fbpx
Сряда, 16 Април 2014 12:03 Written by 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България

Във връзка с изпълнението на проект BG161PO001/1.1-12/2011/029 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск Община Сандански”, се състоя Заключителна пресконференция на 16.04.2014 г., от 11:00 часа в Залата на Общински съвет Сандански.

Проекта се финансира по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

На Конференцията бяха представени резултатите от изпълнените дейности и цели по проекта. Проекта е на обща стойност 1 095 722, 82 лв.

Изградиха се, оборудваха се и се обзаведоха едно Защитено жилище и Център за настаняване от семеен тип в УПИ V, кв. 11, село Вълково, община Сандански.
Чрез изпълнението на проекта ще се подобри качеството на живот и жизнената среда на потребителите, ще се повиши икономическата и социалната интеграция със създаване на работни места, което ще доведе до повишаване на човешкия капитал и пазара на труда, както и ще допринесе за изпълнение на Националната стратегия ''Визия за деинституционализация на децата в Република България и планът за действие към нея.

В събитието взеха участие екипа по проекта, представители от Общинска администрация Сандански, общински съветници, Виолета Янева – Директор на ДДМУИ – с. Петрово, граждани и медии.

Този документ е създаден в рамките на проект„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск, Община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалнотостановище на Европейския съюз и
Договарящия орган.”

Презентация

Свали презентацията: Презентация.ppt

 

Свали презентацията: Презентация.ppt

Видяна 2214 пъти
Рейтинг
(5 Гласа)

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.