fbpx
Събота, 10 Май 2014 18:03 Written by 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

ОБЩИНА САНДАНСКИ

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и Решение № 63 / 27.03.2014г. на Общински съвет - Сандански и Заповед № СПЕ-209 / 08.05.2014г. на Кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот № 040022 (нула, четиридесет, нула, двадесет и две) в местността „Малката копаня”, землище на село Хотово с ЕКАТТЕ 77361, община Сандански, област Благоевград с площ 7.909 дка (седем дка деветстотин и девет кв.м.), начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: седма (4.034), шеста (3.875), граници и съседи: имот № 040023 нива на насл. на Андрея Николов Овчаров, имот № 000214 полски път на община гр.Сандански, имот № 000349 полски път на община гр.Сандански, имот № 040027 нива на Кирил Стоянов Котов, имот № 000204 полски път на община гр.Сандански, имот № 040024 нива на насл. на Илия Велев Бужев, при следните условия:

Начална цена на имота – 8 610 (осем хиляди шестстотин и десет) лв.
Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2% и данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2%.
Депозит за участие в търга – 870 (осемстотин и седемдесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.
Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 04.06.2014г. от 10.00 часа;
Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 03.06.2014г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.
Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.
За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908


Андон Тотев
Кмет на община Сандански


гр. Сандански, бул. “Свобода” №16, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Видяна 2964 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.