fbpx
Петък, 10 Февруари 2017 09:52 Written by 

Оранжерии със система за капково напояване в пи № 009002, 009004, 009009 /образувани от пи №009007, 009006 и 009005/ в местността „Линията“, землище на с.Самуилово, община Петрич.

До Директора на РИОСВ-Благоевград

До Кмета на Община Петрич

До Кмета на с.Самуилово

 

Уважаеми г-н Георгиев,

Уважаеми г-н Бръчков,

Уважаеми г-н Стоянов,

 

 

Във връзка с писмо изх.№4454/3/ от 30.01.2017г.  на РИОСВ-Благоевград, приложено представяме Ви:

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно Приложение №2 къмчл.6 от Наредбата за ОВОС

 

Обект: Оранжерии със система за капково напояване в пи № 009002, 009004, 009009 /образувани от пи №009007, 009006 и 009005/ в местността „Линията“, землище на с.Самуилово, община Петрич.

 

І.Информация за контакт с възложителя:

Николай Григоров Илиев

Пълен пощенски адрес: с.Самуилово, ул.“Цар Симеон Велики“ №9

Телефон:0898 61 61 09  , ел. поща (е-mail): Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакти: арх. Васка Стоянова Терзиева, гр.Сандански, ул.“Първи май“№40, тел. 0898616109, askone @abv.bg

           

ІІ.Характеристика на инвестиционното предложение:

 

1.Резюме на предложението.

С настоящият проект се предвижда изграждане на оранжерии със система за капково напояване в пи № 009002, 009004, 009009 /образуван от пи №009007, 009006 и 009005/ в местността „Линията“, землище на с.Самуилово, община Петрич“  по чл.2 от ЗОЗЗ . Площта на имотите е както следва: 009009  - 8,780дка; 009004 – 5.795дка; 009002 – 5.399дка. Предвижда се на основание чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ и чл.3, ал.2 от ППЗОЗЗ без промяна на предназначението в имота да се разположат оранжерии и съоръженията необходими за експлоатацията им а именно: система за капково напояване. Оранжериите представляват метална сглобяема конструкция с покритие от полиетилен с площ 7.9 дка в имот 009009 и 009004, предствляваща блок 1, блок 2 – 3.2дка в пи 009009 и 3,5дка в пи 009002.  Отопление на оранжериите не се предвижда. За напояване на зеленчуковите насаждения се предвижда изграждане на система за капково напояване захранена с вода  от техническата инфраструктура на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София съгласно предварителен договор за доставка на вода за напояване №122/2.12.2016г. В оранжерията ще се отглеждат домати, краставици,зеле, чушки, като културите се редуват периодично. По технология за обработването на зеленчуците са необходими брой работници и персонал както следва:

-          за краставици – 1(един) работник за 1.1 дка;

-          за домати - 1(един) работник за 1.4 дка;

т.е в най-натоварените летни месеци се предвижда в оранжериите да работят до 11 човека. За нуждите на работниците ще бъде осигурена бутилирана питейна вода и химическа тоалетна. Предвидено е монтирането на фургон за охрана на обекта.

Имотите ще бъдат оградени с лека ограда от бетонови колове през 2м и метална поцинкована мрежа с квадрати 5х5см с височина до 2м. Общата дължина на оградата на имот 009002 е 306м. Общата дължина на оградата на имоти 009009 и 009004 е 477м.

 

2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Създаването на оранжерията има за цел развитие на земеделското стопанство, чрез отглеждането и обработката на зеленчуци (предимно краставици, домати и салата), с което да се увеличи общото годишно производство на зеленчуци. С настоящата инвестиция се цели осигуряване на независимост на дейността по обслужването и обработките на насажденията, повишаване конкурентоспособността на пазара чрез модернизирането на производствените условия, допринасящи за производството на висококачествени земеделски продукти при ниска себестойност, подобряване опазването на околната среда чрез прилагане на екологосъобразна земеделска технология, опазваща компонентите на агро екосистемите и понижаваща ефекта на антропогенното въздействие върху тях.

Осъществяването на инвестиционното намерение ще има социален ефект със създаване на около нови работни места, ще спомогне за развитие на малкия бизнес на територията на общината.

                           

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствени или друг план дейности.

Няма връзка с други одобрени устройствен или друг план. Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществи в рамките на имота и не се предвижда развитие, засягащо съседни или други територии.

 

4.Подробна информация за разгледани алтернативи.

Посоченият имот е собственост на възложителя т.е. възложителя може да реализира дейността си само в рамките на имотите № 009002, №009004 и №009009 в м. „Линията“, землище на с. Самуилово, община Петрич. Възложителят не разполага с други имоти в които да осъществи дейността. В тази връзка изграждането на обекта на друго място не може да се осъществи.

Предвид изложеното не са разглеждани други алтернативи

 

5. Местоположение на площадката  ,включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

 

- населено място: с. Самуилово.

- община: Петрич.

-  квартал: м.“Линията“

- номер на поземлен имот/и: имот  № 009002, №009004 и №009009

- собственост: на Григор Николов Илиев, отдадени под аренда на Николай Григоров Илиев с договор за аренда от 30.11.2016г. за срок от 8год.

- близост до или засягане на защитени територии: няма

- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: няма

- очаквано трансгранично въздействие: не се очаква

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: пътната инфраструктура е съществуваща, имот 000022 полски път на Община Петрич.

 

- географски координати в 2005 UTM 27(6) зона 35

-          TYP      N              Y             X

-                 31       1    8478947.20    4459203.10

-                 31       2    8478970.40    4459193.30

-                 31       3    8478993.50    4459184.50

-                 31       4    8479006.10    4459181.30

-                 31       5    8478947.40    4459097.50

-                 31       6    8478937.70    4459114.00

-                 31       7    8478915.90    4459126.20

-                 31       8    8478902.60    4459143.10

-                 31       9    8479051.40    4459170.30

-                 31      10    8479106.90    4459157.50

-                 31      11    8479038.30    4459055.60

-                 31      12    8479018.80    4459075.60

-                 31      13    8478997.30    4459091.60

-                 31      14    8479048.70    4459047.20

-                 31      15    8479052.30    4459029.90

-                 31      16    8479061.40    4459009.80

-                 31      17    8479085.10    4459058.10

-                 31      18    8479118.10    4459047.20

-                 31      19    8479127.40    4459067.40

-                 31      20    8479172.70    4459117.90

-                 31      21    8479167.80    4459137.20

-                 31      22    8479141.60    4459145.90

-                 31      23    8479116.60    4459154.20

 

По време на строителството няма да се използват временни площадки за съхранение на строителни материали и други извън границите на имота, а ако се наложи такова ще бъде изискано разрешително от ОбА-Петрич по реда на чл.56 от ЗУТ и чл.65 от ЗОС.

 

6.Описание на основните процеси, капацитет.

                 Предвижда се на основание чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ и чл.3, ал.2 от ППЗОЗЗ без промяна на предназначението в имота да се разположат оранжерии и съоръженията необходими за експлоатацията им а именно: система за капково напояване.

                 Оранжериите представляват метална сглобяема конструкция с покритие от полиетилен с площ 7.9 дка в имот 009009 и 009004, представляваща блок 1, блок 2 – 3.2дка в пи 009009 и 3,5дка в пи 009002.

Отопление на оранжерията не се предвижда.

               За напояване на зеленчуковите насаждения се предвижда изграждане на система за капково напояване захранена с вода  от техническата инфраструктура на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София съгласно предварителен договор за доставка на вода за напояване №122/2.12.2016г. В оранжерията ще се отглеждат домати, краставици, зеле, чушки, като културите се редуват периодично. По технология за обработването на зеленчуците са необходими брой работници и персонал както следва:

-          за краставици – 1(един) работник за 1.1 дка;

-          за домати - 1(един) работник за 1.4 дка;

т.е в най-натоварените летни месеци се предвижда в оранжериите да работят до 10 човека. За нуждите на работниците ще бъде осигурена бутилирана питейна вода и химическа тоалетна. Предвидено е монтирането на фургон за охрана на обекта.

Имотите ще бъдат оградени с лека ограда от бетонови колове през 2м и метална поцинкована мрежа с квадрати 5х5см с височина до 2м. Общата дължина на оградата на имот 009002 е 306м. Общата дължина на оградата на имоти 009009 и 009004 е 477м.

                По време на изграждането на системата за капково напояване не се очакват значителни въздействия върху околната среда в района. Хумусния пласт няма да бъде нарушен, тъй като след обратното засипване на фундаментите на конструкцията, хумусът ще се разстелен отново над изкопите.

                След  изграждането на  оранжериите в тях ще се засаждат зеленчуци – предимно краставици, домати и салата, като културите ще се редуват периодично с цел да не се износва почвата. Зеленчуците ще се отглеждат сезонно, според вида им.

                Основните процеси ще се състоят в следното: отглеждане на разсад, разсаждане на културата, манипулация по окопаване, подхранван и пръскане. Есенно-зимна култура ще се засява салата, през месец февруари ще се разсаждат домати и краставици, като през месец юли приключва беритбата им, след което през месец август ще се засяват пред култури / корнишони/.

                Интензитет на оранжерийното производство – до 3 култури.

               За подхранване на растенията ще се ползват листни разтворими торове, като видове - фосфорни, калциев нитрат и калиев нитрат с разходна норма от 2,5 до 4,0 кг на дка в зависимост от големината на растенията. Торовете ще се доставят в разфасовки за еднократно ползване и ще се ползват без да се съхраняват на площадката.

               При отглеждането на зеленчуците в оранжериите ще се използват добри растително защитни практики.

               За растителна защита от болести по домати ще се ползват някой от следните препарати: профилактично с контактни препарати: бордолезов разтвор - 1%, Шампион ВП - 0,15%, Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15%, Дитан М-45 - 0,2%, Дитан ДГ - 0,2%, Санкоцеб 80 ВП - 0,3% и др. След появата на първите признаци на болестта по листата ще се прилагат системно действащи препарати с лечебен ефект: Верита ВГ - 0,15%, Икуейшън про - 0,04%, Корсейт М ДФ - 0,25%, Корсейт Р ВП - 0,25%, Полирам ДФ - 0,2%, Превикур 607 СА - 0,25%, Ридомил голд МЦ 68 ВГ - 0,25% и др.

               За растителна защита от неприятели по домати ще се ползват някой от следните препарати: биоинсектициди (Ним Азал Т/С, Дипел ВП, Афърм 095 СГ), или контактни инсектициди като Децис 2,5 ЕК, Требон 30 ЕК, Фюри 10 ЕК, Карате Зеон и др.

               За растителна защита от болести по краставици ще се ползват някой от следните препарати: Куадрис 25 СК - 0.075%;  Ридомил голд МЦ 68 ВГ - 0.25%, Корсейт М ДФ - 0.25%, Акробат МЦ - 0.1% Байфидан 250 ЕК - 0,02%, Вектра 10 СК - 0,03 %, Топаз 100 ЕК - 0,03%, Топсин М 70 ВП - 0.05%, Фоликур 250 ЕК - 0,05%, Шавит 25 ЕК - 0,02% и други.

               За растителна защита от неприятели по краставици ще се ползват някой от следните препарати: Вазтак нов 100 ЕК-0,03%; Моспилан 20 СП, Газел-0,02%; Децис 2,5 ЕК-0,05%; Нуреле Д-0,1%, Суми алфа 5 ЕК – 0,02%, Суперсект 10 ЕК- 0,03%.

Препаратите се доставят  на разфасовки за еднократно пръскане и не се предвижда съхраняването им на площадката.

               Всички препарати за растителна защита са разрешени за употреба в Република България.

                За напояване на зеленчуковите насаждения се предвижда изграждане на система за капково напояване захранена с вода  от водопреносната мрежа на „Напоителни системи” ЕАД – Клон „Струма – Места”, гр.София от съществуващ изпускател на язовир „Валтата“ . За поливане на зеленчуковите насаждения ще се използват до 80м3 /дка  вода за година съгласно сключения договор.

Прилагаме Предварителен Договор за доставка на вода за напояване  № 122 от 02.12.2016 год. с „ Напоителни системи” ЕАД гр. Дупница.

                В най-натоварените летни месеци се предвижда в оранжериите да работят до 11 човека.

Битовите отпадъчни води от селскостопанската постройка ще бъдат заустени във водоплътна изгребна яма, ситуирана в южната част на имота. Отпадъчните води и утайките от водоплътната изгребна яма периодично ще се извозват до ПСОВ на база сключен договор от лицензирана за този вид дейност фирма.

- обща използвана площ: оранжерии с обща площ 15дка.

- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.) : 

Нова пътна инфраструктура не е необходимо да се изгражда.Няма да се захранват с ток или да се отполяват.

- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:   изкопни работи се предвиждат за изграждане на ивичните фундаменти на застрояването с дълбочина до 80см.

 

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Няма да бъде изграждана нова и няма да бъде променяна съществуващата пътна инфраструктура. За достъп до имота ще се използват съществуващят полски път – имот №000022

 

8.Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо ползване.

Етапи на реализиране не инвестиционното предложение:

·               Изготвяне на работни проекти, одобряване и получаване на разрешение за строеж;

·               Изграждане на обекта;

·               Експлоатация.

Дейностите по строителството включват:

            - вертикална планировка на терена;

            - строителни и монтажни работи;

Обекта ще се изгради и пусне в експлоатация на един етап.

Към момента не можем да определим точния срок за започване на строителството.

Обекта ще се изгради приблизително за 2 месеца.

9.Предлагани методи за строителство.

Строителните работи ще бъдат извършвани ръчно и механизирано.

Ще се използват традиционни методи прилагани в строителството

10.Природни ресурси , предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството ще се използват следните природни ресурси: филц, пясък, дървен материал и вода в количества, необходими за изграждането на обекта. Точна информация за необходимите количества строителни материали ще се получи след изготвяне на работния проект.

За изграждането на обекта ще се използват: бетон и други строителни смеси и материали. Същите ще се ползват под формата на готови строителни изделия.

По време на експлоатацията ще се използва вода за поливане на зеленчуковите насаждения.

Вода за напояване ще се вземе от преносната мрежа на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София в количество до 80 м3   /дка за година

11.Отпадъци ,които се очаква да се генерират – видове количества и начин на третиране.

- които се очаква да се генерират /по време на строителството и експлоатацията на обекта/:

·              Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 - код на отпадъка 17 05 04;

·              Минимално количество изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 – код на отпадъка 17 05 06;

·               Смесени битови отпадъци в количество около 7,5 м3/год. – код на отпадъка 20 03 01;

·               Отпадъци от растителни тъкани в количество 25,5 м3/год. - код на отпадъка 02 01 03.

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 в количество около 3 м3 /год– код на отпадъка 17 01 07;
Отпадъци от стъкло в количество около 3м3/год- 170202
·               Отпадъци от опаковки хартиени и картонени 25м3/год– 150101

·               Отпадъци от пластмасови опаковки 12м3/год - 150102

- предвиждания за тяхното третиране:

Излишните земни маси, почва и камъни ще бъдат депонирани на депото за строителни отпадъци. Битовите отпадъци се събират и извозват до регионалното депо от фирмата извършваща съответните услуги в община Сандански. Отпадъците от опаковки  ще бъдат предавани лица, извършващи дейностите по чл.12 от ЗУО. Растителните отпадъци ще бъдат извозвани до новопроектираната компостиращата инсталация на Община Сандански, на определеното от общината място  и няма да се извършва компоста на обекта. При полагане на системата за капково напояване няма да бъдат генерирани отпадъци.  Амбалажните материали, предвидени да се ползват са за многократна употребаи не генерират отпадък. Начинът на третиране на отпадъците да се съобрази с изискванията, разписани в чл. 6, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.), а именно приоритетния ред (йерархия) при управлението им. За отпадъците, образувани в процеса строителството на новите следва да се осигури последващо оползотворяване, съобразено с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО (Наредба за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89/2012 г.). Дейностите по събиране, подготовка преди оползотворяване и рециклиране на СО, както и площадките, на които се извършват тези дейности, трябва да отговарят на минимално заложените изисквания в приложение № 12 към Наредбата. Третирането на строителните отпадъци следва да се извършва съгласно План за управление на строителните отпадъци, включен в обхвата на инвестиционните проекти по глава осма от Закона за устройство на територията, одобрен по реда на чл. 11, ал. 4 от ЗУО.

 

12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

12.1. Мерки за намаляване на запрашеността на територията на строителния обект.

12.2. Да се спазва технологичната и производствена дисциплина.

12.3. При извършването на строителните работи да се използва изправна механизация. Да не се извършват ремонти на място, както и зареждане с горива и масла.

12.4. Да не се допуска замърсяване със отпадъци на прилежащите терени.

12.5. Да се поддържа необходимата чистота в обекта и прилежащите терени.

12.6. Да не се допуска разпиляване и разхвърляне на отпадъци извън съдовете за смет.

o Отпадъците да се предават само на фирми притежаващи разрешително за дейности със съответния отпадък.

 

13.Други дейности свързани с инвестиционното предложение (например добивна строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство,третиране на отпадъчните води).

Не се предвижда добив на строителни материали, както и други природни ресурси.     

                                От дейността на обекта няма да се генерират отпадъчни води.Няма да се захранват с ток, ако е необходимо ще се ползва генератор.

 

14.    Необходимост от други разрешителни,свързани с инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение за строителство подлежи на съгласуване и разрешаване по реда на ЗУТ.

15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Замърсяване и дискомфорт на околната среда в най-голяма степен ще се прояви по време на строителството,а именно:

-шумово натоварване от строителната механизация,която ще се използвана обекта;

- замърсяване на атмосферния въздух в района на площадката от нетоксичен прах и изгорели газове от двигатели с вътрешно горене на строителната механизация, която ще се използва при изграждане на обекта;

По време на експлоатацията не се очаква замърсяване на околната среда.

Замърсяване и дискомфорт на околната среда в най-голяма степен ще се прояви по време на строителството, а именно:

- шумово натоварване от строителната механизация, която ще се използва на обекта;

- физическо увреждане на почвата в района на строителната площадка;

- замърсяване на атмосферния въздух в района на площадката от нетоксичен прах и изгорели газове от двигатели с вътрешно горене на строителната механизация, която ще се използва при изграждане на обекта;

 

16.Риск от инциденти.

Риск от инциденти е възможен по времена строителството. В тази връзка към работния проект ще бъде приложен план за безопасност и здраве изготвен съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2004год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Възможен е разлив на петролни продукти от неизправна механизация. За целта е необходимо да се използва изправна строителна механизация, както и да не се извършва смяна на отработените масла на строителната площадка.

Риск от инцидент може да възникне и при пожар .Мерки и средства за предотвратяване на пожари – създаване на инструкции запожарна безопасност. Експлоатационните мероприятия обхващат:забрана за пушене и палене на огън в района на обекта,съхраняванетона горимите материали да става на определените за целта места.

           

ІІІ.Местоположение на инвестиционното предложение.

 

1.План, карти и снимки ,показващи границите на инвестиционното предложение ,даващи информация за физическите , природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Прилагаме скица на имота в мащаб 1: 1000 . Горецитираните имоти, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.Същите попадат в границите на защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007г.

Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително въздействие върху природните местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница“.

 

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Изграждането на обекта няма да се отрази върху ползването на съседните терени и не е необходимо да се предприемат специални мерки.

Няма да се променя предназначението на земите за не земеделски нужди.

 

3.Зониране или земеползване съгласно одобрени планове.

Няма одобрен ОУП. Действащия план към момента е план за земеразделяне на землището на с. Самуилово, община Петрич.

 

4.Чувствителни територии в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Горецитираните имоти, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.Същите попадат в границите на защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007г.

Имоти № 009002,№ 009004, №009009, м. „Линията“, землище на с. Самуилово, община Петрич не попадат в гранците на зони за защита на водите, видно от Становище изх.№П-01-526/20.01.2017г.на Басейнова дирекция „ЗБР“

 

4а.Качество и регенеративна способност на природните ресурси.

Районът, в който е предвидено да се реализира инвестиционното намерение  се характеризира със следното:

Растителността е предимно ливадна, характерна за необработваеми земи, каквито са в района и която се характеризира с добра пластичност. Тази растителност може да се възобновява в кратки срокове.

Животинския свят е представени предимно от видове, които са свикнали и са се адаптирали към човешко присъствие. 

При експлоатацията на обекта единствения природен ресурс, който ще бъде ползван в чист непреработен вид е водата.

Няма да се ползват други природни ресурси.

 

5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Подробна информация за разгледаните алтернативи за местоположение е дадена в т.4 от раздел ІІ-Характеристика на инвестиционното приложение.

 

ІV.Характеристики на потенциалното въздействие /кратко описание на възможните въздействия в следствие на реализацията на инвестиционното предложение/.

 

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата ,както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове ,вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Не се очаква дейността на обекта да се отрази отрицателно върху здравния статус на населението в района.

В съседство няма обекти замърсители на околната среда.

На практика няма да има значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

Повърхностниводи:

При изграждането на обекта няма да бъдат изпускани отпадъчни води. По време на експлоатацията на обекта ще се формират само битово-фекални отпадъчни води, за което е предвидена химическа тоалетна.

 

Оценка на качеството на атмосферния въздух:

За района на разглеждания обект не са правени замервания и няма налични данни за чистотата на атмосферния въздух. Обектът е разположен в район, където няма изградени и не функционират промишлени предприятия и производства, които с дейността си биха нарушили чистотата на въздуха. Дейността на обекта също не предполага замърсяване на атмосферния въздух.

Очакваните замърсители на атмосферния въздух в района на площадката от нетоксичен прах при изграждане на обекта и изгорели газове от двигатели с вътрешно горене на строителната механизация, която ще се използва при изграждане на обекта.

При работа на ДВГ атмосферния въздух се замърсява основно с СО2, малки количества СО, въглеводороди /СНх/, азотни окиси /NОx/, серни окиси /SOх/, нетоксичен прах и др. Количеството и вида на замърсителите се определя  от типа на двигателя, неговата мощност и режим на работа, степен на износване и типа на използваното гориво. Не се очаква замърсяване на атмосферния въздух с оловни аерозоли, тъй като се използват безоловни бензини.

Емисиите от СО, СНх, NOx, SОx, сажди, прах и др. отделяни от строителната механизация са нищожни в сравнение с тези при движение на МПС по пътищата. Те не са опасни за здравето на хората, живеещи в съседство на обекта.

Почви:

Очаква се физическо увреждане на почвата в рамките на строителната площадка в имоти № 009002, №009004 и №009009.

Вредни физични фактори-шум, вибрации:

В района на обекта по настоящем няма източници на шум и вибрации. Не се очаква наднормено шумово натоварване и врамките на самата площадка.

Въздействие върху растителния и животински свят:

Дейността на обекта няма да доведе до пряко унищожаване на местообитания.

Няма негативно въздействие върху миграционните пътища и не се създават миграционни бариери.

Въздействие върху ландшафта:

Ландшафта в района на разглеждания обект се определя като устойчив, тъй като запазва, в условията на антропогенни въздействия, своята структура и свойства, при което изпълнява и определени социално-икономически функции.

Липсата на сериозни замърсители на отделните компоненти на околната среда е предпоставка за добър самоочистващ и възстановителен потенциал на ландшафта.

Въздействия от генерираните отпадъци:

Смесените битови отпадъци се събират в контейнер и се извозват от фирмата извършваща услугите по сметосъбиране и сметоизвозване до депото за ТБО. Растителните отпадъци ще бъдат компостирани на определените от Община Петрич места и компоста няма да се извършва на обекта .

При спазване изискванията на ЗУО, местната нормативна уредба по управление на отпадъците и мерките описани в т. 12, раздел І няма да има значителни неблагоприятни въздействия от генерираните от обекта отпадъци.

 

Въздействие върху природни и защитени обекти:

Не се засягат съществуващи природни и защитени обекти.

В района на разглежданата площадка не се намират исторически, археологически и архитектурни паметници

Като цяло неблагоприятните въздействия от строителството и експлоатацията на обекта ще са незначителни.

 

2.Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Същите попадат в границите на защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007г.

Изграждането на обекта няма да окаже влияние върху защитените зони.

 

3.Вид на въздействието /пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средноидълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.

Вид на въздействието – пряко.

Степен на въздействие – незначителна.

Краткотрайно – само по време на строителството (за негативните въздействия).

Кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.

           

4.Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места/наименование, вид, град, село,курортноселище,брой жители и др./.

Териториален обхват – малък.

Село Самуилово, община Петрич – 911 жители.

           

5.Вероятност от поява на въздействието.

Въздействието (негативното) върху околната среда ще се прояви в най-голяма степен по време на строителството.

 

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

По време на строителството, въздействието ще бъде непрекъснато в рамките на работното време с продължителност около две години (това е срока за извършване на строително-монтажните работи). Обратимо по отношение на всички компоненти на околната среда с изключение на почвите.

По време на експлоатацията на обекта въздействието ще бъде продължително през отоплителния сезон.

 

7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързанис предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

 

7.1.Мерки за намаляване на запрашеността на територията на строителния обект – добро състояние на пътя, технологична дисциплина, изправна механизация.

 

7.2.Да не се допуска замърсяване на прилежащите терени със строителни и всякакви други отпадъци.

 

7.3.Хумусния пласт от почвата да се изземе и депонирана определено място на площадката, като се иззема само от частта, предвидена за трайно застрояване След завършва не настроителството хумусния пласт да се използва при вертикалната планировка.

 

7.4.Строителните отпадъци да се събират на едно определено място на площадката и да не се допуска замърсяване на околните терени с тях. След завършване на строителството да се извозят на депото за строителни отпадъци.

 

8.Трансграничен характер на въздействията.

Негативните въздействия върху компонентите на околната среда са незначителни (минимални) с малък териториален обхват (врамките на строителната площадка). В този смисъл въздействията нямат трансграничен характер.

 

 

 

 

 

--Дата: 08.02.2017г.                                           Възложител/пълномощник:

Николай Илиев Григоров чрез пълномощника арх.Васка Терзиева

                                                                               

 

 

Видяна 1167 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.