fbpx
Събота, 10 Май 2014 17:55 Written by 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на магазин...

ОБЩИНА САНДАНСКИ

З А П О В Е Д

№ОБС - 28

Гр.Сандански, 29.04.2014 г.


    На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №186/30.05.2013г.,на Общински съвет – Сандански, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 8, ал. 1 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет - Сандански

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ год. на помещение №10 - публична общинска собственост с площ 19.30 кв.м.,находящо се в сграда – магазин на Кооперативен пазар в гр.Сандански,  актувана с акт за ПОС №96/22.11.1999 год., с административен адрес гр.Сандански, пл.”Пазара”№15, ІІІ зона, с идентификатор 65334.300.1329.3 по КККР на гр.Сандански, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1329 по КК на гр.Сандански, с първоначална тръжна цена за целия  наемен период 11 580 лв. без ДСС, с предназначение за търговска дейност.
        
ІІ. Депозитът за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената  петгодишна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК” клон Сандански, ВІС UNCRBGSF, IBAN BG65UNCR96603300107417 в срок до 14,00 часа на 21.05.2014 г.

ІІІ. Търгът да се проведе в заседателната зала на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, от 9,00 часа на 22.05.2014 г.

ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:
             - заповед на кмета на община Сандански ;
             -  копие от решението на ОбС – Сандански;
             -  акт за собственост
             -  условия на публичния търг;    
        -  скица на обекта
             -  проект за договор за наем – 1 бр.;
             - заявление за участие - образец;
        - ценово предложение – образец;
             - пликове – 3 бр. – А, В и С;
             - условия за оглед на обекта
             - адрес и телефон на организатора

V.  Тръжната документация се закупува от касата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 30.00 лв. без ДДС в срок до  12.00 часа на 21.05.2014 г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, ЕИК съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  21.05.2014 г.
 
VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:
-    заявление за участие по образец;
-     удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър
-    копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;
-    пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез         пълномощник;
-    документ за закупена тръжна документация;
-    документ за внесен депозит;
-    удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
-    служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;
-    ценово предложение – по образец;

VІІІ. На основание чл. 8, ал. 2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на общ. Сандански, най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.

ІХ. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Управление на собствеността”.

Съгласувал:
Илка Поповчева
гл.юрисконсулт

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

ИС/ВС
гр. Сандански, бул. “Свобода” №16, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Видяна 3005 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.