fbpx
×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42
Сряда, 11 Декември 2013 22:06 Автор 

Публичен търг за отдаване под наем на самостоятелен обект, с. Лешница

 З А П О В Е Д 

№ ОБС 105
Гр.Сандански, 28.10.2013г.

          На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. и Решение №99/13.05.2004 г. на Общински съвет – Сандански , чл.14 , ал.2 от ЗОС , чл.32 , ал.3 във връзка с ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 8, ал. 1 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

Н А Р Е Ж Д А М:

          І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект  - сладкарница и склад  ,  в сградата на  кметство с.Лешница ,частна общинска собственост за срок от 10 години с местонахождение, зона, квадратура , предназначение и начална десетгодишна тръжна цена без ДДС:

ІІ. Самостоятелен обект – сладкарница и склад , разположен в  сградата на кметство с. Лешница , находящо се в УПИ ХІІ , кв 4 , ІV зона с площ 109,26 кв.м , от които 81 кв.м. сладкарница , 25,20 кв.м. склад и 3,06 кв.м. сервизно помешение , актуван с акт за ЧОС № 756 / 27.09.2004 г. , с първоначална тръжна наемна цена за целия десет годишен период 19 395,28 ( деветнадесет хиляди триста деветдесет и пет лв. и двадесет и осем ст.  ) лв. без ДДС , с предназначение за търговска  дейност.

ІІІ. Депозитът за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената  десетгодишна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК” клон Сандански, ВІС UNCRBGSF, IBAN BG65UNCR96603300107417 в срок до 14,00 часа на 18.11.2013 г.

ІV. Търгът да се проведе в заседателната зала на община Сандански, бул. “Свобода” № 14,  от 10,00 часа на 19.11.2013 г.

V. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

- заповед на кмета на община Сандански ;
-  копия от решенията на ОбС – Сандански;
-  условия на публичния търг;
-  скица на терена – 1 бр.
-  проект за договор за наем – 1 бр.;
- акт за собственост
- заявление за участие – образец;
- ценово предложение – образец;
- пликове – 3 бр. – А, В и С;
- условия за оглед на обекта
- адрес и телефон на организатора

VІ.  Тръжната документация се закупува от касата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 30,00 лв. без ДДС в срок до  12.00 часа на 18.11.2013 г.

VІІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, ЕИК съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  18.11.2013 г.

VІІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

- заявление за участие по образец;
- удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК по чл.23 от Закона за търговски регистър
- копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;
- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
- документ за закупена тръжна документация;
- документ за внесен депозит;
- удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
- служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;
- ценово предложение – по образец;

ІХ. На основание чл. 8, ал. 2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на общ. Сандански, най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.

Х. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Общинска на собствеността”.

Съгласувал:

М. Ръждева
мл
.. юрисконсулт

 

Андон Тотев
Кмет на община Сандански


ТК
гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099101, факс: 0746/89055, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Видяна 1541 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.