fbpx
Неделя, 30 Декември 2012 13:57 Written by 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот №000416

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот №000416 /три нули, четиристотин и шестнадесет/ в местността „Арнаутски андък”, землище на село Кашина с ЕКАТТЕ 36734, община Сандански, област Благоевград с площ 2.192 дка /два дка сто деветдесет и два кв.м./, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: девета, при следните условия:

Начална цена на имота – 1 076 /хиляда седемдесет и шест/ лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2% и данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2%.

Депозит за участие в търга – 110 /сто и десет/ лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 19.12.2012г. от 16.00 часа;

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 18.12.2012г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

 

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

Видяна 2683 пъти
Рейтинг
(1 Глас)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.