fbpx
Вторник, 18 Март 2014 00:00 Written by 

№ 018043 в местността „Андъка”, землище на село Склаве

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и Решение № 444 / 19.12.2013г. на Общински съвет - Сандански и Заповед № СПЕ-150 / 13.03.2014г. на Кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот № 018043 (нула, осемнадесет, нула, четиридесет и три) в местността „Андъка”, землище на село Склаве с ЕКАТТЕ 66785, община Сандански, област Благоевград с площ 2.055 дка (два дка петдесет и пет кв.м.), начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: шеста, граници и съседи: имот № 018042 лозе на Борислав Костадинов Попов, имот № 018034 полски път на община гр.Сандански, имот № 000150 полски път на община гр.Сандански, при следните условия:
Начална цена на имота – 2 290 (две хиляди двеста и деветдесет) лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2% и данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2%.
Депозит за участие в търга – 230 (двеста и тридесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.
Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 09.04.2014г. от 15.00 часа;
Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 08.04.2014г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.
Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.
За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

Видяна 1451 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.