fbpx
Вторник, 18 Март 2014 00:00 Written by 

УПИ III за жилищно строителство, кв.1 по действащия подробен устройствен план на село Вълково

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение №156/25.04.2013г. на Общински съвет - Сандански и Заповед № СПЕ- 144/ 13.03.2014г. на Кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ УПИ III /урегулиран поземлен имот три/ за жилищно строителство, кв.1 /едно/ по действащия подробен устройствен план на село Вълково, община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед №5/ 20.02.1995г., незастроен, целият с площ 393 /триста деветдесет и три/ кв.м. и граници: север - УПИ I, изток - УПИ II, юг - улица, запад - улица, при следните условия:
Начална тръжна цена на имота - 2 358 лв /две хиляди триста петдесет и осем лв/.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2%, данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% - данък върху добавената стойност.

Депозит за участие в търга в размер на 240 лв. /двеста и четиридесет лв./
Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.
Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 09.04.2014г. от 10:00 часа.
Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12:00 часа на 08.04.2014г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.
Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.
За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

Видяна 1330 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.