fbpx
Четвъртък, 06 Юли 2017 10:17 Written by 

Уведомление за инвестиционно предложение от Георги Благоев Георгиев, управител на „АЛЕКС-АВ” ЕООД

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ГР. БЛАГОЕВГРАД

КОПИЕ

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА САНДАНСКИ У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

 

от Георги Благоев Георгиев, управител на „АЛЕКС-АВ” ЕООД, гр. Сандански, Булстат 811209525.
Адрес на управление: гр. Сандански, ул. Никола Вапцаров 43, ап.12
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Лице за контакти: Димитринка Мешкова, 0895 71 03 38

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че фирма „АЛЕКС – АВ” ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуващата сграда в предприятие за производство на имитиращи млечни продукти.“.
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението: Предприятие за производство на имитираци млечни продукти
2. Суровини – Сухо мляко ,палмова мазнина ,сол,суха закваска,вода
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
- обща използвана площ: застроената площ на пристройката около 500м2;РЗП – 1000м2, сутерен – 500м2
- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.) : Имотът се намира в промишлена зона, чиято техническа инфраструктура е изградена. В имота е изграден водопровод и канализация. Електрозахранването осигурено от собствен трафостст.
- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: Предвиждат се изкопни работи за изпълнение на сутерена и ивичните основи на сградата с дьлбочина до 80см и ширина до 40см .
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон : План за застрояване и регулация , одобрена със Заповед №АБ-46/27.06.202014г. на Кмета на Община Сандански.. Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществи в рамките на имота и не се предвижда развитие, засягащо съседни или други територии
4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)
- населено място: гр.Сандански
- община: Сандански
- квартал: 1, Стопански двор „Мацкова градина”, местност „Друма”, землище на гр. Сандански
- номер на поземлен имот/и: парцел VІІ(седми)
- собственост: „ АЛЕКС – АВ” ЕООД
- близост до или засягане на защитени територии: няма
- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: няма
- очаквано трансгранично въздействие: не се очаква
- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: пътната инфраструктура е съществуваща – общински път за жп гара Сандански.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)
По време на строителството ще се ползват вода, инертни материали, строителни материали, електрическа енергия, а по време на експлоатация – вода, електрическа енергия,
- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди : няма
- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) : използва се изградената ВиК мрежа на Промишлена зона Сандански и площадковата ВиК мрежа в имота, изградена за съществуващия цех, предмет на пристрояването.
6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очакват
7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
- ще се генерират битови отпадъци и отпадъци по време на строителството
- предвиждания за тяхното третиране: ще се извозват от общинската фирма по сметосъбиране и сметоизвозване – „Стройкомтранс“ ЕООД на депото за твърди битови отпадъци в м.“Могилата“ – гр.Сандански, а строителните отпадъци на определеното от ОбА-Сандански място, описано в строителното разрешение.
- отпадъци от производство по време на експлоатацията:
Производствени отпадъци:
• 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки – Очаква се генерирането на този вид отпадък на площадката – от опаковани суровини и материали за производството, в количество 0,03 тона/ год.
• 15 01 02 Пластмасови опаковки – Очаквано количество генериран на площадката, такъв отпадък от доставени за производството суровини и материали – 0,012 т/ год.
• 15 01 04 Метални опаковки – метални боксове за съхранение на готова продукция. Очаквано годишно количество – 0,13 тона. Очаквано количество генериран на площадката, такъв отпадък – негодни за употреба боксове. – 0,012 т/ год.
• 20 01 11 Текстилни материали – това са негодни цедила, които се използват при производството на готовия продукт. Материал – 100% памук (тензух). Използват с многократно, след изпиране. Очаквано годишно количество 0,002 тона.
• 20 01 21* флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; Количество: 1-2бр/год – 0,002т/год
• 20 01 39 пластмаси(от опаковъчно фолио); Очаквано годишно количество – 0,02 тона. Очаквано количество генериран на площадката, такъв отпадък от доставени за производството суровини и материали – 0,02 т/ год.
• 20 03 01 Смесени битови отпадъци –отпадат от обслужващя персонал. Това са хранителни отпадъци, хартия, пластмасови опаковки (чаши, полиетиленови торбички) и смет. Очаквано годишно количество 0,8 тона/год.
Прогнозните годишни количества и начина на управление на отпадъците, формирани от дейността на предприятието и повлияни от инвестиционното предложение са дадени в таблицата, по-долу

№ Вид на отпадъка Код на отпадъка Количества годишно Начин на третиране
1. Хартиени и картонени опаковки 15 01 01
-0,03 тона -Сключен договор с организация за оползотворяване на отпадъци и опаковки
-Събира се ежедневно и се съхраняват временно в обособен, склад до предаването им за оползотворяване
2. Пластмасови опаковки 15 01 02
-0,012 тона
-Сключен договор с организация за оползотворяване на отпадъци и опаковки
-Съхраняват се временно, до предаването им за рециклиране в полиетиленови чували, в обособен склад
3. Метални опаковки 15 01 04 -0,13 тона

-0,012 тона - Сключен договор с организация за оползотворяване на отпадъци и опаковки -Съхраняват се временно, до предаването им за рециклиране, в обособен склад
4. Текстилни материали 20 01 11 0,002 тона Негодните цедила се изпират и събрани в полиетиленови чували се изхвърлят в контейнера за ТБО
5. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 20 01 21* 0,002 тона Временно ще се съхраняват в обособен склад до предаването им за обезвреждане на фирми притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО
6. Пластмаси(от опаковъчно фолио) 20 01 39 0,02 тона

0,02 тона -Сключен договор с организация за оползотворяване на отпадъци и опаковки
-Съхраняват се временно, до предаването им за рециклиране в полиетиленови чували, в обособен склад
7. Смесени битови отпадъци 20 03 01 0,8 тона Временно се съхраняват в контейнер до извозването им на общинско депо за ТБО Сандански


8. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени) са : – битови – 0,10л/сек , 3куб/месец
- предвиден начин на тяхното третиране : в съществуващата канализация.
- производствени води
Предвидена е ЦИС. Принципът на действие на ЦИС е първо измиване с алкален препарат, изплакване и след това измиване с киселинен препарат и изплакване.
Предвидените алкални препарати за измиване съдържат натриев хипохлорит и натриев хидроокис, а на киселинна основа- азотна киселина. Тъй като в концентриран вид, при доставката, тези препарати имат корозивно действие, те ще се съхраняват в специален склад, с ограничен достъп, в оригиналните им опаковки от производителя. Приготвянето им за употреба ще става в специализирано помещение, като се спазват съответните технологични инструкции и инструкциите за безопасност, разработени на основа информацоионните листове за безопсност. Готовите за употреба препарати са в много ниска концентрация от 0,5 до 1,5 %. Тези препарати не съдържат ПАВ (повърхностно активни вещества) и не са запалими.
Промивните води ще се отделят в ЦИС и след неутрализация се включват във фуния, свързана с площадковата канализация. След преминаване през локално пречиствателно съоръжение – Мазниноуловител, производствените отпадни води ще се събират в общ колектор с битовофекалните от площадката и ще се заустват в канализационната система на гр. Сандански.
Ниската концентрация на измиващите препарати и неутрализацията им до нормално pH, както и пречистването в мазниноуловителя гарантират, че канализацията няма да бъде замърсена с опасни вещества и осъществяването на инвестиционното предложение, няма да доведе до замърсяване на повърхностния воден обект, в който се зауства канализацията на гр. Сандански – р. Струма.
Съгласно данни, публикувани в т. 3.3.5.1.2. от Reference Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries, January 2006, количествата на производствените отпадъчни води са от 1 до 2 л/кг преработено мляко. Тези води се формират от измиване на помещения и технологични линии.
Очакваното количество отпадъчни води на ден от дейността на обекта ще възлиза на около 4 куб.м./ден.
Обектът няма да бъде източник на замърсяване на повърхностни и подземни води, тъй като не се очакват разливи и замърсявания с опасни вещества.
9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)
Не се предвижда
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.
ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):
Не се изисква
Прилагам: Приложения:
1. Нотариален акт № 123, том 3, дело 905/1996год
2. Скица № 310/ 08.06.2017г.


Дата: 03.07.2017г.
Уведомител:

 

 

Видяна 1246 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.