fbpx
Сряда, 07 Декември 2016 09:50 Written by 

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от Атанас Кирилов Карапанов

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ГР. БЛАГОЕВГРАД

 

КОПИЕ:
До КМЕТА на Община Сандански
До КМЕТА на с.Ладарево

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение
от Атанас Кирилов Карапанов

 Пълен пощенски адрес: гр.Сандански, ул.“Първи май“№40, Телефон:0898 61 61 09  , ел. поща (е-mail): Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Лице за контакти: арх. Васка Стоянова Терзиева, гр.Сандански, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“№31, тел. 0898616109, askone @abv.bg

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че  физическото лице  Атанас Кирилов Карапанов има следното инвестиционно предложение:  „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни - овчарник в пи 020003 в местността „Банярски път“, землище на с.Ладарево, община Сандански“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.    Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на селскостопанска сграда за отглеждане на животни – овчарник  в имот с номер 020003 в землището на с.Ладарево4, ЕКАТТЕ 43030, общ.Сандански на основание Наредба №19 за застрояване в земеделски земи без промяна на предназначението им. Сградата е със застроена площ около 175м2, метална конструкция с топлоизолационни панели, едноетажна, с покрив от топлоизолационни панели и алуминиева дограма.  При пасищно оборотно отглеждане капацитетът на сградата според нормативните изисквания допуска отглеждане на до 100 овце. През по-голямата част от годината овцете са сред природата, като само 3-4 месеца в зимния период , и то по-специално през периода на агненето, се ползва затворено помещение. Възприет е оборен профил – 9м. Изхранването е със сено, отглеждано от собственика, което се съхранява в стопанска сграда. Инвестиционното предложение е ново.

 

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2.     Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

 

- капацитет: застроена площ на сградата 175 кв.м за отглеждане на до100 овце.

Електрозахранването е предвидено да се осигури от генератор . За питейно-битови нужди захранването е осигурено съгласно Становище №1464/5.12.2016г.. на „УВЕКС“ЕООД  чрез включване във водопроводната мрежа от съществуващ външен водопровод ст.тр.Ф219 както е показано на приложената скица. Канализацията е решена чрез изгребна яма. Предвидени са изкопни работи за ивичните основи на сградата с дълбочина до 80см и ширина до 40см.  Не се предижда ползване на взрив.

 

- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.) : Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Ползва се съществуващия полски път 000031 на Община Сандански.

 

- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:  не се предвижда използването на взрив.

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:  

Няма връзка с други съществуващи и одобрени  устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществи в рамките на имота и не се предвижда развитие, засягащо съседни или други територии.

 

4. Местоположение:

- населено място: с.Ладарево

- община: Сандански

-  местност „Банярски път“

- собственост: Атанас Кирилов Карапанов

- номер на поземлен имот: 020003

- географски координати в 2005 UTM 27(6) зона 35

 

Номер              Y                           X

1              8499424.310         4476060.300

2              8499447.810         4476040.500

3              8499453.680         4475993.300

4              8499452.250         4475980.340

5              8499450.810         4475967.300

6             8499442.180         4475883.600

7             8499407.400         4475891.600

8             8499400.930         4475895.580

9             8499406.560         4475942.580

10           8499410.090         4475972.170

11           8499412.000         4475988.100

 

- собственост: Атанас Кирилов Карапанов

- близост до или засягане на защитени територии: няма

- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: няма

­- очаквано трансгранично въздействие: не се очаква­

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:  Не е необходимо изграждане на нова.Достъпът до имота се осъществява от съществуващия полски път 000031  на общ.Сандански

 (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС 2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

 

За питейно-битови нужди захранването е осигурено съгласно Становище №1464/5.12.2016г.. на „УВЕКС“ЕООД  чрез включване във водопроводната мрежа от съществуващ външен водопровод ст.тр.Ф219 както е показано на приложената скица.

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди : няма

- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) : напор в точката за присъединяване – 1 атм.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

·               Смесени битови отпадъци. – код на отпадъка 20 03 01;

·               Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06– код на отпадъка 17 01 07;

 

- предвиждания за тяхното третиране: ще се извозват от общинската фирма по сметосъбиране и сметоизвозване – „Стройкомтранс“ ЕООД на депото за твърди битови отпадъци в м.“Могилата“ – гр.Сандански, а строителните отпадъци на определеното от ОбА-Сандански място, описано в строителното разрешение.

·               Фекалните отпадъци  се събират в специално изградена за това изгребна яма и се изгреват периодично. Не е нобходимо специалното им третиране, а същите се ползват за естествен тор е земеделските земи на собственика в землището.

 

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

очаквано годишно количество битови отпадъчни води – 6м3/година,които ще бъдат отвеждани в изгребна яма с капаците до 10м3

 

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се предвижда

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Не се изисква

 

Прилагам:

1.Актуална скица на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение – 1бр.;

2.Документ за собственост на имота – 1бр.;

3.Пълномощно -1бр.

4. Становище №1464/5.12.2016г.. на „УВЕКС“ЕООД

5.Електронен носител – 1бр.;

 

4.Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща;

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща;

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

Дата: 5.12.2016г.         

 

Уведомител:

Атанас Кирилов Карапанов

                                                                                               (подпис)

 

 

Видяна 1709 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.