fbpx
Събота, 10 Май 2014 18:11 Written by 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

ОБЩИНА САНДАНСКИ

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и Решение № 64 / 27.03.2014г. на Общински съвет - Сандански и Заповед № СПЕ-208 / 08.05.2014г. на Кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот № 041020 (нула, четиридесет и едно, нула, двадесет) в местността „Малката копаня”, землище на село Хотово с ЕКАТТЕ 77361, община Сандански, област Благоевград с площ 10.102 дка (десет дка сто и два кв.м.), начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, граници и съседи: имот № 041019 нива на Евдокия Иванова Чобанова, имот № 000349 полски път на община гр.Сандански, имот № 000212 полски път на община гр.Сандански, при следните условия:

Начална цена на имота – 11 444 (единадесет хиляди четиристотин четиридесет и четири) лв.
Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2% и данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2%.
Депозит за участие в търга – 1 150 (хиляда сто и петдесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.
Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 04.06.2014г. от 10.30 часа;
Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 03.06.2014г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.
Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхожда
За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908


Андон Тотев
Кмет на община Сандански


гр. Сандански, бул. “Свобода” №16, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Видяна 2707 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.