fbpx
×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42
Сряда, 11 Декември 2013 23:01 Автор 

Публичен търг за продажба на имот с. Хотово, м. “Летището”


Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 348/26.10.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-307 / 09.12.2013г. на Кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот №066011 (нула, шестдесет и шест, нула, единадесет) в местността „Летището”, землище на село Хотово с ЕКАТТЕ 77361, община Сандански, област Благоевград с площ 1.247 дка (един дка двеста четиридесет и седем кв.м.), начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, при следните условия:

Начална цена на имота – 840 (осемстотин и четиридесет) лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2% и данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2%.

Депозит за участие в търга – 90 (деветдесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 08.01.2014г. от 10.00 часа;

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 07.01.2014г. от касата на община Сандански.

      Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.
За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

 

Видяна 1979 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.