fbpx
Четвъртък, 20 Октомври 2016 10:17 Written by 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

ГР. БЛАГОЕВГРАД

 

КОПИЕ:

До КМЕТА на Община Сандански

До КМЕТА на с.Левуново

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Наталия Николаева Димитрова

 

Пълен пощенски адрес: гр.Сандански, ул.“Бистрица“ №35

Телефон:0898 61 61 09  , ел. поща (е-mail): Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакти: арх. Васка Стоянова Терзиева, гр.Сандански, ул.“Първи май“№40, тел. 0898616109, askone @abv.bg

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че  физическото лице  Наталия Николаева Димитрова има следното инвестиционно предложение:  „Създаване на градини с насаждения от орехи, череши и малини в пи в 041016, 041018, 041019, 041007 в местността „Урумица“, землище нас.Левуново, община Сандански“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.    Резюме на предложението: Инвестиционното предложение предвижда създаване на градини с насаждения от орехи, череши и малини в пи в 041016, 041018, 041019, 041007 в местността „Урумица“, землище на с.Левуново, община Сандански, разположени по имоти съгласно приложената към инвестиционното предложение технологична схема:

-          За имот 041007

Имот 041007 представлява земеделска земя шеста категория с площ 3 608дка.В имотът ще се създаде градина с насаждения от малини. Ще бъдат засадени 1923 броя малини в 7 реда по средно по 275 броя храсти в ред. Разстояниата между редовете ще бъде 3м, а между храстите 0,6м. Предвижда се насажденията да бъдат отглеждани по биологичен способ, което предполага, че няма да бъдат използвани вредни агро-химикали и няма да се образуват опасни отпадъци.

Имотът ще бъде ограден с лека ограда от бетонови колове през 2м и метална поцинкована мрежа с квадрати 5х5см с височина до 2м. Общата дължина на оградата е 366.3м. За нуждите на работниците ще бъде осигурена бутилирана питейна вода и химическа тоалетна. Предвидено е монтирането на фургон за охрана на обекта.

За напояване на насажденията се предвижда водовземане на вода от съществуващ напоителен канал имот 000090, граничещ от североизток с имота на възложителя въз основа на договор с „Напоителни системи“ЕАД клон Струма-Места, ХТР-Сандански. Ще се ползват 2 резервоара и помпена станция с помпа, работеща с дизелов агрегат с мощност 4кW и автоматизирана поливна система за капково напояване на насажденията.

-          За имот 041016, имот 041018, имот 041019

Имот 041016 представлява земеделска земя шеста категория с площ 49 466 дка. Имот 041018 представлява земеделска земя шеста категория с площ 5, 003дка. Имот 041019 представлява земеделска земя шеста категория с площ 5дка.  

В имотите  ще се създаде градина с насаждения от 27 дка малини, 9,5дка орехи и 22 дка череши. Ще бъдат засадени 14605 броя малини в 43 реда по средно 340 броя в ред. Разстояниата между редовете ще бъде 3м, а между малините 0,6м. Ще бъдат засадени 9,5дка орехи – 252 броя дръвчета в 9 реда по 28 дръвчета в ред. Разстоянията между редовете и колоните са 6м. Ще бъдат засадени 3540 броя череши в 31 реда средно по 114 броя дръвчета в ред. Разастояниата между редовете ще бъде 4м, а между дърветата 1,5м. Предвижда се насажденията да бъдат отглеждани по биологичен способ, което предполага, че няма да бъдат използвани вредни агро-химикали и няма да се образуват опасни отпадъци.

Имотите ще бъдат ограден с лека ограда от бетонови колове през 2м и метална поцинкована мрежа с квадрати 5х5см с височина до 2м. Общата дължина на оградата е 1024м. За нуждите на работниците ще бъде осигурена бутилирана питейна вода и химическа тоалетна. Предвидено е монтирането на фургон за охрана на обекта.

За напояване на насажденията се предвижда водовземане на вода от съществуващ напоителен канал имот 000090, граничещ от североизток с имотите собственост на възложителя въз основа на договор с „Напоителни системи“ЕАД клон Струма-Места, ХТР-Сандански. Ще се ползват  резервоар и помпена станция с помпа, работеща с дизелов агрегат с мощност 4кW и автоматизирана поливна система за капково напояване на насажденията.

Инвестиционното предложение е ново. В рамките на имот 041049 е процедирано инвестиционно предложение за изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, за което е изразено становище от РИОСВ-Благоевград с писмо изх.№3733/1/19.10.2016г.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

- капацитет: общата използвана площ на имотите е : за имот 041016 с площ 49 466 дка; за имот 041018 с площ 5, 003дка; за имот 041019 с площ 5дка; за имот 041007с площ 3,608дка.

- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.) : Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура

- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:  не се предвижда използването на взрив, предвидени са изкопни работи за засаждане на насажденията, които ще са с дълбочина до 0,6м.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:  инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

4. Местоположение:

 (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

- населено място: с.Левуново

- община: Сандански

-  квартал: местност „Урумица“

- номер на поземлен имот/и: 041016,041007,041018,041019

- собственост: на „БИО МБ 2012“ООД, отдадени по аренда на Наталия Николаева Димитрова с договор за аренда от 20.10.2016г. за срок от 10год.

 - номер на поземлен имот: 041016

- географски координати в 2005 UTM 27(6) зона 35

Номер             X                         Y 

1              4469072.12        8498286.98

2              4469120.56        8498254.57

3              4469121.64        8498253.85

4              4469129.90        8498248.33

5              4469178.36        8498215.91

6             4469273.37        8498357.94

7             4469262.48        8498365.64

8             4469253.59        8498371.94

9             4469236.29        8498384.19

10           4469233.67        8498386.04

11           4469225.68        8498391.51

12           4469209.56        8498402.54

13           4469182.38        8498421.15

14           4469178.88        8498423.54

15           4469168.30        8498430.77

16           4469103.71        8498482.91

17           4469102.54        8498483.85

18           4469069.61        8498513.26

19           4468969.62        8498363.71

20           4468971.86        8498359.85

21           4468981.61        8498305.98

22           4468983.73        8498303.48

23            4469039.31        8498237.95

 

- близост до или засягане на защитени територии: няма

- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: няма

- очаквано трансгранично въздействие: не се очаква

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: пътната инфраструктура е съществуваща, имот 000096 и имот 000089 -  полски пътища на Община Сандански

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на експлоатация ще се използва  вода за напояване по време на поливния сезон.

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди : няма

- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) : няма

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

- ще се генерират битови отпадъци с код 20 03 01 и отпадъци от растителни тъкани в количество 33м3/годишно.

- предвиждания за тяхното третиране: битовите отпадъци ще се извозват от общинската фирма по сметосъбиране и сметоизвозване – „Стройкомтранс“ ЕООД на депото за твърди битови отпадъци в м.“Могилата“ – гр.Сандански, а растителните отпадъци, ще бъдат компостирани и ще се ползват като органичен тор в градината. При полагане на системата за капково напояване няма да бъдат генерирани отпадъци. При изграждане на оградатане се предвижда генериране на остатъчен отпадък, тъй като дейностите и материалите, с които ще бъде изпълнена – бетонови колове и поцинкована мрежа, сами по себе си не генерират остатъчен отпадък. При експлоатацията на градините, както бе посочено по-горе, се предвижда използване на биологичен способ, т.е липсва използване на вредни агро химикали и натрупване на опасен отпадък. По време на плододаване продукцията няма да се задържа на полето, а ще се транспортира с хладилен камион до местата за съхранение съобразно нейната спецификация и изисквания за качество. Амбалажните материали, предвидени да се ползват са за многократна употреба.

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени) са : не се очакват, работата на полето е сезонна и почасова. За битово-фекални води при необходимост е предвидена химическа тоалетна.

- предвиден начин на тяхното третиране : химическа тоалетна.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се предвижда

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

 

Прилагам:

1. Актуална скица на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение  .– бр. 4

2. Документ/и за собственост на имота - бр. 4

3.Договор за аренда – 1бр.

4.Схема на разположение на насажденията – 1бр

4. Електронен носител – 1 бр.

 

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

Дата: 9.11.2016г.         

 

Уведомител: Наталия Николаева Димитрова

                                                                                               (подпис)

 

 

Видяна 1936 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.