fbpx
Сряда, 07 Декември 2016 09:50 Written by 

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от Атанас Кирилов Карапанов

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ГР. БЛАГОЕВГРАД

 

КОПИЕ:
До КМЕТА на Община Сандански
До КМЕТА на с.Ладарево

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение
от Атанас Кирилов Карапанов

 Пълен пощенски адрес: гр.Сандански, ул.“Първи май“№40, Телефон:0898 61 61 09  , ел. поща (е-mail): Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Лице за контакти: арх. Васка Стоянова Терзиева, гр.Сандански, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“№31, тел. 0898616109, askone @abv.bg

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че  физическото лице  Атанас Кирилов Карапанов има следното инвестиционно предложение:  „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни - овчарник в пи 020003 в местността „Банярски път“, землище на с.Ладарево, община Сандански“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.    Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на селскостопанска сграда за отглеждане на животни – овчарник  в имот с номер 020003 в землището на с.Ладарево4, ЕКАТТЕ 43030, общ.Сандански на основание Наредба №19 за застрояване в земеделски земи без промяна на предназначението им. Сградата е със застроена площ около 175м2, метална конструкция с топлоизолационни панели, едноетажна, с покрив от топлоизолационни панели и алуминиева дограма.  При пасищно оборотно отглеждане капацитетът на сградата според нормативните изисквания допуска отглеждане на до 100 овце. През по-голямата част от годината овцете са сред природата, като само 3-4 месеца в зимния период , и то по-специално през периода на агненето, се ползва затворено помещение. Възприет е оборен профил – 9м. Изхранването е със сено, отглеждано от собственика, което се съхранява в стопанска сграда. Инвестиционното предложение е ново.

 

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2.     Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

 

- капацитет: застроена площ на сградата 175 кв.м за отглеждане на до100 овце.

Електрозахранването е предвидено да се осигури от генератор . За питейно-битови нужди захранването е осигурено съгласно Становище №1464/5.12.2016г.. на „УВЕКС“ЕООД  чрез включване във водопроводната мрежа от съществуващ външен водопровод ст.тр.Ф219 както е показано на приложената скица. Канализацията е решена чрез изгребна яма. Предвидени са изкопни работи за ивичните основи на сградата с дълбочина до 80см и ширина до 40см.  Не се предижда ползване на взрив.

 

- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.) : Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Ползва се съществуващия полски път 000031 на Община Сандански.

 

- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:  не се предвижда използването на взрив.

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:  

Няма връзка с други съществуващи и одобрени  устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществи в рамките на имота и не се предвижда развитие, засягащо съседни или други територии.

 

4. Местоположение:

- населено място: с.Ладарево

- община: Сандански

-  местност „Банярски път“

- собственост: Атанас Кирилов Карапанов

- номер на поземлен имот: 020003

- географски координати в 2005 UTM 27(6) зона 35

 

Номер              Y                           X

1              8499424.310         4476060.300

2              8499447.810         4476040.500

3              8499453.680         4475993.300

4              8499452.250         4475980.340

5              8499450.810         4475967.300

6             8499442.180         4475883.600

7             8499407.400         4475891.600

8             8499400.930         4475895.580

9             8499406.560         4475942.580

10           8499410.090         4475972.170

11           8499412.000         4475988.100

 

- собственост: Атанас Кирилов Карапанов

- близост до или засягане на защитени територии: няма

- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: няма

­- очаквано трансгранично въздействие: не се очаква­

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:  Не е необходимо изграждане на нова.Достъпът до имота се осъществява от съществуващия полски път 000031  на общ.Сандански

 (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС 2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

 

За питейно-битови нужди захранването е осигурено съгласно Становище №1464/5.12.2016г.. на „УВЕКС“ЕООД  чрез включване във водопроводната мрежа от съществуващ външен водопровод ст.тр.Ф219 както е показано на приложената скица.

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди : няма

- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) : напор в точката за присъединяване – 1 атм.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

·               Смесени битови отпадъци. – код на отпадъка 20 03 01;

·               Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06– код на отпадъка 17 01 07;

 

- предвиждания за тяхното третиране: ще се извозват от общинската фирма по сметосъбиране и сметоизвозване – „Стройкомтранс“ ЕООД на депото за твърди битови отпадъци в м.“Могилата“ – гр.Сандански, а строителните отпадъци на определеното от ОбА-Сандански място, описано в строителното разрешение.

·               Фекалните отпадъци  се събират в специално изградена за това изгребна яма и се изгреват периодично. Не е нобходимо специалното им третиране, а същите се ползват за естествен тор е земеделските земи на собственика в землището.

 

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

очаквано годишно количество битови отпадъчни води – 6м3/година,които ще бъдат отвеждани в изгребна яма с капаците до 10м3

 

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се предвижда

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Не се изисква

 

Прилагам:

1.Актуална скица на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение – 1бр.;

2.Документ за собственост на имота – 1бр.;

3.Пълномощно -1бр.

4. Становище №1464/5.12.2016г.. на „УВЕКС“ЕООД

5.Електронен носител – 1бр.;

 

4.Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща;

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща;

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

Дата: 5.12.2016г.         

 

Уведомител:

Атанас Кирилов Карапанов

                                                                                               (подпис)

 

 

Видяна 1560 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.