fbpx
Вторник, 11 Март 2014 00:00 Written by 

Неурегулиран поземлен имот № 019003 в местността „Гладушка”, землище на село Вълково

ОБЩИНА САНДАНСКИ

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и Решение № 422 / 19.12.2013г. на Общински съвет - Сандански и Заповед № СПЕ-145 / 13.03.2014г. на Кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот № 019003 (нула, деветнадесет, две нули, три) в местността „Гладушка”, землище на село Вълково с ЕКАТТЕ 12471, община Сандански, област Благоевград с площ 8.939 дка (осем декара деветстотин тридесет и девет квадратни метра), начин на трайно ползване: нива., категория на земята при неполивни условия: пета, граници и съседи: имот № 000070 канал на община Сандански, имот № 006006 нива на насл. на Гоце Мицев Чочев, имот № 000077 нива на насл.на Тодор Илиев Скачев, имот № 000029 гор. стоп. тер. на /ОЗДП/ -ТП „ДГС Сандански”, имот № 019002 нива на насл.на Стоян Иванов Митрев, при следните условия:
Начална цена на имота – 7 422 (седем хиляди четиристотин двадесет и два) лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2% и данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2%.
Депозит за участие в търга – 750 (седемстотин и петдесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.
Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 09.04.2014г. от 10.30 часа;
Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 08.04.2014г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.
Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.
За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

Видяна 2546 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.