fbpx
Понеделник, 05 Декември 2016 09:43 Written by 

Уведомление за инвестиционно предложение от Николай Григоров Илиев

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

ГР. БЛАГОЕВГРАД

 

КОПИЕ:

До КМЕТА на Община Петрич

До КМЕТА на с.Самуилово

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Николай Григоров Илиев

 

Пълен пощенски адрес: с.Самуилово, ул.“Цар Симеон Велики“ №9

Телефон:0898 61 61 09  , ел. поща (е-mail): Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакти и адрес за кореспонденция: арх. Васка Стоянова Терзиева, гр.Сандански, ул.“Първи май“№40, тел. 0898616109, askone @abv.bg

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че  физическото лице  Николай Григоров Илиев има следното инвестиционно предложение:  „Оранжерии със система за капково напояване в пи № 009002, 009004, 009009 /образуван от пи №009007, 009006 и 009005/ в местността „Линията“, землище на с.Самуилово, община Петрич“

Характеристика на инвестиционното предложение:

Резюме на предложението:

С настоящият проект се предвижда изграждане на оранжерии със система за капково напояване в пи № 009002, 009004, 009009 /образуван от пи №009007, 009006 и 009005/ в местността „Линията“, землище на с.Самуилово, община Петрич“  по чл.2 от ЗОЗЗ . Площта на имотите е както следва: 009009  - 8,780дка; 009004 – 5.795дка; 009002 – 5.399дка. Предвижда се на основание чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ и чл.3, ал.2 от ППЗОЗЗ без промяна на предназначението в имота да се разположат оранжерии и съоръженията необходими за експлоатацията им а именно: система за капково напояване. Оранжериите представляват метална сглобяема конструкция с покритие от полиетилен с площ 7.9 дка в имот 009009 и 009004, предствляваща блок 1, блок 2 – 3.2дка в пи 009009 и 3,5дка в пи 009002.  Отопление на оранжериите не се предвижда. За напояване на зеленчуковите насаждения се предвижда изграждане на система за капково напояване захранена с вода  от техническата инфраструктура на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София съгласно предварителен договор за доставка на вода за напояване №122/2.12.2016г. В оранжерията ще се отглеждат домати, краставици,зеле, чушки, като културите се редуват периодично. По технология за обработването на зеленчуците са необходими брой работници и персонал както следва:

-          за краставици – 1(един) работник за 1.1 дка;

-          за домати - 1(един) работник за 1.4 дка;

т.е в най-натоварените летни месеци се предвижда в оранжериите да работят до 11 човека. За нуждите на работниците ще бъде осигурена бутилирана питейна вода и химическа тоалетна. Предвидено е монтирането на фургон за охрана на обекта.

Имотите ще бъдат оградени с лека ограда от бетонови колове през 2м и метална поцинкована мрежа с квадрати 5х5см с височина до 2м. Общата дължина на оградата на имот 009002 е 306м. Общата дължина на оградата на имоти 009009 и 009004 е 477м.

Инвестиционното предложение е ново.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

- капацитет: общата застроена площ : площ 7.9 дка в имот 009009 и 009004, предствляваща блок 1, блок 2 – 3.2дка в пи 009009 и 3,5дка в пи 009002

- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.) : Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Достъпът се осъществява от съществуващи полски път 000022.

- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:  не се Изкопни работи се предвиждат само за фундаменти на металната конструкция на оранжерията с дълбочина до 80см. Взривни дейности не се предвиждат

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:  инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

4. Местоположение:

 (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

- населено място: с.Самуилово

- община: Петрич

-  квартал: местност „Линията“

- номер на поземлен имот/и: 009009,009004, 009002

- собственост: на „Григор Николов Илиев, отдадени под аренда на Николай Григоров Илиев с договор за аренда от 30.11.2016г. за срок от 8год.

- географски координати в 2005 UTM 27(6) зона 35

TYP      N              Y             X

       31       1    8478947.20    4459203.10

       31       2    8478970.40    4459193.30

       31       3    8478993.50    4459184.50

       31       4    8479006.10    4459181.30

       31       5    8478947.40    4459097.50

       31       6    8478937.70    4459114.00

       31       7    8478915.90    4459126.20

       31       8    8478902.60    4459143.10

       31       9    8479051.40    4459170.30

       31      10    8479106.90    4459157.50

       31      11    8479038.30    4459055.60

       31      12    8479018.80    4459075.60

       31      13    8478997.30    4459091.60

       31      14    8479048.70    4459047.20

       31      15    8479052.30    4459029.90

       31      16    8479061.40    4459009.80

       31      17    8479085.10    4459058.10

       31      18    8479118.10    4459047.20

       31      19    8479127.40    4459067.40

       31      20    8479172.70    4459117.90

       31      21    8479167.80    4459137.20

       31      22    8479141.60    4459145.90

       31      23    8479116.60    4459154.20

- близост до или засягане на защитени територии: няма

- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: няма

- очаквано трансгранично въздействие: не се очаква

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: пътната инфраструктура е съществуваща, имот 000022  полски път на Община Петрич

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на експлоатация ще се използва  вода за напояване по време на поливния сезон от техническата инфраструктура на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София съгласно предварителен договор за доставка на вода за напояване №122/2.12.2016г

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди : няма

- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) : няма

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

- които се очаква да се генерират /по време на строителството и експлоатацията на обекта/:

·              Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 - код на отпадъка 17 05 04;

·              Минимално количество изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 – код на отпадъка 17 05 06;

·               Смесени битови отпадъци в количество около 6 м3/год. – код на отпадъка 20 03 01;

·               Отпадъци от растителни тъкани в количество 25,5 м3/год. - код на отпадъка 02 01 03.

·               Отпадъци от опаковки хартиени и картонени 15м3/год– 150101

·               Отпадъци от пластмасови опаковки 7м3/год - 150102

- предвиждания за тяхното третиране:

Излишните земни маси, почва и камъни ще бъдат депонирани на депото за строителни отпадъци. Битовите отпадъци се събират и извозват до регионалното депо от фирмата извършваща съответните услуги в община Сандански. Отпадъците от опаковки  ще бъдат предавани лица, извършващи дейностите по чл.12 от ЗУО. Растителните отпадъци ще бъдат извозвани до новопроектираната компостиращата инсталация на Община Сандански, на определеното от общината място  и няма да се извършва компоста на обекта. При полагане на системата за капково напояване няма да бъдат генерирани отпадъци.  Амбалажните материали, предвидени да се ползват са за многократна употребаи не генерират отпадък. Начинът на третиране на отпадъците да се съобрази с изискванията, разписани в чл. 6, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.), а именно приоритетния ред (йерархия) при управлението им. За отпадъците, образувани в процеса строителството на новите следва да се осигури последващо оползотворяване, съобразено с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО (Наредба за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89/2012 г.). Дейностите по събиране, подготовка преди оползотворяване и рециклиране на СО, както и площадките, на които се извършват тези дейности, трябва да отговарят на минимално заложените изисквания в приложение № 12 към Наредбата. Третирането на строителните отпадъци следва да се извършва съгласно План за управление на строителните отпадъци, включен в обхвата на инвестиционните проекти по глава осма от Закона за устройство на територията, одобрен по реда на чл. 11, ал. 4 от ЗУО.

 

            При изграждане на оградата не се предвижда генериране на остатъчен отпадък, тъй като дейностите и материалите, с които ще бъде изпълнена – бетонови колове и поцинкована мрежа, сами по себе си не генерират остатъчен отпадък. По време на беритбата продукцията няма да се задържа на полето, а ще се транспортира с хладилен камион до местата за съхранение съобразно нейната спецификация и изисквания за качество. Амбалажните материали, предвидени да се ползват са за многократна употреба.

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени) са : не се очакват, работата на полето е сезонна и почасова. За битово-фекални води е предвидена химическа тоалетна.

- предвиден начин на тяхното третиране : химическа тоалетна.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се предвижда

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

 

Прилагам:

1. Актуална скица на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение  .– бр. 3

2. Документ/и за собственост на имота - бр. 5

3.Договор за аренда – 1бр.

4.Схема на разположение на оранжериите– 1бр

4. Електронен носител – 1 бр.

 

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

Дата: 5.12.2016г.         

 

Уведомител:

/Николай Григоров Илиев/

                                                                                                

 

 

 

Видяна 875 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.