fbpx
Понеделник, 28 Септември 2015 21:45 Written by 
Предизборна програма за развитие на община Сандански в периода 2015 – 2019 Андон Тотев

Предизборна програма за развитие на община Сандански в периода 2015 – 2019

Последните няколко години ни изправиха пред жизнено важни за община Сандански въпроси. Отговорите им бяха намерени чрез балансирана финансова и икономическа политика и спечелени европейски проекти. Това доведе до развитие на населените места и наложи необходимостта от намиране на гъвкав механизъм за подобряване живота на хората. Ето, защо и в бъдеще ще следвам актуални приоритети, които да отговарят на Вашите очаквания.

Институционална и финансова подкрепа за здравеопазването в община Сандански

- Ще продължа общинската подкрепа за подобряване на материално-техническата база и оборудването на общинската болница – МБАЛ „Свети Врач” – град Сандански за утвърждаването й като най-добре функциониращата общинска болница в област Благоевград и Югозапада.
- Ще насърча процеса на частно инвестиране за реконструкция и модернизация на градската поликлиника. Ще подкрепя създаването на достъпна среда около нея за улесняване паркирането и придвижването на инвалиди и пациенти с намалена подвижност, ползващи медицински услуги.
- За здравеопазването в селата на общината - ще надградя съществуващата политика за запазване на действащите и възстановяване на съществували лекарски кабинети. С финансова подкрепа от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година предвиждам откриване на нова за региона специализирана здравна услуга „Мобилна лекарска и зъболекарска грижа”, чрез създаване на пътуващ кабинет , за живеещите в малки планински и полупланински населени места в община Сандански.

 

Зелените системи – жизнено важни за населените места

През 2016 г. ще отбележим 100 годишен юбилей от създаването на Градски парк Сандански. Годината ще бъде с акцент върху зелените системи на Сандански, Мелник и селата от общината. В тази връзка предвиждам редица дейности, като:
- озеленяване на улиците, чрез засаждане на дървета и поставяне на съоръжения за укрепването и опазването им.
- облагородяване на градските и селските зелени градини и площи .
- възстановяване на съществувалата и изграждане на нова зелена система в индустриалните зони на град Сандански с цел превръщането им в атрактивно място за бизнес и нови инвестиции.

 

АМ „Струма“ - транспортната врата на Сандански и региона

В края на 2015 г. ще стартира реализацията на Лот 3.3 на АМ ‚Струма“ (Сандански – Кресна). Ще подкрепям развитието на европейската и национална транспортна политики, като всички връзки на АМ „Струма” на територията на община Сандански ще бъдат изцяло рехабилитирани и реконструирани.
- Пътен възел Сандански ще се изпълни в индустриалната зона на града и съществуващия общински път BLG 1240. За жп гара Сандански, това ще бъде основната входна приемна артерия за града. Със строителството на магистралата ще бъде изпълнена и основна реконструкция на общински път BLG 1240, което включва полагане на нови пътни настилки с озеленена разделителна ивица между платната за движение, възстановена отводнителна система, нова система за улично осветление, нови пешеходни и велосипедни алеи за алтернативно придвижване до предприятията в индустриалната зона, както и интерактивни и традиционни информационни табели за бизнес обектите и др. Ще се търси и решение за изграждане на безконфликтно кръстовище на този общински път с главен път I-1 / Е-79 София – Кулата при Медика.
- Предвиждам и цялостна пътна рехабилитация на участъкът на общински път BLG1236 от изграденият лот 4 на АМ „Струма” до село Ново Делчево, както и общински път BLG1241 за село Дамяница и жп. гара Дамяница.

 

Енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради

Град Сандански е включен в Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ с мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради. С тях обликът на Сандански ще бъде модернизиран. Ще се стигне до намаляване на разходите за отопление, охлаждане и осветление на гражданите и публичните институции. По тази програма предвиждам:
- Саниране сградите на Културен дом, РПУ и Пожарна служба, училища, детски градини, други.
- Извън Националната програма за енергийна ефективност след кандидатстване и подбор саниране и на многофамилни жилищни сгради построени преди 1999 г.

 

По-малко депонирани отпадъци – чрез оползотворяване и рециклиране

Европейската политика за намаляване на депонираните отпадъци до 2020 г.налага предприемане на мерки. В това число усилията ми ще бъдат съсредоточени към:
- изграждане на система за компостиране на биоразградими отпадъци, система за вторично сепариране на вход регионално депо, както и подобряване на сега действащата система за разделно събиране на отпадъци.
- Създаване на звено от инспектори за упражняване на контрол и санкциониране на неспазващите принципите за разделно събиране на отпадъците.
- Изработване на детайлен мониторинг и контрол за опазване чистотата на община Сандански.

 

Енергийна инфраструктура

Основен фокус ще бъде даден на процеса на завършване на газификация на град Сандански – чрез реализация на втория етап по изграждане на градската газопреносна система. В тази връзка ще работя за:
- цялостно газифициране на обществените сгради (детски градини и ясли, училища, Културен дом, административни сгради) в град Сандански за намаляване разходите за отопление от една страна и за намаляване на отделяните вредни емисии във въздуха от друга.
- за изграждане на системи от възобновяеми енергийни източници за обществените сгради общинска собственост, в това число: соларни системи за битова-гореща вода, автономни соларни системи за производство и съхраняване на ел. енергия, с цел използването и за осветяване в тъмните часове на фасади на обществени сгради, дворове на училища и детски градини, прилежащи зелени площи.

 

Ключови нови улични, булевардни и пътни артерии

- Реализация на Северна дъга на околовръстен път – Сандански от колелото при Новия Санаториум през „Манастирчето“ до общински път за Лиляново и Попина лъка.
- Изграждане на продължение на бул. „Тодор Каблешков“, като нова бърза връзка на квартал ” Изгрев” и село Поленица с град Сандански.
- Изграждане на Път III – 1906 – в участъка между селата Голешово (община Сандански) и Парил (община Хаджидимово) през Парилската седловина, с цел подобряване на регионалните пътни връзки със съседни общини и изграждането на кратка пътна връзка между ГКПП Кулата и ГКПП Илинден.

 

Подобряване на системите за движение и паркиране в град Сандански

Предвиждам:
- Изработване и реализация на комплексен план за организация на движението в град Сандански. Ще бъде взето под внимание спецификата на съществуващата и планираната нова улична мрежа, режимите и инфраструктурата (съществуваща и потенциална) за паркиране, обществен транспорт.
- Насърчаване на алтернативното придвижване - ходене пеша, каране на велосипед по специализирана алейна мрежа.
- Цялостна хоризонтална и вертикална пътна маркировка, показваща разрешените и забранени места за паркиране.
- Сформиране на общинско звено за контрол при спазване на правилата за паркиране. За целта ще бъде предоставена специализирана техника.

 

Реконструкция, модернизиране и развитие на съществуващите промишлени и индустриални зони в община Сандански

Привличането на чуждестранни и местни инвестиции, създаващи работни места е от важно значение за общинската икономика. Благоприятното разположение на съществуващите индустриални и промишлени зони (непосредствено на АМ „Струма” и до жп. гара) в община Сандански е съществен фактор за привличането им. За да се повиши атрактивността и конкурентоспособността на локациите в община Сандански предвиждам комплекс от мерки, а именно:
- Реконструкция на уличната и пътната мрежи в промишлените зони.
-Изграждане на улично осветление.
-Поставяне на информационни табели.
-Облагородяване на зоните за отдих.

 

Социални дейности

Действащата система от социални услуги на територията на община Сандански към настоящия момент обхваща и отдалечени населени места. Социалният и домашен патронаж, както и работата на социалните асистенти и други дейности свързани с грижа за хората в специални нужди и в следващите години ще бъдат сред приоритетите ми. Ето защо, ще работя за:
- Изграждане на дом за възрастни и самотни стари хора в община Сандански, с оглед подпомагането им и в отговор на съществуващото търсене на тази специфична социална услуга.
- Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца, като част от националната политика за предлагане на социални услуги.
- Създаване на кухня за социално слаби и стари хора.
- Подпомагане процеса на социална интеграция на хората с увреждания, чрез подкрепа за създаването на защитени работни места, както и включването им в икономическия живот на община Сандански.

Предвиждам и:
- Създаване на Младежки образователен център. В него младите хора от региона в неформална обстановка да придобиват специфични знания и умения и да прекарват свободното си време.

 

Образование

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.” акцентът ми ще бъде към:
- Продължаване процеса на модернизиране на общинската образователна инфраструктура.
- Развитие на алтернативни форми на обучение през целия живот.

 

Култура и културна инфраструктура

Ще продължа политиката за утвърждаване на Дома на културата като надобщинско и регионално културно средище. В това число. Ще направя:
-Реконструкция на съществуващата сграда „Дом на културата” в град Сандански.
-Модернизиране на „Дом на културата” в град Сандански в Конгресен център. Целта е създаване на възможности за развитие на конгресен туризъм.
И още:
- Реконструкция и модернизация на „Летен театър” град Сандански с цел , привличане на нови културни събития, в това число: концерти, фестивали, театрални постановки и други.

 

Спорт и спортна инфраструктура

Насърчаване на масовият спорт сред всички възрасти е сред другите приоритети на програмата ми. Ето, защо предвиждам:
- Модернизиране на съществуващите спортни съоръжения общинска собственост: стадиони, училищни спортни зали и площадки, квартални спортни площадки с цел популяризиране на спорта сред децата и младежите.
- Изграждане на многофункционална спортна зала. В проекта ще бъде заложен комплексното й предназначение – за спорт и културни мероприятия.

 

Селищно благоустройство

За подобряване качеството на живот ще работя за:
- Изграждане и реконструкция на улици и площади в община Сандански по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.
- Разширяване обхвата на изградената система за видеонаблюдение, с цел сигурност и в малките населени места в община Сандански.
- Реконструкция на Кооперативния пазар в Сандански.

 

Подобрения във ВиК сектора

- Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води- Сандански по изготвен и одобрен идеен проект по ОП „Околна среда”.
- Рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа в община Сандански.
- Изграждане на нова ВиК мрежа в община Сандански.

Решаване на проблеми от различен характер във всички населени места на община Сандански.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Видяна 2521 пъти
Рейтинг
(6 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.