вода за напояване от напоителния канал, съгласно договора с „Напоителни системи“ ЕАД. За питейни нужди ще се доставя бутилирана вода.

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди : няма

- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) : няма

 

11.Отпадъци ,които се очаква да се генерират – видове количества и начин на третиране.

·              - ще се генерират битови отпадъци с код 20 03 01

·              Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 - код на отпадъка 17 05 04;

·              Минимално количество изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 – код на отпадъка 17 05 06;

·               Отпадъци от растителни тъкани в количество 20 м3/год. - код на отпадъка 02 01 03.

·               Отпадъци от опаковки хартиени и картонени 15м3/год– 150101

·               Отпадъци от пластмасови опаковки 10м3/год - 150102

 

- предвиждания за тяхното третиране: битовите отпадъци ще се извозват от общинската фирма по сметосъбиране и сметоизвозване на депото за твърди битови отпадъци, а растителните отпадъци, ще бъдат компостирани и ще се ползват като органичен тор в градината. При полагане на системата за капково напояване няма да бъдат генерирани отпадъци. При изграждане на оградата не се предвижда генериране на остатъчен отпадък, тъй като дейностите и материалите, с които ще бъде изпълнена – бетонови колове и поцинкована мрежа, сами по себе си не генерират остатъчен отпадък. При експлоатацията на градините, както бе посочено по-горе, се предвижда използване на биологичен способ, т.е липсва използване на вредни агро химикали и натрупване на опасен отпадък. По време на плододаване продукцията няма да се задържа на полето, а ще се транспортира с хладилен камион до местата за съхранение съобразно нейната спецификация и изисквания за качество. Амбалажните материали, предвидени да се ползват са за многократна употреба. Излишните земни маси, почва и камъни, ако има такива,  ще бъдат депонирани на депото за строителни отпадъци.  Отпадъците от опаковки  ще бъдат предавани лица, извършващи дейностите по чл.12 от ЗУО. Растителните отпадъци ще бъдат извозвани до новопроектираната компостиращата инсталация на Община Сандански, на определеното от общината място  и няма да се извършва компоста на обекта. При полагане на системата за капково напояване няма да бъдат генерирани отпадъци.  Амбалажните материали, предвидени да се ползват са за многократна употребаи не генерират отпадък. Начинът на третиране на отпадъците да се съобрази с изискванията, разписани в чл. 6, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.), а именно приоритетния ред (йерархия) при управлението им. За отпадъците, образувани в процеса строителството на новите следва да се осигури последващо оползотворяване, съобразено с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО (Наредба за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89/2012 г.). Дейностите по събиране, подготовка преди оползотворяване и рециклиране на СО, както и площадките, на които се извършват тези дейности, трябва да отговарят на минимално заложените изисквания в приложение № 12 към Наредбата.

 

12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

12.1.Мерки за намаляване на запрашеността на територията на обекта при монтажа на оградата.

12.2.Да се спазва технологичната и производствена дисциплина.

12.3.При извършването на монтажните работи да се използва изправна механизация. Да не се извършват ремонти на място,както и зареждане с горива и масла.

12.4.Да не се допуска замърсяване с отпадъци на прилежащите терени.

12.5.Да се поддържа необходимата чистота в обекта и прилежащите терени.

12.6. Да не се допуска разпиляване и разхвърляне на отпадъци извън съдовете за смет.

12.7.     Отпадъците да се предават само на фирми притежаващи разрешително за дейности със съответния отпадък.

 

13.Други дейности свързани с инвестиционното предложение (например добивна строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство,третиране на отпадъчните води).

Не се предвижда добив на строителни материали, както и други природни ресурси.      Не се предвижда водоснабдяване и електрозахранване . Не се очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени) - работата на полето е сезонна и почасова. За битово-фекални води при необходимост е предвидена химическа тоалетна.

- предвиден начин на тяхното третиране : химическа тоалетна.

.

14. Необходимост от други разрешителни,свързани с инвестиционното предложение.

Не е необходимо изготвяне на проекти издаване на разрешение за строеж за оградата на основание чл.151 ал.1 т.11 от ЗУТ.; Издаване на разрешение за монтаж на капковото напояване и  покривалото за слана по реда на ЗУТ.

 

15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Замърсяване и дискомфорт на околната среда в най-голяма степен ще се прояви по време на монтажните работи на оградата и покривалото за слана,а именно:

-шумово натоварване от строителната механизация,която ще се използвана обекта;

- замърсяване на атмосферния въздух в района на площадката от нетоксичен прах и изгорели газове от двигатели с вътрешно горене на строителната механизация, която ще се използва при доставката и монтажа.

По време на експлоатацията не се очаква замърсяване на околната среда.

           

16.Риск от инциденти.

Риск от инциденти е възможен по време на монтажните работи, но дейностите не попадат в приложното поле на Наредба № 2 от 2004год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Възможен е разлив на петролни продукти от неизправна механизация. За целта е необходимо да се използва изправна строителна механизация, както и да не се извършва смяна на отработените масла на строителната площадка.

Риск от инцидент може да възникне и при пожар .Мерки и средства за предотвратяване на пожари – създаване на инструкции за пожарна безопасност. Експлоатационните мероприятия обхващат:забрана за пушене и палене на огън в района на обекта,съхраняването на горимите материали да става на определените за целта места.

           

ІІІ.Местоположение на инвестиционното предложение.

 

1.План, карти и снимки ,показващи границите на инвестиционното предложение ,даващи информация за физическите , природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

От приложените скици на имотите в мащаб 1: 1000, от които е видно, че в съседство няма жилищни сгради,  няма обекти, подлежащи на здравна защита, a земеделски земи. Обекта на инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и  попада в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – „Натура 2000“ Съгласно писмо изх.№4345/7/ от 30.12.2016г. на РИОСВ-Благоевград имот 031014 попада в границите на защитена зона BG0002098 „Рупите“, а имоти 027015 и 027016 попадат в  границите на защитена зона BG0002098 „Рупите“ и защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница“. Съгласно писмо изх.№4345/7/ от 30.12.2016г. на РИОСВ-Благоевград реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режимите на защитена зона BG0002098 „Рупите“.

 

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Имотите запазват земеделското си предназначение и изграждането на обекта няма да се отрази върху ползването на съседните терени и не е необходимо да се предприемат специални мерки. Съседните имоти са също земеделски земи.

 

3.Зониране или земеползване съгласно одобрени планове.

Няма одобрен ОУП. Поземления имот, предмет на преценката  не е застроен е земеделска земя. Дейността не създава шумови нива над хигиенните норми, определени с Наредба №6 от 2006г. за показателите за шум в околната среда .

 

4.Чувствителни територии в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Обекта на инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и  попада в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – „Натура 2000“ Съгласно писмо изх.№4345/7/ от 30.12.2016г. на РИОСВ-Благоевград имот 031014 попада в границите на защитена зона BG0002098 „Рупите“, а имоти 027015 и 027016 попадат в  границите на защитена зона BG0002098 „Рупите“ и защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница“. Съгласно писмо изх.№4345/7/ от 30.12.2016г. на РИОСВ-Благоевград реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режимите на защитена зона BG0002098 „Рупите“.

 Обектът не попада в санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване . Съгласно писмо изх.№П-01-522/13.12.2016г. на Басейнова дирекция „ЗБР“-гр.Благоевград инвестиционното намерение е допустимо спрямо ПУБР на „ЗБР“/2010-2015/

4а.Качество и регенеративна способност на природните ресурси.

Районът,в който е предвидено да се реализира инвестиционното намерение се характеризира със следното: земеделска земя.

При експлоатацията на обекта единствения природен ресурс,който ще бъде ползван в чист непреработен вид е водата.

Няма да се ползват други природни ресурси.

 

5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Подробна информация за разгледаните алтернативи за местоположение е дадена в т.4 от раздел ІІ-Характеристика на инвестиционното приложение.

 

ІV.Характеристики на потенциалното въздействие /кратко описание на възможните въздействия в следствие на реализацията на инвестиционното предложение/.

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата ,както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове ,вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Не се очаква дейността на обекта да се отрази отрицателно върху здравния статус на населението в района.

В съседство няма обекти замърсители на околната среда.

На практика няма да има значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

Повърхностни води:

При изграждането на обекта няма да бъдат изпускани отпадъчни води. По време на експлоатацията на обекта ще се формират само битово-фекални отпадъчни води, за което е предвидено монтиране на химическа тоалетна. Да се спазва мярка BG4MS006 за прилагане на добри земеделски практики за ограничаване и/или преустановяване ма замърсяването на повърхностните води и подземните води с торове и препарати за растителна защита.,

Оценка на качеството на атмосферния въздух:

За района на разглеждания обект важат данните за чистотата на атмосферния въздух за областта. Обектът е разположен в район, където няма изградени и не функционират промишлени предприятия и производства ,които с дейността си биха нарушили чистотата на въздуха. Дейността на обекта също не предполага замърсяване на атмосферния въздух.

Очакваните замърсители на атмосферния въздух в района на площадката от нетоксичен прах при монтиране на оградата и покривалото за мъгла,  и изгорели газове от двигатели с вътрешно горене на строителната механизация,която ще се използва при монтиране на обекта.

При работа на ДВГ атмосферния въздух се замърсява основно сСО2, малки количества СО,въглеводороди /СНх/, азотни окиси/NОx/,серни окиси/SOх/, нетоксичен прах и др. Количеството и вида на замърсителите се определя от типа на двигателя, неговата мощности режим на работа, степен на износване и типа на използваното гориво. Не се очаква замърсяване на атмосферния въздух с оловни аерозоли, тъй като се използват без оловни бензини.

Емисиите от СО, СНх, NOx, SОx, сажди, прах и др. отделян и от строителната механизация са нищожни в сравнение с тези при движение на МПС по пътищата. Те не са опасни за здравето на хората, живеещи в съседство на обекта.

Почви:

Не се очаква се физическо увреждане на почвата .

Вредни физични фактори-шум, вибрации:

В района на обекта по настоящем няма източници на шум и вибрации. Не се очаква наднормено шумово натоварване и в рамките на самата площадка. Прогнозните нива на шум по време на строителството и експлоатацията ще бъдат в нормите по Приложение №2 Таблица 1 и Таблица 2 на НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението – до 30 dB/A/.

Въздействие върху растителния и животински свят:

Дейността на обекта няма да доведе до пряко унищожаване на местообитания.

Няма негативно въздействие върху миграционните пътища и не се създават миграционни бариери.

Въздействие върху ландшафта:

Територията в земеделска земя, т.е няма нови въздействия върху ландшафта в района на разглеждания обекта. Липсата на сериозни замърсители на отделните компоненти на околната среда е предпоставка за добър самоочистващ и възстановителен потенциал на ландшафта.

Въздействия от генерираните отпадъци:

Битовите отпадъци се събират в контейнер и се извозват от фирмата извършваща услугите по сметосъбиране и сметоизвозване до депото за ТБО.

Не се очаква се формиране на отпадъци от строителни материали. При спазване изискванията на ЗУО, местната нормативна уредба по управление на отпадъците и мерките описани в т.12, раздел І няма да има значителни неблагоприятни въздействия от генерираните от обекта отпадъци.

Въздействие върху природни и защитени обекти:

Не се засягат съществуващи природни и защитени обекти.

В разглежданата площадка не са  открити исторически, археологически и архитектурни паметници.

Като цяло неблагоприятните въздействия от монтажните дейности и експлоатацията на обекта ще са незначителни.

 

2.Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Обекта на инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и  попада в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – „Натура 2000“ Съгласно писмо изх.№4345/7/ от 30.12.2016г. на РИОСВ-Благоевград имот 031014 попада в границите на защитена зона BG0002098 „Рупите“, а имоти 027015 и 027016 попадат в  границите на защитена зона BG0002098 „Рупите“ и защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница“. Съгласно писмо изх.№4345/7/ от 30.12.2016г. на РИОСВ-Благоевград реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режимите на защитена зона BG0002098 „Рупите“.

 Обектът не попада в санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване . Съгласно писмо изх.№П-01-522/13.12.2016г. на Басейнова дирекция „ЗБР“-гр.Благоевград инвестиционното намерение е допустимо спрямо ПУБР на „ЗБР“/2010-2015/

Изграждането на обекта няма да окаже влияние върху защитените зони.

 

3.Вид на въздействието /пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средноидълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.

Вид на въздействието – пряко.

Степен на въздействие – незначителна.

Краткотрайно – само по време на монтажните дейности (за негативните въздействия).

Кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.

           

4.Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места/наименование, вид, град, село,курортноселище,брой жители и др./.

Териториален обхват – малък(само в границите на обекта).

с.Марино поле – 291 жители.

           

5.Вероятност от поява на въздействието.

Въздействието (негативното) върху околната среда ще се прояви в най-голяма степен по време на монтажа на оградата и останалите съоръжения- покривалото и капковото напояване, и частично по време на експлоатацията.

 

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

По време на монтажа, въздействието ще бъде в рамките на работното време с продължителност около 10 дни (това е срока за извършване на монтажните работи). Обратимо по отношение на всички компоненти на околната среда с изключение на почвите.

По време на експлоатацията на обекта въздействието ще бъде непрекъснато и продължително.

 

7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързанис предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

7.1.Мерки за намаляване на запрашеността на територията на имотите – добро състояние на пътя, технологична дисциплина, изправна механизация.

7.2.Да не се допуска замърсяване на прилежащите терени със строителни и всякакви други отпадъци.

7.3.Хумусния пласт от почвата да отнеме само при коловете за оградата и депонира на определено място на площадката. След завършва не на монтажа хумусния пласт да се използва при обратното засипване.

 

8.Трансграничен характер на въздействията.

Негативните въздействия върху компонентите на околната среда са незначителни (минимални) с малък териториален обхват (врамките на строителната площадка). В този смисъл въздействията нямат трансграничен характер.

 

 

 

--Дата: 24.01.2017г.                                           Възложител: Борислав Иванов Макенджиев, чрез пълномощника – арх.Васка Терзиева

                                                                                                              (име , подпис и печат на възложителя)

 

Видяна 1910 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.