fbpx
Вторник, 18 Март 2014 00:00 Written by 

№ 018043 в местността „Андъка”, землище на село Склаве

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и Решение № 444 / 19.12.2013г. на Общински съвет - Сандански и Заповед № СПЕ-150 / 13.03.2014г. на Кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот № 018043 (нула, осемнадесет, нула, четиридесет и три) в местността „Андъка”, землище на село Склаве с ЕКАТТЕ 66785, община Сандански, област Благоевград с площ 2.055 дка (два дка петдесет и пет кв.м.), начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: шеста, граници и съседи: имот № 018042 лозе на Борислав Костадинов Попов, имот № 018034 полски път на община гр.Сандански, имот № 000150 полски път на община гр.Сандански, при следните условия:
Начална цена на имота – 2 290 (две хиляди двеста и деветдесет) лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2% и данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2%.
Депозит за участие в търга – 230 (двеста и тридесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.
Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 09.04.2014г. от 15.00 часа;
Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 08.04.2014г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.
Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.
За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

Видяна 1527 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.