fbpx
Понеделник, 15 Декември 2014 11:09 Written by 

Общинският съвет на заседание на 17.12.2014 г. /сряда/

Д О
Г-ЦА/Г-ЖА/Г-Н/………………………….
ГР./С./…………………….……

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М
    
Общинският съвет на заседание на 17.12.2014 г. /сряда/
от 9.00 часа  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.    Питания

2.    Вх.№ 1285/05.12.2014г. – Писмо на Областния управител на област Благоевград, относно молба на Мариела Стоянова Върсанова за щети от пожар.

3.    Вх.№ 1294/05.12.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно актуализацията на бюджета на община Сандански за 2014г.

4.    Вх.№ 1209/20.11.2014г. – Заявление от проф. д-р Васил Жечев – Председател на УС на футболен клуб „Вихрен”, относно отчет – анализ за дейността през 2014г. на ОФК „Вихрен” – Сандански.

5.    Вх.№ 1237/02.12.2014г. – Заявление от проф. д-р Васил Жечев – Председател на УС на футболен клуб „Вихрен”, относно отпускане на финансови средства.

6.    Вх.№ 1305/10.12.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно заявление на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”.

7.    Предложение от ВрК за избор на съдебни заседатели, относно избор на съдебни заседатели за районен съд – Сандански.

8.    Вх.№ 1302/08.12.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване на Наредбата за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на гр.Сандански.

9.    Вх.№ 1280/05.12.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изменение на наредбата за реда и условията за разрешаване поставянето на търговски обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане.

10.    Вх.№ 1275/05.12.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изменение и допълнение на структурата на Общинската администрация и звената към нея.

11.    Вх.№ 1301/08.12.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане Общински план за действие за интегриране на ромите и другите граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация в община Сандански.

12.    Вх.№ 1289/05.12.2014г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на културен календар за 2015г.

13.    Вх.№ 1277/05.12.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изменение на решение №259/25.09.2014г.  на Общински съвет – Сандански.

14.    Вх.№ 1267/04.12.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/, в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2014г.

15.    Вх.№ 1292/05.12.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на помещение за продажба и производство на закуски в сградата на IV-то ОУ гр.Сандански – ПОС.

16.    Вх.№ 1293/05.12.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на терен №20 за всички дейности с площ 5кв.м., гр.Сандански – ПОС.

17.    Вх.№ 1299/08.12.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на терен за разполагане на временни търговски обекти – гр.Сандански.

18.    Вх.№ 1265/04.12.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XV, кв.36 по плана на с.Джигурово, община Сандански.

19.    Вх.№ 1238.02.12.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно закупуване на 117.00 кв.м от имот  УПИ XII, кв.26 по плана на с.Джигурово, община Сандански.

20.    Вх.№ 1298/08.12.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно молба на Жана Кръстева Бокова за закупуване на 192.00кв.м от имот  УПИ IV в кв.18 по регулационния план на с.Ново Делчево, община Сандански.

21.    Вх.№ 1134/06.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №016007 в землището на с.Зорница, община Сандански.

22.    Вх.№ 1135/06.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №000074 в землището на с.Зорница, община Сандански.

23.    Вх.№ 1136/06.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №000058 в землището на с.Зорница, община Сандански.

24.    Вх.№ 1137/06.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №015008 в землището на с.Зорница, община Сандански.

25.    Вх.№ 1138/06.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №000053 в землището на с.Зорница, община Сандански.

26.    Вх.№ 1139/06.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №000048 в землището на с.Зорница, община Сандански.

27.    Вх.№ 1140/06.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №000061 в землището на с.Зорница, община Сандански.

28.    Вх.№ 1141/06.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №000064 в землището на с.Зорница, община Сандански.

29.    Вх.№ 1142/06.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №017005 в землището на с.Зорница, община Сандански.

30.    Вх.№ 1143/06.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №000062 в землището на с.Зорница, община Сандански.

31.    Вх.№ 1144/06.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №016006 в землището на с.Зорница, община Сандански.

32.    Вх.№ 1145/06.11.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот №000057 в землището на с.Зорница, община Сандански.

33.    Вх.№ 92/16.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Андон Ангелов Мутлешов.

34.    Вх.№ 86/16.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Домитър Анастасов Колев.

35.    Вх.№ 89/16.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Илия Давчев Джоров.

36.    Вх.№ 374/08.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Яне Сотиров Костадинов.

37.    Вх.№ 376/18.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Георги Стоянов Андонов.

38.    Вх.№ 377/18.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Костадин Деков Стоев.

39.    Вх.№ 378/18.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Васил Стоянов Крилов.

40.    Вх.№ 379/18.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Димитър Димчев Чачев.

41.    Вх.№ 398/19.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Ангел Петков Яновски.

42.    Вх.№ 402/19.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Яне Димитров Темелков.

43.    Вх.№ 403/19.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Алекса Христов Маламов

44.    Вх.№ 406/19.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Методи Йорданов Тасев.

45.    Вх.№ 405/19.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Стоян Кръстев Шавков.

46.    Вх.№ 413/19.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Павел Кръстев Шавков.

47.    Вх.№ 417/19.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Йордан Иванов Филчев.

48.    Вх.№ 418/19.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Костадин Йосифов Маникатов.

49.    Вх.№ 1287/05.12.2014г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на ПУП - ПП за проектно трасе на захранващ кабел за имот № 024003, м.”Гладник”, землище с.Враня, община Сандански.

50.    Вх.№ 1288/05.12.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на ПУП - ПП за проектно трасе на захранващ кабел за имот № 033007, м.”Купеница”, землище с.Ново Делчево, община Сандански.

51.    Вх.№ 1219/26.11.2014г. – Молба от Росен Стоянов – Управител на „Урумови” ООД, относно разрешение разработване на ПУП – ПРЗ за имот №806 м. „Камено”, землище на с.Голем Цалим, община Сандански.

52.    Вх.№ 1247/03.12.2014г. – Молба от Кънчо Стойчев, относно разрешение разработване на ПУП – ПРЗ за имот №010005, м. „Кръсто”, землище на с.Зорница.

53.    Вх.№ 1248/03.12.2014г. – Молба от Кънчо Стойчев, относно разрешение разработване на ПУП – ПРЗ за имот №009010, м. „Кръсто”, землище на с.Зорница.

54.    Вх.№ 647/20.05.2014г. – Молба от Таня Петрова Мицева, относно даване на на предварително съгласие за изработване на ПУП ЗА достъп до имот №001051 в м. „Гръцки валог”, землище на с.Любовка, община Сандански.

55.    Вх.№ 1063/08.10.2014г. – Заявление от Росен Костадинов Трендафилов, относно изменение на схемата за поставяне на временни търговски обекти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ЯВОР АРГИРОВ/

Видяна 2634 пъти
Рейтинг
(2 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.