fbpx
Понеделник, 13 Януари 2014 18:58 Written by 

Търг за продажба на недвижим имо с. Джигурово, община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 439/19.12.2012г. и Решение № 300/26.09.2013г. на Общински съвет - Сандански и Заповед № СПЕ-04 / 13.01.2014г. на Кмета на община Сандански.

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ (урегулиран поземлен имот три) за училище, кв.21 по плана на село Джигурово, община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед № 27/20.02.1990г., целият с площ 7 000 (седем хиляди) кв.м. и построената в него сграда на два етажа масивна със застроена площ 604 (шестстотин и четири) кв.м., при следните условия:

1. Начална цена – 171 549 (сто седемдесет и една хиляди петстотин четиридесет и девет) лв., в т.ч. за земята – 81 200 лв. и за сградата – 90 349 лв.
Цената се заплаща в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия конкурса. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2%, данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% ДДС, начислен върху цената на земята.

2. Депозит за участие – 18 000 (осемнадесет хиляди) лв.
Депозитът се внася по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

4. Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 06.02.2014г. от 10.00 часа;

5. Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 05.02.2014г. от касата на община Сандански.
Предложението и необходимите документи за участие в търга се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.
Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.
За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

Източник: Община Сандански

Видяна 2191 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.