fbpx
Събота, 10 Май 2014 17:55 Written by 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на магазин...

ОБЩИНА САНДАНСКИ

З А П О В Е Д

№ОБС - 28

Гр.Сандански, 29.04.2014 г.


    На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №186/30.05.2013г.,на Общински съвет – Сандански, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 8, ал. 1 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет - Сандански

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ год. на помещение №10 - публична общинска собственост с площ 19.30 кв.м.,находящо се в сграда – магазин на Кооперативен пазар в гр.Сандански,  актувана с акт за ПОС №96/22.11.1999 год., с административен адрес гр.Сандански, пл.”Пазара”№15, ІІІ зона, с идентификатор 65334.300.1329.3 по КККР на гр.Сандански, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1329 по КК на гр.Сандански, с първоначална тръжна цена за целия  наемен период 11 580 лв. без ДСС, с предназначение за търговска дейност.
        
ІІ. Депозитът за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената  петгодишна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК” клон Сандански, ВІС UNCRBGSF, IBAN BG65UNCR96603300107417 в срок до 14,00 часа на 21.05.2014 г.

ІІІ. Търгът да се проведе в заседателната зала на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, от 9,00 часа на 22.05.2014 г.

ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:
             - заповед на кмета на община Сандански ;
             -  копие от решението на ОбС – Сандански;
             -  акт за собственост
             -  условия на публичния търг;    
        -  скица на обекта
             -  проект за договор за наем – 1 бр.;
             - заявление за участие - образец;
        - ценово предложение – образец;
             - пликове – 3 бр. – А, В и С;
             - условия за оглед на обекта
             - адрес и телефон на организатора

V.  Тръжната документация се закупува от касата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 30.00 лв. без ДДС в срок до  12.00 часа на 21.05.2014 г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, ЕИК съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  21.05.2014 г.
 
VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:
-    заявление за участие по образец;
-     удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър
-    копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;
-    пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез         пълномощник;
-    документ за закупена тръжна документация;
-    документ за внесен депозит;
-    удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
-    служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;
-    ценово предложение – по образец;

VІІІ. На основание чл. 8, ал. 2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на общ. Сандански, най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.

ІХ. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Управление на собствеността”.

Съгласувал:
Илка Поповчева
гл.юрисконсулт

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

ИС/ВС
гр. Сандански, бул. “Свобода” №16, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Видяна 2866 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.