fbpx
×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42
Неделя, 30 Декември 2012 14:07 Автор 

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен №33 публична общинска собственост

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №77/27.04.2011г., Решение №208/21.10.2010г., Решение №234/18.11.2010г. и Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 8, ал. 1 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен №33 публична общинска собственост, съгласно приложената схема на територията на община Сандански за срок от 5 години за поставяне на ВТО – павилион с местонахождение, зона, квадратура и начална петгодишна наемна цена без ДДС:

ІІ. Терен № 33 – гр. Сандански, ул.”Македония” №28, първа зона, 15.00 кв.м. и начална тръжна петгодишна наемна цена 6750 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за кафе и закуски.

ІІІ. Депозита за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената петгодишна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК” клон Сандански, ВІС UNCRBGSF, IBAN BG65UNCR96603300107417 в срок до 14,00 часа на 19.12.2012 г.

ІV. Търгът да се проведе в заседателната зала на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, от 9,00 часа на 20.12.2012 г.

V. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

    заповед на кмета на община Сандански ;
    копия от решенията на ОбС – Сандански;
    условия на публичния търг;
    скица на терена – 1 бр.
    проект за договор за наем – 1 бр.;
    заявление за участие – образец;
    ценово предложение – образец;
    пликове – 3 бр. – А, В и С;
    условия за оглед на обекта
    адрес и телефон на организатора

VІ. Тръжната документация се закупува от касата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 30.00 лв. без ДДС в срок до 12.00 часа на 19.12.2012 г.

VІІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, ЕИК съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на 19.12.2012 г.

VІІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

    заявление за участие по образец;
    удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър
    копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;
    пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
    документ за закупена тръжна документация;
    документ за внесен депозит;
    удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
    служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;
    ценово предложение – по образец;

ІХ. На основание чл. 8, ал. 2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на общ. Сандански, най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.

Х. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

 

Съгласувал:

М.Ръждева
мл. юрисконсулт

 

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

Видяна 2028 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.