fbpx
Петък, 19 Септември 2014 21:50 Written by 
Сесия на Общински съвет гр. Сандански Община Сандаснки

Сесия на Общински съвет гр. Сандански

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САНДАНСКИ


Д О
Г-ЦА/Г-ЖА/Г-Н/………………………….
ГР./С./…………………….……


На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М
    
Общинският съвет на заседание на 25.09.2014 г. /четвъртък/
от 9.00 часа  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.    Полагане  клетва от новоизбран общински съветник от Общински съвет – Сандански.

2.    Питания

3.    Вх. № 964/09.09.2014г. - Заповед  № ОА-АК- 399/08.09.2014г. . на Областния управител на област Благоевград, относно Решение № 228/30.07.2014г. на Общински съвет – Сандански.

4.    Вх. № 965/09.09.2014г. - Заповед  № ОА-АК- 400/08.09.2014г. . на Областния управител на област Благоевград, относно Решение № 230/30.07.2014г. на Общински съвет – Сандански.

5.    Вх.№ 859/15.07.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на второ четене Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общински поземлен фонд на община Сандански.

6.    Вх.№ 979/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изменение и допълнение на структурата на Общинска администрация и звената към нея.

7.    Вх.№ 980/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно изменение  на Решение №284 от 26.09.2013г. – на Общински съвет Сандански.

8.    Вх.№ 981/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно издаване Запис на заповед по проект „Да върнем  усмивките на жителите на селото ни и най-вече на децата на с.Плоски, община Сандански”.

9.    Вх.№ 982/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно допълване на Решение №3 от 27.02.2014г. на Общински съвет Сандански.

10.    Вх.№ 983/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно издаване Запис на заповед по проект „Ремонт и рехабилитация на спортно игрище в жк. „Спартак”, гр.Сандански.

11.    Вх.№ 984/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно издаване Запис на заповед по проект „Възстановяване на фонтана „Момченце с рибка” в градски парк Сандански – паметник на градското и парково изкуство”.

12.    Вх.№ 1003/15.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно подготовка  и кандидатстване на община Сандански с проект „Изграждане на улица „Иван Козарев” с.Дамяница, община Сандански по Мярка 322 от Стратегия за местно развитие на МИГ – Сандански.

13.    Вх.№ 1004/15.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно подготовка и кандидатстване на община Сандански с проект „Изграждане на улица „9-ти май”, с.Левуново, община Сандански по мярка 322 от Стратегия за местно развитие на МИГ – Сандански.

14.    Вх.№ 1005/15.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно обявена пета покана за изпълнение на общински проекти по мерки, залегнали в Стратегията за местно развитие на МИГ – Сандански.

15.    Вх. № 952/02.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предложение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на обект: „Хигиена баня” в гр.Сандански и обявяване на нова при условията на прекратената.

16.    Вх. № 951/01.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно дофинансиране на маломерни паралелки в Спортното училище гр.Сандански за учебната 2014/2015г.

17.    Вх.№ 969/11.09.2014г. – Предложение от Георги Трайков – Общински съветник, относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени и услуги.

18.    Вх. № 1015/16.09.2014г. – Емил Терзийски – Общински съветник, относно ползване  на градския стадион от футболен отбор „Вихрен” – юноши старша възраст.

19.    Вх. № 1008/15.09.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане на оценка  право на строеж на пристройка за асансьор в УПИ I кв.84 по плана на гр.Сандански.


20.    Вх. № 836/08.08.2014г. – Заявление от Илина Николова – управител на МЦ „Света Петка – Сандански” ООД, относно изменение границите на улица в УПИ I в кв.84 по плана на гр.Сандански.

21.    Вх. № 990/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 007012 в землището на с.Спатово, община Сандански.

22.    Вх. № 989/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 007035 в землището на с.Спатово, община Сандански.

23.    Вх. № 991/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 007011 в землището на с.Спатово, община Сандански.

24.    Вх. № 992/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 007010 в землището на с.Спатово, община Сандански.

25.    Вх. № 993/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 007002 в землището на с.Спатово, община Сандански.

26.    Вх. № 994/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 007001 в землището на с.Спатово, община Сандански.

27.    Вх. № 995/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 005001 в землището на с.Спатово, община Сандански.

28.    Вх. № 988/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот 65334.212.377 по КККР на гр.Сандански.

29.    Вх. № 998/12.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000742 в землището на с.Голем Цалим, община Сандански.

30.    Вх. № 999/12.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 023005 в землището на с.Ново Делчево, община Сандански.

31.    Вх. № 1000/12.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 023004 в землището на с.Ново Делчево, община Сандански.

32.    Вх. № 1001/12.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 000052 в землището на с.Ласкарево, община Сандански.

33.    Вх. № 978/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 080008 в землището на с.Кърланово, община Сандански.

34.    Вх. № 977/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 080006 в землището на с.Кърланово, община Сандански.

35.    Вх. № 970/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 020058 в землището на с.Дебрене, община Сандански.

36.    Вх. № 971/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 043002 в землището на с.Дебрене, община Сандански.

37.    Вх. № 972/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 022020 в землището на с.Дебрене, община Сандански.

38.    Вх. № 973/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 015012 в землището на с.Лиляново, община Сандански.

39.    Вх. № 974/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 015005 в землището на с.Лиляново, община Сандански.

40.    Вх. № 975/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 006082 в землището на с.Лиляново, община Сандански.

41.    Вх. № 976/11.09.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя имот № 008011 в землището на с.Лиляново, община Сандански.

42.    Вх. № 682/16.07.2013г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Филип Ангелов Корбинов.

43.    Вх. № 373/18.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Атанас Николов Льотов.

44.    Вх. № 414/19.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Манол Димитров Парлов.

45.    Вх. № 90/16.01.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Костадин Атанасов Паничарски.

46.    Вх. № 415/19.03.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Костадин Атанасов Паничарски.

47.    Вх. № 1006/16.03.2014г. – Заявление от Росен Атанасов Молов относно откриване на процедура за разрешително за водовземане на  минерална вода от находище с.Хотово.

48.    Вх. № 931.02.08.2014г. – Писмо от ЛРД „СОКОЛ 1920”, относно отпускане на финансова помощ  за изграждане на трибуна в стрелбищен комплекс „Бели брег”.

49.    Вх. № 854/15.07.2014г. - Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно промяна начина на трайно ползване на имот №000203 и №000204 на с.Джигурово в м. „Палатица”.

50.    Вх. № 1011/15.09.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно ПУП  - План за трасе на безнапорен тръбопровод ф630 и напорен тръбопровод ф500 за МВЕЦ „Кашина” в землище на с.Кашина община Сандански.

51.    Вх. № 1012/15.09.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно ПУП  - План за трасе на слабонапорен тръпопровод ф500 и напорен тръбопровод ф500 за МВЕЦ „Ярчова скала” в м. „Андъко”, землище на с.Кашина, община Сандански.

52.    Вх. № 957/04.09.2014г.  - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на ПУП – парцеларен план за трасе на напорен тръбопровод за МВЕЦ „Арнауд дере”, м. „Тремощница” землище на с.Плоски, община Сандански.

53.    Вх. № 945/27.08.2014г. – Молба от „ЕКО ЕНЕГДЖИ” АД, относно предварително съгласие за издаване на ПУП – план за застрояване на имот № 000657,  м. „Тремощница”, землище с.Плоски, обслужващ МВЕЦ  „Арнаут дере”.

54.    Вх. № 1013/15.09.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно ПУП  - План за проекто трасе на електропровод 20kV захранващ Базова станция „Обесеник C2159EР”, землище на с.Горно Спанчово, община Сандански.

55.    Вх. № 1009/15.09.2014г. – Заявление от „Разпространение на печата”АД – София, относно одобряване на проектна документация на преместваем обект №64 тип павилион, пл. „Автогара”гр.Сандански.

56.    Вх. № 954/03.09.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на ПУП – парцеларен план за проекто трасе на електропровод за 20 kV за захранване на имот с идентификатор 65334.226.78452 в м. „Чинар куши”, землище на гр.Сандански.

57.    Вх. № 1007/15.09.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод за УПИ 038015 м. „Банята” землище с.Левуново, община Сандански.

58.    Вх. № 906/25.07.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на ПУП – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот  с идентификатор 65334.301.3110 в кв. „Изток” по плана на гр.Сандански.

59.    Вх. № 939/20.08.2014г. – Заявление от Димитър Стоянов, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ в поземлен имот № 006070 м. „Мечкарката” землище с.Лиляново, община Сандански.

60.    Вх. № 1020/16.09.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно приемане оценка на право на строеж на пристройка и надстройка в УПИ VII кв. 7 по регулационния план на с.Струма, община Сандански.

61.    Вх. № 1018/16.09.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ в ПИ №000447 и ПИ №000528 м.”Андъко” землище с.Кашина, община Сандански.

62.    Вх. № 1010/15.09.2014г. - Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно ПУП  - План за проекто трасе на Електронна оптична съобщителна мрежа на „ВАЙТЪЛ – И” ЕООД от с.Поленица до с.Джигурово /етап1/, от с.Склаве до с.Ново Делчево /етап2/.

63.    Вх. № 985/11.09.2014г. – Молба от „Дани 91” ООД представлявано от Цветанка Стоянова, относно предварително съгласие за парцеларен план на водопроводно отклонение за имот №027027 по КВС на с.Лиляново , община Сандански.

64.    Вх. № 986/11.09.2014г. – Молба от Илиян Атанасов Щерков относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – ПУП – ПРЗ  за част от имот №000255 м. „Свети Георги”, землище с. Калиманци, община Сандански.

65.    Вх. № 987/11.09.2014г. – Молба от Николай Иванов Патронски относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – ПУП – ПРЗ  за част от имот с идентификатор 65334.115.47 м.”Ушите”, землище гр.Сандански.

66.    Вх. № 532/15.04.2014г. – Заявление от Църковното настоятелство - с.Лешница, относно финансова помощ за ремонт на храм „Св. Архангел Михайл” с.Лешница, община Сандански.

67.    Вх. № 947/01.09.2014г. – Молба от Димитър Манолов Горов , относно отпускане на финансова помощ за щети, нанесени от пожар.

                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/АТАНАС СТОЯНОВ/

Видяна 1750 пъти
Рейтинг
(1 Глас)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.