fbpx
Вторник, 11 Март 2014 00:00 Written by 

Неурегулиран поземлен имот № 019003 в местността „Гладушка”, землище на село Вълково

ОБЩИНА САНДАНСКИ

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и Решение № 422 / 19.12.2013г. на Общински съвет - Сандански и Заповед № СПЕ-145 / 13.03.2014г. на Кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот № 019003 (нула, деветнадесет, две нули, три) в местността „Гладушка”, землище на село Вълково с ЕКАТТЕ 12471, община Сандански, област Благоевград с площ 8.939 дка (осем декара деветстотин тридесет и девет квадратни метра), начин на трайно ползване: нива., категория на земята при неполивни условия: пета, граници и съседи: имот № 000070 канал на община Сандански, имот № 006006 нива на насл. на Гоце Мицев Чочев, имот № 000077 нива на насл.на Тодор Илиев Скачев, имот № 000029 гор. стоп. тер. на /ОЗДП/ -ТП „ДГС Сандански”, имот № 019002 нива на насл.на Стоян Иванов Митрев, при следните условия:
Начална цена на имота – 7 422 (седем хиляди четиристотин двадесет и два) лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2% и данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2%.
Депозит за участие в търга – 750 (седемстотин и петдесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.
Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 09.04.2014г. от 10.30 часа;
Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 08.04.2014г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.
Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.
За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

Видяна 2654 пъти
Рейтинг
(0 Гласа)
  • Нови

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.