fbpx
Вторник, 22 Април 2014 18:25 Written by 

Общинският съвет на заседание на 23.04.2014 г. /сряда/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -  САНДАНСКИ

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

 

С В И К В А М

           

Общинският съвет на заседание на 23.04.2014 г. /сряда/

от 9.00 часа  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

1.     Питания

2.     Вх.№ 538/15.04.2014 - Заповед  № ОА-АК- 169/14.04.2014г. . на Областния управител на област Благоевград, относно Решение № 68/ 27.03.2014г. на Общински съвет – Сандански.

3.     Вх.№ 436/25.03.2014г. – Писмо от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Сандански, относно приемане на проект за Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Сандански.

4.     Вх.№ 512/11.04.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно гарантиране устойчивост на утвърдените почасови услуги по проект „Голямото семейство”, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.

5.     Вх.№484/07.04.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно процедура на подготовка на проект за адаптиране на сградата на „Конака” – гр. Мелник в музей за кандидатстване от страна на Археологически музей – Сандански за финансиране по програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

6.     Вх.№ 468/03.04.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно актуализация на Общински план за защита при бедствия.

7.     Вх.№ 513/11.04.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно именуване  на Спортно училище в гр.Сандански.

8.     Вх.№ 471/03.04.2014г – Писмо от Регионална Здравна инспекция – Благоевград, относно предоставяне на помещения в МБАЛ „Свети Врач” ЕООД за нуждите на инспекцията.

9.     Вх.№ 530/15.04.2014г. – Писмо от Многопрофилна болница за активно лечение”Свети Врач”- ЕООД – гр.Сандански, относно годишен финансов отчет за 2013г. на дружеството.

10.  Вх.№ 519/14.04.2014г. – Писмо от „Увекс”ООД, относно годишен финансов одит на дружеството за 2013г.

11.  Вх.№ 467/03.04.2014г. – Писмо от  „Стройкомтранс” ЕООД гр.Сандански, относно годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

12.  Вх.№ 447/27.03.2014г. - Писмо от Управител на „МЦ -1 Сандански” ЕООД, относно отчет за дейността на „МЦ -1 Сандански” ЕООД за 2013г.

13.  Вх.№ 239/20.02.2014г. – Писмо от „Общински аптеки” ЕООД – Сандански, относно годишен финансов отчет за 2013г.

14.  Вх.№ 523/14.04.2014г. – Писмо от „Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград”АД, относно годишно Общо събрание на дружеството.

15.  Вх.№ 528/15.04.2014г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно учредяване на ВиК – Асоциация в  област Благоевград.

16.  Вх.№ 536/.04.2014г. - Предложение отАндон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имоти, предвидени за продажба /Приложение № 5/, в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сандански през 2014г.

17.  Вх.№ 385/18.03.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – общинска собственост, актуван с Акт 16 № 4/14.08.1998г., като стадион в с.Левуново, община Сандански.

18.  Вх.№ 455/31.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ училищна сграда и прилежащ терен УПИ III, кв. 21 по плана на с.Джигурово, община Сандански.

19.  Вх.№ 453/31.03.2014г. – Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ 0056 по план на с.Сугарево, община Сандански.

20.  Вх.№ 454/31.03.2014г. – Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ IV,кв. 4 по плана на с.Ласкарево, община Сандански.

21.  Вх.№ 808/18.09.2013г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ изоставена нива имот № 000204 в землището на с.Склаве, община Сандански.

22.  Вх.№ 1103/19.12.2013г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на оценка на  ½ имот  - частна общинска собственост с идентификатор 65334.301.2313 – гр.Сандански.

23.  Вх.№ 87/16.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев - Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване на собствеността на Общинска служба земеделие на наследници на Георги Костадинов Стоянов, имот № 014006 м. „Гнилник”, с.Поленица.

24.  Вх.№ 406/19.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на Методи Йорданов Тасев, имот №  023074 м. „Валого и имот № 024020 м. „Стъргалица”, с.Плоски.

25.  Вх.№ 449/28.03.2014г. – Писмо от Лъчезар Паланков – Президент на БАМФ – 2012, относно членство на община  Сандански в „Българска асоциация по минифутбол”.

26.  Писма от Народните читалища в Сандански, с. Джигурово, с.Склаве, с.Катунци, с.Ново Делчево, с.Поленица и гр.Мелник относно отчета за дейността им за 2013г.

27.  Вх.№ 443/26.03.2014г. - Молба от „Еко Енерджи”АД, относно даване на предварително съгласие за ПУП на напорен тръбопровод за МВЕЦ „Арнаут Даре”, находящ се в имот №000495, с.Плоски, м.”Тремощница”.

28.  Вх.№ 479/07.04.2014г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предварително съгласие за изработване на ПУП –ПП за трасе на „Ел. захранващ кабел НН”, поземлен имот № 033007 в м. „Купеница”, землище на с.Ново Делчево.

29.  Вх.№ 480/07.04.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предварително съгласие за изработване на ПУП –ПП за трасе на „Ел. захранващ кабел НН”, поземлен имот № 024003, в м. „Гладник”, землище на с.Враня.

30.  Вх.№ 515/11.04.2014г. –Заявление от „Вайтъл –Й” ЕООД, относно разрешение за изработване на предварителен подробен устройствен план, от с.Поленица до с.Джигурово /етап 1/, от с.Ново Делчево до с.Склаве /етап 2/, от с.Склаве до с.Ласкарево /етап 3/, от с.Ласкарево до с.Джигурово /етап 4/ - община Сандански.

31.  Вх.№ 482/07.04.2014г. – Заявление от Даниел Илиева и Иглика Илиева, относно издаване за разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/,поземлен имот идентификатор 65334.95.25 в м. „Нишан таши”, землище гр.Сандански.

32.  Вх.№ 351/14.03.2014г. – Молба от Людмил Стоянов, Антонела Донушева, Елена Стоилкова, Кирил Попиванов, Емилия Златкова, относно изменение на ПУП за УПИ XII, КВ. 59 по плана  на гр.Сандански.

33.  Вх.№ 514/11.04.2014г. – Молба от Румен Тодоров, относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – ПУП – ПРЗ за имот № 012002 м. „Пърди магаре”, землище с.Поленица.

34.  Вх.№ 506/10.04.2014г. – Молба от „Ар Ви Ен – Груп” ООД, представлявана от Румен Воденов, относно даване на предварително съгласие за Парцеларен план – на довеждащ водопровод за минерална вода от сондаж 3 МС, находище с.Левуново.

35.  Вх.№ 508/10.20.2014г. – Молба от Кънчо Стойчев, относно даване на предварително съгласие за довеждащ водопровод за минерална вода от сондаж 3 МС – находище с.Левуново, имот № 029004 землище на с.Зорница.

36.  Вх.№ 517/14.04.2014г. – Искане от „Ахиалос Транс” ООД, относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – ПУП – ПРЗ за имот № 031029 с.Дамяница.

37.  Вх.№ 371/11.05.2013 – Молба от Иван Георгиев, относно изплащане на финансово обезщетение при пенсиониране.

38.  Финансови помощи по молби на граждани.

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/АТАНАС СТОЯНОВ/

Видяна 1424 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.