fbpx
Сряда, 01 Февруари 2017 10:22 Written by 

Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни - овчарник в ПИ 020003 в местността „Банярски път“, землище на с.Ладарево, община Сандански

    До Директора на РИОСВ-Благоевград

 

КОПИЕ:                                  До КМЕТА на Община Сандански

До КМЕТА на с.Ладарево

 

 

Уважаеми г-н Георгиев,

                              

Във връзка с писмо изх.№4493/5/ от 19.01.2017г. на РИОСВ-Благоевград, приложено представяме:

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС

Обект: „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни - овчарник в ПИ 020003 в местността „Банярски път“, землище на с.Ладарево, община Сандански“

 

І.Информация за контакт с възложителя:

Атанас Кирилов Карапанов

Пълен пощенски адрес: гр.Сандански, ж.к.“Спартак“ №12, вх.А, ет.3, ап.9

Телефон:0898 61 61 09  , ел. поща (е-mail): Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакти: арх. Васка Стоянова Терзиева – като пълномощник на Атанас Кирилов Карапанов, ул.“Първи май“№40, тел. 0898616109, askone @abv.bg

 

ІІ.Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението.

   Инвестиционното предложение предвижда изграждането на селскостопанска сграда за отглеждане на животни - овчарник в ПИ 020003 в местността „Банярски път“, землище на с.Ладарево, община Сандански.

   Инвестиционното предложение предвижда изграждането на селскостопанска сграда за отглеждане на животни – овчарник  в имот с номер 020003 в землището на с.Ладарево, ЕКАТТЕ 43030, общ.Сандански. Сградата е със застроена площ около 175м2, метална конструкция с топлоизолационни панели, едноетажна, с покрив от топлоизолационни панели и алуминиева дограма.  При пасищно оборотно отглеждане капацитетът на сградата според нормативните изисквания допуска отглеждане на до 100 овце. През по-голямата част от годината овцете са сред природата, като само 3-4 месеца в зимния период , и то по-специално през периода на агненето, се ползва затворено помещение. Възприет е оборен профил – 9м. Изхранването е със сено, отглеждано от собственика, което се съхранява в стопанска сграда. Работната ръка е собствена - членове от семейството . Отглеждането на овцете е предвидено върху дълбока постеля /слама/, която ще се изнася заедно с торта от овчарника периодично на 6 месеца.  Битовите и производствени отпадни води ще се заустват във водоплътна изгребва яма. Няма доилна инсталация, дои се ръчно. Очакваното годишно количество отпадни води от дейноста на овчарника е: битови – 12м3, производствени – 15м3.  Площадковите дъждовни води ще се отвеждат повърхностно върху тревните площи на площадката. За съхранение на торовата фракция се предвижда торна яма.  Торта ще се изнася на 6 месеца от оборите, тъй като овцете ще се гледат на дълбока постеля. Отделената тор от животните ще се използва за наторяване на пасищата и земеделската земя на възложителя.  Размерите и в план на торната яма се предиждат – ширина 6м. и дължина 12,00м, с дълбочина 2,50м. Дъното е дебело 25см., върху подложен бетон клас В10 – 10см. Стени и дъното се предвиждат от бетон В20 , армирани с двойна армировка. Прогнозен обем на предвидената водоплътна изгребна яма – 10м3. със сключен договор за обслужването й изх.№48/27.12.2016г. с „УВЕКС“ ЕООД. Съораженията за съхранение на фракциите тор да са с воводъстойчив под и стени, които не позволяват проникване в почвата или замърсяване на водоизточниците.
Инвестиционното предложение е ново.

 

2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Осъществяването на инвестиционното намерение ще има и социален ефект със създаване на нови работни места, ще спомогне за развитие на малкия бизнес на територията на общината.

                           

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствени или друг план дейности.

Няма връзка с други одобрени устройствени или други планове. Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществи в рамките на имотите и не се предвижда развитие, засягащо съседни или други територии.

4.Подробна информация за разгледани алтернативи.

Предвидената с инвестиционното предложение дейност не предполага съществени замърсявания на компонентите на околната среда.

Избора на площадката и целите, които си поставя възложителя за изграждане на такива видове обекти са удачни поради местонахождението на имота - в землището на с.Ладарево, земеделски район, с осигурен достъп от полски пътища на Община Сандански и в съседство с останалите имоти на възложитвля.

В тази връзка не са разглеждани други алтернативи.

 

5. Местоположение на площадката  ,включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

за имот 020003:

- населено място: с.Ладарево

- община: Сандански

- местност „Банярски път“

- номер на поземлен имот: 020003

- собственост на : Атанас Кирилов Карапанов

- географски координати в 2005 UTM 27(6) зона 35

Номер              Y                           X

1              8499424.310         4476060.300

2              8499447.810         4476040.500

3              8499453.680         4475993.300

4              8499452.250         4475980.340

5              8499450.810         4475967.300

6             8499442.180         4475883.600

7             8499407.400         4475891.600

8             8499400.930         4475895.580

9             8499406.560         4475942.580

10           8499410.090         4475972.170

11           8499412.000         4475988.100

 

По време на изграждането няма да се използват временни площадки за съхранение на строителни материали и други.

 

6.Описание на основните процеси, капацитет.

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на селскостопанска сграда за отглеждане на животни - овчарник в ПИ 020003 в местността „Банярски път“, землище на с.Ладарево, община Сандански.

   Инвестиционното предложение предвижда изграждането на селскостопанска сграда за отглеждане на животни – овчарник  в имот с номер 020003 в землището на с.Ладарево, ЕКАТТЕ 43030, общ.Сандански. Сградата е със застроена площ около 175м2, метална конструкция с топлоизолационни панели, едноетажна, с покрив от топлоизолационни панели и алуминиева дограма.  При пасищно оборотно отглеждане капацитетът на сградата според нормативните изисквания допуска отглеждане на до 100 овце. През по-голямата част от годината овцете са сред природата, като само 3-4 месеца в зимния период , и то по-специално през периода на агненето, се ползва затворено помещение. Възприет е оборен профил – 9м. Изхранването е със сено, отглеждано от собственика, което се съхранява в стопанска сграда. Работната ръка е собствена - членове от семейството . Отглеждането на овцете е предвидено върху дълбока постеля /слама/, която ще се изнася заедно с торта от овчарника периодично на 6 месеца.  Битовите и производствени отпадни води ще се заустват във водоплътна изгребва яма. Няма доилна инсталация, дои се ръчно. Очакваното годишно количество отпадни води от дейноста на овчарника е: битови – 12м3, производствени – 15м3.  Площадковите дъждовни води ще се отвеждат повърхностно върху тревните площи на площадката. За съхранение на торовата фракция се предвижда торна яма.  Торта ще се изнася на 6 месеца от оборите, тъй като овцете ще се гледат на дълбока постеля. Отделената тор от животните ще се използва за наторяване на пасищата и земеделската земя на възложителя.  Размерите и в план на торната яма се предиждат – ширина 6м. и дължина 12,00м, с дълбочина 2,50м. Дъното е дебело 25см., върху подложен бетон клас В10 – 10см. Стени и дъното се предвиждат от бетон В20 , армирани с двойна армировка. Прогнозен обем на предвидената водоплътна изгребна яма – 10м3. със сключен договор за обслужването й изх.№48/27.12.2016г. с „УВЕКС“ ЕООД. Съораженията за съхранение на фракциите тор да са с воводъстойчив под и стени, които не позволяват проникване в почвата или замърсяване на водоизточниците.
Инвестиционното предложение е ново.

 

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Няма да бъде изграждана нова и няма да бъде променяна съществуващата пътна инфраструктура. Пътната инфраструктура е съществуваща, реализиран е имот 000031-  полски пътища на Община Сандански.

8.Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо ползване.

Етапи на реализиране на инвестиционното предложение:

·   Издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

·   Изграждане на обекта;

·   Експлоатация.

Обекта ще се изгради и пусне в експлоатация на един етап.

Към момента не можем да определим точния срок за започване на строителството.

Обекта ще се изгради приблизително за 3месеца.

 

9.Предлагани методи за строителство.

Строителните работи ще бъдат извършвани ръчно и механизирано.

Ще се използват традиционни методи прилагани в строителството. Конструкцията ще бъде едноетажна монолитна гредова с колони и плоча.

10.Природни ресурси , предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството ще се използват следните природни ресурси : филц, пясък,дървен материал и вода в количества, необходими за изграждането на обекта. Точна информация за необходимите количества строителни материали ще се получи след изготвяне на работния проект.

За изграждането на обекта ще се използват :тухли, бетон, вар и други строителни смеси и материали. Същите ще се ползват под формата на готови строителни изделия.

По време на експлоатацията ще се използва вода за хигиенно –битови нужди .

                 За питейно-битови нужди захранването е осигурено съгласно Становище №1464/05.12.2016г. на „УВЕКС“ЕООД  чрез включване във водопроводната мрежа от съществуващ външен водопровод ст.тр.Ф219 .

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди : няма

- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) : напор в точката за присъединяване – 1 атм.

 

11.Отпадъци ,които се очаква да се генерират – видове количества и начин на третиране.

- които се очаква да се генерират /по време на строителството и експлоатацията на обекта/:

·               Смесени битови отпадъци в количество около 2 м3/год. – код на отпадъка 20 03 01;

·               Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 в количество около 3 м3 – код на отпадъка 17 01 07;

·   Фекалните отпадъци  се събират в специално изградена за това изгребна яма и се изгреват периодично според сключен договор за обслужването й изх.№48/27.12.2016г. с „УВЕКС“ ЕООД. Не е нобходимо специалното им третиране, а същите се ползват за естествен тор е земеделските земи на собственика в землището.

·   Некомпостирани фракции от животински отпадъци - 190502

 

- предвиждания за тяхното третиране: ще се извозват от общинската фирма по сметосъбиране и сметоизвозване – „Стройкомтранс“ ЕООД на депото за твърди битови отпадъци в м.“Могилата“ – гр.Сандански, а строителните отпадъци на определеното от ОбА-Сандански място, описано в строителното разрешение.

- Излишните земни маси, почва и камъни, ако има такива,  ще бъдат депонирани на депото за строителни отпадъци.

Начинът на третиране на отпадъците да се съобрази с изискванията, разписани в чл. 6, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.), а именно приоритетния ред (йерархия) при управлението им. За отпадъците, образувани в процеса строителството на новите следва да се осигури последващо оползотворяване, съобразено с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО (Наредба за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89/2012 г.). Дейностите по събиране, подготовка преди оползотворяване и рециклиране на СО, както и площадките, на които се извършват тези дейности, трябва да отговарят на минимално заложените изисквания в приложение № 12 към Наредбата.

 

12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

12.1.Мерки за намаляване на запрашеността на територията на обекта

12.2.Да се спазва технологичната и производствена дисциплина.

12.3.При извършването на монтажните работи да се използва изправна механизация. Да не се извършват ремонти на място,както и зареждане с горива и масла.

12.4.Да не се допуска замърсяване с отпадъци на прилежащите терени.

12.5.Да се поддържа необходимата чистота в обекта и прилежащите терени.

12.6. Да не се допуска разпиляване и разхвърляне на отпадъци извън съдовете за смет.

12.7.     Отпадъците да се предават само на фирми притежаващи разрешително за дейности със съответния отпадък.

 

13.Други дейности свързани с инвестиционното предложение (например добивна строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство,третиране на отпадъчните води).

Не се предвижда добив на строителни материали, както и други природни ресурси.          Не се предвижда ново водоснабдяване – захранването се е осигурено съгласно Становище №1464/05.12.2016г. на „УВЕКС“ЕООД  чрез включване във водопроводната мрежа от съществуващ външен водопровод ст.тр.Ф219 .Електрозахранването ще бъде с генератор . За отпадъчните води е предвидена изгребна яма.

- предвиден начин на тяхното третиране : изгребна яма

.

14.    Необходимост от други разрешителни,свързани с инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение за строителство подлежи на съгласуване и разрешаване по реда на ЗУТ.

 

15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Замърсяване и дискомфорт на околната среда в най-голяма степен ще се прояви по време на строителството,а именно:

-шумово натоварване от строителната механизация,която ще се използвана обекта;

- замърсяване на атмосферния въздух в района на площадката от нетоксичен прах и изгорели газове от двигатели с вътрешно горене на строителната механизация, която ще се използва при изграждане на обекта;

По време на експлоатацията не се очаква замърсяване на околната среда.

 

16.Риск от инциденти.

Риск от инциденти е възможен по време на монтажните работи, но дейностите не попадат в приложното поле на Наредба № 2 от 2004год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Възможен е разлив на петролни продукти от неизправна механизация. За целта е необходимо да се използва изправна строителна механизация, както и да не се извършва смяна на отработените масла на строителната площадка.

Риск от инцидент може да възникне и при пожар .Мерки и средства за предотвратяване на пожари – създаване на инструкции за пожарна безопасност. Експлоатационните мероприятия обхващат:забрана за пушене и палене на огън в района на обекта,съхраняването на горимите материали да става на определените за целта места.

           

ІІІ.Местоположение на инвестиционното предложение.

 

1.План, карти и снимки ,показващи границите на инвестиционното предложение ,даващи информация за физическите , природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

От приложените скици на имотите в мащаб 1: 2000, от които е видно, че в съседство няма жилищни сгради,  няма обекти, подлежащи на здравна защита, a земеделски земи. Обекта на инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и  попада в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – „Натура 2000“ Съгласно писмо изх.№4493/5/ от 19.01.2017г. на РИОСВ-Благоевград имот 020003 попада в границите на защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици, защитена зона BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.Съгласно писмо изх.№4493/5/ от 19.01.2017г. на РИОСВ-Благоевград реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режимите на защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ и защитена зона BG 0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“.

 

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Имотите запазват земеделското си предназначение и изграждането на обекта няма да се отрази върху ползването на съседните терени и не е необходимо да се предприемат специални мерки. Съседните имоти са също земеделски земи.

 

3.Зониране или земеползване съгласно одобрени планове.

Няма одобрен ОУП. Поземления имот, предмет на преценката  не е застроен е земеделска земя. Дейността не създава шумови нива над хигиенните норми, определени с Наредба №6 от 2006г. за показателите за шум в околната среда .

 

4.Чувствителни територии в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Обекта на инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и  попада в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – „Натура 2000“ Съгласно писмо изх.№4493/5/ от 19.01.2017г. на РИОСВ-Благоевград имот 020003 попада в границите на защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици, защитена зона BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.Съгласно писмо изх.№4493/5/ от 19.01.2017г. на РИОСВ-Благоевград реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режимите на защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ и защитена зона BG 0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“.

 

 Обектът не попада в санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване . Съгласно писмо изх.№П-01-10/13.01.2017г. на Басейнова дирекция „ЗБР“-гр.Благоевград инвестиционното намерение е допустимо спрямо ПУБР на „ЗБР“/2010-2015/

4а.Качество и регенеративна способност на природните ресурси.

Районът,в който е предвидено да се реализира инвестиционното намерение се характеризира със следното: земеделска земя.

При експлоатацията на обекта единствения природен ресурс,който ще бъде ползван в чист непреработен вид е водата.

Няма да се ползват други природни ресурси.

 

5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Подробна информация за разгледаните алтернативи за местоположение е дадена в т.4 от раздел ІІ-Характеристика на инвестиционното приложение.

 

ІV.Характеристики на потенциалното въздействие /кратко описание на възможните въздействия в следствие на реализацията на инвестиционното предложение/.

 

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата ,както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове ,вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Не се очаква дейността на обекта да се отрази отрицателно върху здравния статус на населението в района.

В съседство няма обекти замърсители на околната среда.

На практика няма да има значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

Повърхностни води:

Битовите и производствени отпадни води ще се заустват във водоплътна изгребва яма.  Площадковите дъждовни води ще се отвеждат повърхностно върху тревните площи на площадката. За съхранение на торовата фракция се предвижда торна яма. Прогнозен обем на предвидената водоплътна изгребна яма – 10м3. със сключен договор за обслужването й изх.№48/27.12.2016г. с „УВЕКС“ ЕООД. Съораженията за съхранение на фракциите тор да са с воводъстойчив под и стени, без преливник, които не позволяват проникване в почвата или замърсяване на водоизточниците.
. Да се спазва мярка BG4MS006 за прилагане на добри земеделски практики за ограничаване и/или преустановяване ма замърсяването на повърхностните води и подземните води с торове и препарати за растителна защита.,

Оценка на качеството на атмосферния въздух:

За района на разглеждания обект важат данните за чистотата на атмосферния въздух за областта. Обектът е разположен в район, където няма изградени и не функционират промишлени предприятия и производства ,които с дейността си биха нарушили чистотата на въздуха. Дейността на обекта също не предполага замърсяване на атмосферния въздух над допустимите норми..

Очакваните замърсители на атмосферния въздух в района на площадката от нетоксичен прах при строителството  и изгорели газове от двигатели с вътрешно горене на строителната механизация,която ще се използва при монтиране на обекта.

При работа на ДВГ атмосферния въздух се замърсява основно сСО2, малки количества СО,въглеводороди /СНх/, азотни окиси/NОx/,серни окиси/SOх/, нетоксичен прах и др. Количеството и вида на замърсителите се определя от типа на двигателя, неговата мощности режим на работа, степен на износване и типа на използваното гориво. Не се очаква замърсяване на атмосферния въздух с оловни аерозоли, тъй като се използват без оловни бензини.

Емисиите от СО, СНх, NOx, SОx, сажди, прах и др. отделян и от строителната механизация са нищожни в сравнение с тези при движение на МПС по пътищата. Те не са опасни за здравето на хората, живеещи в съседство на обекта.

Почви:

Не се очаква се физическо увреждане на почвата .

Вредни физични фактори-шум, вибрации:

В района на обекта по настоящем няма източници на шум и вибрации. Не се очаква наднормено шумово натоварване и в рамките на самата площадка. Прогнозните нива на шум по време на строителството и експлоатацията ще бъдат в нормите по Приложение №2 Таблица 1 и Таблица 2 на НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението – до 30 dB/A/.

Въздействие върху растителния и животински свят:

Дейността на обекта няма да доведе до пряко унищожаване на местообитания.

Няма негативно въздействие върху миграционните пътища и не се създават миграционни бариери.

Въздействие върху ландшафта:

Територията в земеделска земя, т.е няма нови въздействия върху ландшафта в района на разглеждания обекта. Липсата на сериозни замърсители на отделните компоненти на околната среда е предпоставка за добър самоочистващ и възстановителен потенциал на ландшафта.

Въздействия от генерираните отпадъци:

Битовите отпадъци се събират в контейнер и се извозват от фирмата извършваща услугите по сметосъбиране и сметоизвозване до депото за ТБО.

Не се очаква се формиране на отпадъци от строителни материали. При спазване изискванията на ЗУО, местната нормативна уредба по управление на отпадъците и мерките описани в т.12, раздел І няма да има значителни неблагоприятни въздействия от генерираните от обекта отпадъци.

Въздействие върху природни и защитени обекти:

Не се засягат съществуващи природни и защитени обекти.

В разглежданата площадка не са  открити исторически, археологически и архитектурни паметници.

Като цяло неблагоприятните въздействия от монтажните дейности и експлоатацията на обекта ще са незначителни.

 

2.Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Обекта на инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и  попада в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – „Натура 2000“ Съгласно писмо изх.№4493/5/ от 19.01.2017г. на РИОСВ-Благоевград имот 020003 попада в границите на защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици, защитена зона BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.Съгласно писмо изх.№4493/5/ от 19.01.2017г. на РИОСВ-Благоевград реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режимите на защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ и защитена зона BG 0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“.

Обектът не попада в санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване . Съгласно писмо изх.№П-01-10/13.01.2017г. на Басейнова дирекция „ЗБР“-гр.Благоевград инвестиционното намерение е допустимо спрямо ПУБР на „ЗБР“/2010-2015/

Изграждането на обекта няма да окаже влияние върху защитените зони.

 

3.Вид на въздействието /пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средноидълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.

Вид на въздействието – пряко.

Степен на въздействие – незначителна.

Краткотрайно – само по време на строителството (за негативните въздействия).

Кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.

           

4.Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места/наименование, вид, град, село,курортноселище,брой жители и др./.

Териториален обхват – малък (само в границите на обекта).

с.Ладарево – 27 жители.

           

5.Вероятност от поява на въздействието.

По време на строителството, въздействието ще бъде в рамките на работното време с

продължителност около три месеца (това е срока за извършване на строително-монтажните работи). Обратимо по отношение на всички компоненти на околната среда с изключение на почвите.

По време на експлоатацията на обекта въздействие то ще бъде непрекъснато и продължително.

 

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

По време на строителството, въздействието ще бъде в рамките на работното време с

продължителност около три месеца (това е срока за извършване на строително-монтажните работи). Обратимо по отношение на всички компоненти на околната среда с изключение на почвите.

По време на експлоатацията на обекта въздействие то ще бъде непрекъснато и продължително.

 

7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързанис предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

 

7.1.Мерки за намаляване на запрашеността на територията на строителния обект – добро състояние на пътя, технологична дисциплина, изправна механизация.

7.2.Да не се допуска замърсяване на прилежащите терени със строителни и всякакви други отпадъци.

7.3.Хумусния пласт от почвата да се изземе и депонирана определено място на площадката. След завършва не настроителството хумусния пласт да се използва при вертикалната планировка.

7.4.Строителните отпадъци да се събират на едно определено място на площадката и да не се допуска замърсяване на околните терени с тях. След завършване на строителството да се извозят на депото за строителни отпадъци.

 

8.Трансграничен характер на въздействията.

Негативните въздействия върху компонентите на околната среда са незначителни (минимални) с малък териториален обхват (в рамките на строителната площадка). В този смисъл въздействията нямат трансграничен характер.

 

 

 

 

 

 

 

--Дата: 1.02.2017г.                                             Възложител: Атанас Кирилов Карапанов, чрез пълномощника – арх.Васка Терзиева

                                                                                                              (име , подпис и печат на възложителя)

 

 

 

Видяна 2741 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.