fbpx
×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42
Четвъртък, 20 Февруари 2014 19:08 Автор 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САНДАНСКИ

                          
Д О
Г-ЦА/Г-ЖА/Г-Н/………………………….
ГР./С./…………………….……

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общинският съвет на заседание на 27.02.2014 г. /четвъртък/
от 9.00 часа  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.    Питания

2.    Вх.№ 229/18.02.2014г.- Писмо от „ АКТОР АСД”, относно проект за временна организация на движението за обект АМ  „СТРУМА” ЛОТ 4.

3.    Вх.№ 225/17.02.2014г. – Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно изпълнение на общински проекти по мери залегнали в Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група  МИГ – Сандански – „Изграждане на лятна читалня в градския парк – Сандански” по мярка 321.

4.    Вх.№ 226/17.02.2014г. – Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно подготовка и кандидатстване от община Сандански с проект „Възстановяване на Фонтан „Момченце с рибка” в Градски парк Сандански-” по мярка 313 от Стратегията за местно развитие на МИГ – Сандански.

5.    Вх.№ 235/19.02.2014г.- Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем и ползване на мери и пасища, общинска собственост.

6.    Възражения с Вх.№ 148/31.01.2014г., Вх.№ 124/27.01.2014г., Вх.№ 124/27.01.2014г. -  на Директорите на основни училища в с.Катунци, с. Склаве и IV –то ОУ гр. Сандански, относно Решение № 493/23.01.2014г. на Общински съвет – Сандански. 

7.    Вх.№ 234/19.02.2014г.- Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на част от покривното пространство на Дом на Културата – публична общинска собственост за разполагане на телекомуникационни съоръжения и оборудване.

8.    Вх.№ 159/03.02.2014г. – Предложение от  Андон Тотев  - Кмет на община Сандански, относно безвъзмездно прехвърляне собствеността на имоти частна общинска собственост - № 004033 и № 000059 на Църковното настоятелство на храм „Възнесение Господно” с.Ласкарево, община Сандански.

9.    Вх.№ 114/24.01.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 003017 в землището на с. Хърсово, община Сандански.

10.    Вх.№ 113/23.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост в УПИ V, кв..31 по плана на с.. Джигурово.

11.    Вх.№ 108/21.01.2014г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за строеж за пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ V, кв.157 по плана на гр. Сандански.

12.    Вх.№ 208/13.02.2014г. – Предложение от Петър Петканин – Общински съветник, относно допълване на Решение № 391 от 28.11.2013г. на Общински съвет – Сандански.

13.    Вх.№ 215.14.02.2013г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на ПУП – ПП за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътния участък от общински път с. Рожен – Роженски манастир.

14.    Вх.№ 81/16.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Костадин Христов Миладинов.

15.    Вх.№ 80/16.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Димчо Георгиев Костадинов.

16.    Вх.№ 82/16.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността на Общинска служба земеделие на наследници на Захо Бисерков Донев.

17.    Вх.№ 83/16.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността на Общинска служба земеделие на наследници на Яким Андонов Бисерков.

18.    Вх.№ 79/16.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Васил Вангелов Мицански.

19.    Вх.№ 85/16.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността на Общинска служба земеделие на наследници на Костадин Стоянов Гущеров.

20.    Вх.№ 86/16.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността на Общинска служба земеделие на наследници на Димитър Анастасов Колев.

21.    Вх.№ 87/16.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността на Общинска служба земеделие на наследници на Георги Костадинов Стоянов.

22.    Вх.№ 89/16.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността на Общинска служба земеделие на наследници на Илия Давчев Джоров.

23.    Вх.№ 90/16.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността на Общинска служба земеделие на наследници на Костадин Атанасов Паничарски.

24.    Вх.№ 93/16.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността на Общинска служба земеделие на наследници на Тасе Георгиев Гогов.

25.    Вх.№ 71/15.01.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП- План за застрояване на поземлен имот №  000478, в землището на с. Горно Спанчово, община Сандански.

26.    Вх.№ 27/08.01.2013г. - Предложение от  Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно приемане на второ четене Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 3 – години, и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сандански.

27.    Вх.№ 986/18.11.2013г - Предложение от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет Сандански, относно приемане на второ четене на Наредба за издаване на разрешителни за водовземане, водопренос, водоподаване на минерални води на територията на община Сандански.

28.    Вх.№ 150/31.01.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно разрешаване за изработване на ПУП – ПЗ и ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – „МВЕЦ Ярчова скала”.

29.    Вх.№ 151/31.01.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно разрешаване за изработване на ПУП – ПЗ и ПУП – ПП за обект „МВЕЦ „КАШИНА”.

30.    Вх.№ 161/04.02.2014г. – Писмо от „Белви” ООД, относно предварително съгласие за право на преминаване на кабел 20 kV през землището на с. Сугарево.

31.    Вх.№ 205/12.02.2014г. – Молба от Костадин Попов, относно разрешаване разработване на подробен устройствен план – ПУП- ПРЗ  за имот № 101006 в м. „Мехмедица”, землището на с.Лешница,

32.    Вх.№ 206/12.02.2014г. – Молба от Румен Воденов, относно разрешаване разработване на подробен устройствен план – ПУП- ПРЗ  за имот № 037001в м. „Банята”, с. Левуново.

33.    Вх.№ 204/12.02.2014г. – Молба от Людмил Карамитов, относно разрешаване разработване на подробен устройствен план – ПУП- ПРЗ  за имот № 003023 в м. „Щапо”, землището на с.Лешница.

34.    Вх.№ 216/14.02.2014г. – Молба от Николай Филчев , относно отстъпване право на строеж за изграждане на Православен храм в имот № 000167 в м. „Раец”, землище на с. Плоски, община Сандански.

35.    Вх.№ 147/31.01.2014г. – Заявление от Кирил Ханджийски – Председател на СК „Би Риал” – Сандански, относно ползване на спортна зала „Александър Томов” гр. Сандански.

36.    Вх.№ 143/31.02.2014г. – Заявление от „Фен клуб Левски 1914 – Сандански”, относно ползване на тренировъчно игрище в Спортна база – Сандански за футболен турнир за деца на 02.03.2014г.

37.    Вх.№ 144/31.01.2014г. – Заявление от Георги Петров Кардашков, относно финансова помощ за щети нанесени от пожар.

38.     Вх.№ 158/03.02.2014г. – Заявление от Янка Гогова, относно отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/АТАНАС СТОЯНОВ/

Видяна 4246 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.