fbpx
Вторник, 18 Март 2014 00:00 Written by 

Представляващ неурегулиран поземлен имот № 081008 в местността „Средоко”, землище на село Плоски

ОБЩИНА САНДАНСКИ

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и Решение № 436 / 19.12.2013г. на Общински съвет - Сандански и Заповед № СПЕ-147 / 13.03.2014г. на Кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот № 081008 (нула, осемдесет и едно, две нули осем) в местността „Средоко”, землище на село Плоски с ЕКАТТЕ 56839, община Сандански, област Благоевград с площ 3.240 дка (три декара двеста четиридесет квадратни метра), начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: пета, граници и съседи: имот № 081007 лозе на насл. на Стоян Петров Михайлов, имот № 000494 овцеферма на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 000381 гор. стоп. тер. на /ОЗДП/ - ТП „ДГС Сандански”, при следните условия:
Начална цена на имота – 2 648 (две хиляди шестстотин четиридесет и осем) лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2% и данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2%.
Депозит за участие в търга – 270 (двеста и седемдесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.
Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 09.04.2014г. от 11.30 часа;
Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 08.04.2014г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.
Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.
За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

Видяна 1329 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.