fbpx
Вторник, 18 Март 2014 00:00 Written by 

УПИ III за жилищно строителство, кв.1 по действащия подробен устройствен план на село Вълково

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение №156/25.04.2013г. на Общински съвет - Сандански и Заповед № СПЕ- 144/ 13.03.2014г. на Кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ УПИ III /урегулиран поземлен имот три/ за жилищно строителство, кв.1 /едно/ по действащия подробен устройствен план на село Вълково, община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед №5/ 20.02.1995г., незастроен, целият с площ 393 /триста деветдесет и три/ кв.м. и граници: север - УПИ I, изток - УПИ II, юг - улица, запад - улица, при следните условия:
Начална тръжна цена на имота - 2 358 лв /две хиляди триста петдесет и осем лв/.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2%, данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% - данък върху добавената стойност.

Депозит за участие в търга в размер на 240 лв. /двеста и четиридесет лв./
Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.
Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 09.04.2014г. от 10:00 часа.
Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12:00 часа на 08.04.2014г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.
Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.
За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

Видяна 1265 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.